Vård och omsorg nära dig

Vård och omsorg skall präglas av omtanke, värdighet integritet och egna val. Äldre skall känna trygghet och veta att de får den vård och omsorg de behöver med god kvalitet. Vård och omsorg skall vara gemensamt finansierad men med en mångfald av utförare. Självklart skall man kunna välja vem man vill ha hemtjänst utförd av och ha stort inflytande på hur och när insatserna skall utföras.

sol-has-bg

Möjligheterna att på ålderns höst själv kunna välja var och hur man vill bo skall förbättras. Olika slag av senior- och trygghetsboende skall finnas i kommunens olika delar. Mötesplatser dit alla seniorer och andra, kan träffas för att umgås och delta i olika aktiviteter skall utvecklas. Detta bör ske genom samverkan mellan kommunen och olika ideella krafter.

Allt fler unga mår sämre psykiskt. Detta måste vi fokusera på genom tidiga och förebyggande insatser. Samverkan mellan elevhälsovården, primärvården och barn- och ungdomspsykiatrin förbättras och väntetiderna minimeras. Ett systematiskt arbete för att förebygga självmord skall finnas i skolan.

Det förebyggande sociala arbetet skall intensifieras, liksom det drogförebyggande arbetet, för att hindra ungdomar från att komma på fel väg i livet.

Vi måste minska utanförskapet och öka delaktigheten för människor med olika slag av funktionshinder eller psykiska problem.

För bra kvalité inom omsorgen krävs kunnig och engagerad personal. Kommunen måste erbjuda fortlöpande kompetensutveckling för att bli en attraktiv arbetsgivare.

Kommunen ska använda digital teknik så att den ger dig möjlighet till ökad trygghet, högre kvalité och frihet. Den bidrar till att kompetens och resurser används effektivt.

Viktiga punkter

  • Öka inflytandet och medbestämmandet över hur och när hemtjänst ska utföras
  • Fokusera på ungdomars psykiska mående med tidiga och snabba insatser och ett systematiskt arbete för att förebygga självmord
  • Utöka möjligheten att få läkarbesök i hemmet ”mobila team” till att gälla dygnet runt
  • Bygga ut barn- och ungdomspsykiatrin. Så du ska få träffa en psykiatriundersköterska inom 3 veckor
  • Öka antalet trygghetsboenden och mötesplatser för äldre
  • Att kommunen ska vara en föregångare och anställa fler personer med funktionsnedsättningar

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.