Uddevalla
Centerpartiet lokalt

En grön kommun

Uddevalla ska gå i en tydligare riktning mot ett hållbart samhälle! Kommunen ska vara en föregångare i miljöarbetet. Vi ska genomföra åtgärder så vi kan nå målen om en fossilfri kommun 2030. Vi vill att det ska vara lätt att göra rätt. Förnybar energi, energieffektiva lokaler, miljövänligt material och bostäder ska vara framträdande i ett hållbart samhällsbygge. Framtida bostadsområden ska byggas i trä där det är möjligt.

Uddevalla ska vara en kommun som välkomnar företag och som underlättar för företagare. Tiden från ansökan till beslut och tillstånd som behövs för att driva företag ska kortas, Handel, industri och andra verksamheter ska kunna utvecklas i hela kommunen. Genom ett positivt bemötande och snabb handläggning ges förutsättningar både för befintliga företag att växa och för nya att etablera sig.

Laddningsstationer för både bil och cykel ska finnas med som krav i planeringen av nya bostäder och lokaler. Vi vill bygga fler publika laddningsstolpar så att turister och förbipasserande svänger av E6:an. Samtidigt som bilen laddas så passar man på att besöka Uddevalla.

Vi vill skapa miljöer med en hälsosam, giftfri och fossil oberoende vardag.

Det är viktigt att säkerställa ett heltäckande mobil- och fibernät i hela kommunen för framtida digitalisering av bl.a. vård och omsorgstjänster.

Viktiga punker

  • Att det byggs fler små hyresrätter och bostadsrätter i hela kommunen
  • Återinföra kvällsbussar till t.ex. Ljungskile
  • Underlätta byggandet på landsbygden
  • Fortsätta satsa kraftfullt på utbyggnad av fiber
  • Prioritera säkra gång- och cykelvägar till skolor och fritidsaktiviteter
  • Att kommunen fortsätter utveckla mark för företag i alla kommundelar
  • Inför fler publika laddningsstationer för bilar och cyklar
  • Fler solceller installeras på kommunala byggnader
  • Fortsatt utbyte av fordonsflottan mot förnybara drivmedel
  • Miljöfarliga ämnen i kommunens lokaler kartläggs och miljösaneras med start i förskolan