Budgetyrkande 2017

Tilläggsyrkande från Centerpartiet och Kristdemokraterna till budget och verksamhetsplan 2017-2019

Vi vill ta grepp för en förbättrad valfrihet inom våra äldreboenden. Det gynnar även vår egen verksamhet att få en privat aktör i kommunen.

Vi vill att de särskilda boenden som blir tomma omvandlas till sk trygghetsboenden, med målsättningen att öka antalet platser så att samtliga kommuninnevånare som är äldre än 85 år har rätt att få ett trygghetsboende om de så önskar. Många äldre upplever ensamhet enligt våra brukarundersökningar. Genom ökad tillgänglighet till trygghetsboenden kan vi till viss del möta behovet av social samvaro.

Vi yrkar att Ovanåkers kommun upphandlar alternativ driftsform av det nya demensboendet, samt att utöka antalet trygghetsboenden, med målsättningen att kommuninnevånare över 85 år ska ha rätt till trygghetsboende, om de så önskar.

För att säkerställa att vi når målet att 90% av våra hushåll, ska ha möjlighet till snabb uppkoppling, innan år 2020, så behöver vårt bolag kapital. Kapitalet kan komma från dels nyupplåning, men det gör bolagets ställning sårbarare för förändringar i omvärlden, dels genom att kommunen som ägare skjuter till pengar till Helsinge Net Ovanåker AB, samt genom en lönsam verksamhet. Lönsamheten i bolaget är idag gott och ger därför förutsättning för viss utbyggnation, men ambitionsnivån för utbyggnation måste sättas högre än så.

Det gäller då utbyggnation i ganska stora byar såsom Grängsbo, Voxnabruk, Gäddvik, Älvkarhed, Östanå, Viken, Tranberg, Norrby etc som vi pratar om. Vårt kommunalt ägda bolag får inte särskilt gynnas för att på så sätt snedvrida konkurrensen inom bredbands-området. Bolaget har beslut på att låna upp ca 8 miljoner från kapitalmarknaden och genom aktieägartillskottet så kan bolaget hålla samma soliditet, dvs förmåga att klara sämre resultat.

Vi yrkar att Ovanåkers kommun gör ett aktieägartillskott till Helsinge Net Ovanåker AB med 3 miljoner kronor.

Vi vill fortsätta arbetet som vi initierade vid vårens budgetramarbete för ett tillköp av busskort till alla kommuninvånare från åk 7 till 19 år. Vi vill underlätta resandet mellan centralorterna Edsbyn och Alfta för kommunens ungdomar. Utbudet av fritidsaktiviteter, bad, bio och andra evenemang blir större när man inte är beroende av skjuts i lika stor utsträckning. En önskad effekt är att våra ungdomar får en vana att nyttja kollektivtrafiken och att minska avståndet mellan våra centralorter.

Vi yrkar att Ovanåkers kommun fortsätter arbetet för att möjliggöra tillköp av busskort till alla kommuninvånare från åk 7 till 19 år.

Hans Jonsson Jennie Forsblom

Centerpartiet kristdemokraterna