Bollnäs
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Interpellation angående våldsbejakande extremis

Interpellation angående våldsbejakande extremis

Till kommunstyrelsens ordförande i Bollnäs.

Extremism, terrorism och antidemokratiska strömningar måste motarbetas på flera nivåer. Det krävs ett rejält långsiktigt och förebyggande arbete genom ökat samarbete exempelvis mellan civilsamhälle, polis, SÄPO och kommuner. Samhället måste tydligt visa sitt avståndstagande mot extremism, våld och terror här hemma och i andra länder.

Den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism har presenterat (5 juli 2017) en ny lägesrapport beträffande kommunernas vakenhet och insikt om det lokala förebyggande arbetet. Allt fler kommuner är nu på banan i arbetet mot våldsbejakande extremism.

Lägesbilden visar att 44 procent av kommunerna har en beslutad/antagen handlingsplan mot våldsbejakande extremism.

Det är den högerextremistiska miljön som är vanligast förekommande, därefter islamistisk våldsbejakande extremism och sedan vänsterextremismen (från nationella samordnarens lägesbild).

En stor del av det förebyggande arbetet kommer fortsatt ligga på kommunerna, därför kommer den nationella samordnaren att fortsätta följa och stötta deras verksamhet.

Med hänvisning till ovanstående vill jag rikta följande frågor till kommunstyrelsens ordförande:

- Hur effektivt fungerar kommunens verksamheter för att förebygga och förhindra att odemokratiska och våldsbejakande krafter får fäste i vår kommun?

- Hur framgångsrikt fungerar kommunens och andra offentliga aktörers samarbete med civilsamhällets olika aktörer i dessa avseenden?

// Kenneth Nilshem