Vår Framtid sitter i skolbänken

Utbildning är en av grundstenarna i vårt demokratiska samhälle. Lusten att lära läggs i förskolan och den pedagogiska omsorgen, där man tidigt får verktygen för att kunna utvecklas och våga vara nyfiken på livet.

Vi vill ha en skola där varje elev ges rätt förutsättningar till att lyckas. Var du bor eller vilken bakgrund du har ska inte spela någon roll. Läraren är avgörande för elevens framgång, deras status måste höjas genom olika åtgärder.

sol-has-bg

Ett tydligt pedagogiskt ledarskap är också viktigt så att lärare och elever får en bra och hållbar arbetsmiljö. När våra barn och ungdomar far illa är det särskilt allvarligt. För att förhindra det måste vi bli bättre på det preventiva arbetet. Det handlar om information, utbildning och resurser men också tidigt stöd till familjer som har behov av hjälp.

Det måste också gå snabbare att få hjälp vid akuta situationer. Att skapa trygghet och studiero för våra barn är det viktigaste vi kan arbeta för.

Vi måste ha utbildningar som leder till jobb. Skolan måste därför i större utsträckning samverka med samhälle och näringsliv så att utbildningar såväl praktiska som teoretiska är mer anpassade till arbetsmarknaden.

Det är viktigt att trygga företagens kompetensförsörjning genom fler YH (Yrkeshögskola) utbildningar och tidig praktik.

Vi vill göra Kulturskolan tillgänglig för fler och öka mångfalden bland elevgrupper. Ett annat mål är att få fler aktiva utövare. Likaså vill vi att kulturskolan samverkar med studieförbunden och andra aktörer. Fler scener för den fria konsten och teaterlivet ska finnas i hela Uddevalla.

Viktiga punkter

  • Öka kontakten med arbetlivet i grundskola och gymnasiet
  • Stärka UF Företagens verksamhet, entreprenörskap ska vara ett naturligt förhållningssätt i skolan
  • Stärka kompetensförsörjning inom de gröna näringarna och andra bristyrken genom att utveckla vuxenutbildningen i kommunen ytterligare
  • Stärka lärarrollen genom högre lön, utveckla karriärtjänsterna och skapa förutsättningar för kvalitativ kompetensutveckling
  • Ha mindre administration och mer tid för undervisning
  • Stärka det pedagogiska ledarskapet för en bättre arbetsmiljö som ger goda resultat
  • Befintliga skolor på mindre orter och landsbygd skall behållas och utvecklas
  • Säkra kommunens behov av utbildningslokaler

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.