Kultur & fritid

Bild

För oss i Centerpartiet är det viktigt med ett rikt kulturliv i vår kommun och att det kommer hela kommunen till gagn. Vi vill även se ett brett fritidsliv och Hudiksvalls kommun har goda förutsättningar för detta med vår fantastiska natur som ger oss stora möjligheter samt flera engagerade idrottsföreningar över hela kommunen. Vi ser en stor potential i vår kommun för ett brett och levande kultur- och fritidsliv.

Stöd till föreningslivet
 • Vi är pådrivande för att succesivt öka stödet till föreningarna i kommunen särskilt de som driver egna anläggningar. IOP-avtal är ett bra sätt att stimulera speciella verksamheter.
 • Träffar med representanter för föreningar runt om i kommunen bör hållas regelbundet.
Kulturverksamhet & Kulturskolan
 • Centerpartiet har återkommande krävt att det kommunala utbudet av kulturevenemang för barn och ungdom skall erbjudas i alla kommundelar.
 • Vi har föreslagit att så kallade Kulturstigar anläggs där sevärdheter och platser uppmärksammas och berättas om, gärna i samarbete med kommunens hembygdsföreningar.
 • Kulturskolans viktiga verksamhet, för att stimulera barns och ungdomars kreativa skapande inom musik, sång, dans, måste göras mera tillgänglig i hela kommunen.
 • De för kulturskolan ändamålsenliga lokalerna i Läroverket skall hållas samman.
Samlingslokaler och fritidsgårdar
 • De samlingslokaler som främst bygdegårdar och folkets hus erbjuder runt om i kommunen är viktiga nav för möten, debatt och kulturverksamhet. Centerpartiet har lagt flera förslag för mera rättvisa och likvärdiga bidrag till samlingslokalerna.
 • De fritidsgårdar som finns i de olika kommundelar är betydelsefulla samlingspunkter och skall bidra till ett brett utbud av meningsfulla aktiviteter för ungdomar.
Idrott och Folkhälsa
 • Centerpartiet har hela tiden motsatt sig en nedläggning av badhuset i Hudiksvall och tack vare en stark folkopinion återkallades beslutet. Badhus och simundervisningen liksom idrottshallar och gympasalar är viktiga delar i att stärka folkhälsan.
 • Beslutet av nämndens majoritet att det idrottspolitiska programmet skulle avskaffas är nu ändrat. Centerpartiets reservation och återkommande initiativ har bidragit till att det idrottspolitiska programmet liksom det kulturpolitiska blir kvar och uppdateras.
 • Friluftsområden, idrottsplatser och vandringsleder är viktiga delar för att stärka folkhälsan. Grönområden och parker i tätortsmiljö gynnar rörelse och spontanidrott och skall värnas.
Biblioteksverksamhet
 • Väl fungerande biliotek/skolbibliotek är viktiga kulturcentrum i våra kommundelar och kan utvecklas ytterligare.
 • Det mobila biblioteket är ett viktigt komplement och en resurs för samhällsinformation och service, främst utanför tätorterna. Något som Centerpartiet vill värna om.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.