Kretsstämma

Bild

Onsdagen den 10 februari kl. 18:00 kommer 2021 års kretsstämma att äga rum på Zoom. Länk att ansluta med går ut i kallellse till alla medlemmar. Handlingarna kommer att läggas upp på denna sida.

Dagordningen ser ut som följer:

 1. Mötet öppnas
 2. Val av mötesfunktionärer
 3. Godkännande av kallelse
 4. Fastställande av röstlängd
 5. Fastställande av föredragningslista
 6. Styrelsens berättelse över det gångna årets verksamhet och ekonomi
 7. Revisorernas berättelse
 8. Fastställande av balans-och resultaträkning
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Diskussion kring styrelsens verksamhetsplan och budget för kretsen
 11. Ersättningsfrågor
 12. Beslut om antal ledamöter i kretsstyrelsen
 13. Val av ordförande
 14. Val av övriga ledamöter i styrelsen
 15. Val av ombud till distriktsstämman
 16. Val av ombud till eventuell partistämma
 17. Val av revisorer tillika granskare av partistöd samt revisorsersättare
 18. Val av valberedning
 19. Fastställande av lista för kyrkovalet
 20. Framställningar och förslag från kretsstyrelsen
 21. Behandling av motioner
 22. Rapporter
 23. Vid mötet väckta frågor
 24. Mötet avslutas


Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.