Orättvisa villkor för kommunens olika samlingslokaler

Varför får Delsbo bygdegård och övriga samlingslokaler mindre bidrag än Folkets Hus i Delsbo och Iggesund?

Centerpartiet har i flera år varit pådrivande i kultur-och fritidsnämnden för att skapa rättvisa villkor när det gäller bidragen till våra 30-talet samlingslokaler i kommunen. I dagsläget får folkets hus i Delsbo och Iggesund extra miljonbidrag samtidigt som de övriga,bygdegårdar och folkets hus, får en mindre del.

I våras beslutades äntligen att en översyn skall göras och Annika Bergström har utsetts att göra utredningen/översynen som skall vara klar tidigt i höst. Inför denna utredning har vi i Centerpartiet formulerat hur vi tycker att bidragsreglerna skall utformas:

Centerpartiet anser att regelverket för bidrag till kommunens samlingslokaler skall vara enkla, generella och ändamålsenliga. De allmänna samlingslokalerna skall vara lokaler som behövs för att främja ett demokratiskt och livskraftigt samhälle. De skall underlätta för, och stå öppna för, allmänhetens sammankomster, föreningslivet och de kulturella strävandena i bygden. God tillgänglighet skall prägla lokalerna.

Det nuvarande regelverket med en fast del på 60 % baserat på lokalens storlek och en rörlig del på 40 % baserat på antalet uthyrningstillfällen är i grunden bra enligt vår mening. En översyn bör utgå från detta reglemente och bör främst inriktas på eventuella behov av smärre uppdateringar och om den prioriteringsordning med 28 utpekade samlingslokaler fortfarande är aktuell.

Att lägga till ett stort antal ytterligare parametrar som beräkningsgrund för det kommunala bidraget gör regelverket krångligt och svårt att tolka. Vi tycker att regelverket skall vara lättöverskådligt och hålla över tid. Det skall ge likvärdiga och rättvisa villkor för fördelning av bidrag.

Med vänlig hälsning

Sven Bergström Trolin

Utnäs 124

824 61 Forsa

070-343 94 95