Förebyggande arbete

 

 

sol-has-bg

Centerpartiet vill utveckla Göteborgs brottsförebyggande arbete!

Det brottsförebyggande arbetet är väsentligt för att skapa trygghet i hela Göteborg. Du ska inte behöva vara rädd för att drabbas av brott hemma, när du går och handlar, går till skolan eller jobbet eller lämnar barnen på förskolan. Centerpartiet tror att det förebyggande arbetet både handlar om trygghet i stadsmiljön och bekämpande av utanförskapet. Göteborg kan ha en öppen, grön och tillgänglig stadsmiljö med liv och rörelse under alla delar av dygnet där man aldrig ska behöva känna sig rädd för brott eller överfall.

Vi tror att skolan och socialtjänsten har nyckelroller att spela för att bekämpa utanförskapet. En skola som ser varje elev, en växande arbetsmarknad med jobb och arbetstillfällen, en integrationspolitik på individnivå och en socialtjänst som ser alla. Det är förutsättningar för att unga inte ska lockas i kriminalitet eller organiserad brottslighet.

Vi tycker det är viktigt att det läggs mer kraft på levande, trygga och attraktiva miljöer där människor bor och jobbar. På så sätt skapas färre tillfällen som möjliggör brott. I Falkenberg har en modell liknande den som använts i New York haft stora framgångar i bostadsområdet Falkagård som är ett område som tagits bort från polisens lista över utsatta områden. Centerpartiet vill att Falkenbergsmodellen används även i Göteborg. Vi kan också dra nytta av civilsamhällets roll i t.ex Gårdsten som även den tagits bort från polisens lista på utsatta områden. Här har föreningsliv och näringsidkare tagit ett stort ansvar.

Vi arbetar också för att stödet till lokalt brottsförebyggande arbete i de särskilt utsatta områdena utökas, och att satsningarna på att göra trygghetsskapande insatser i lokala centrum och parker ökar. Genom att olika grupper av människor rör sig i staden under alla tider på dygnet finns det fler människor i rörelse vilket för många innebär en större trygghetsupplevelse. Bättre belysning, trygga färder med buss och spårvagn, snabbare klottersanering och rikare uteliv skapar rörelse, fler aktiva ögon och mer trygghet i hela Göteborg.

Vi vill:

  • Förbättra samverkan mellan civilsamhället. Vi vill att föreningsliv och civilsamhället ska få ett större ansvar i det brottsförebyggande arbetet. Därför vill vi öka resurser och redskap till föreningar och civilsamhällesaktörer som bidrar med brottsförebyggande verksamhet.
  • Skapa en trygg och säker stadsmiljö. Vi vill rusta upp otrygga platser med bättre belysning, smartare planlösningar, fler nattliga näringsverksamheter och möjliggörande för riktad kameraövervakning.
  • Mer resurser till trygghetsvandrare. Föreningar i form av trygghetsvandrare och föräldragrupper gör en stor skillnad för den nattliga tryggheten. Centerpartiet vill öka resurserna till sådana nätverk och organisationer.
  • Förbättrade skolresultat och en skola som inte överger. Mer insatser behöver sättas in till elever som behöver det tidigt för att snabbt fånga upp personer som är i riskzonen för att hamna i utanförskap. Alla unga har rätt till framtidstro och möjligheter för självförverkligande.
  • Bättre koordination mellan socialtjänst, ordningsmakt och nationella myndigheter. Koordinationen för sociala insatser behöver förbättras mellan socialtjänsten, polisen och andra nationella myndigheter såsom Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan.
  • Ge alla unga en meningsfull fritid. Fler möjligheter till olika former av fritidssysselsättningar eller extrajobb krävs för att stoppa rekryteringen av unga till organiserad brottslighet. Från Centerpartiets del behöver inte staden nödvändigtvis vara huvudman för alla jobb- och fritidsinitiativ. Föreningar, näringsliv och kulturutövare måste få bättre verktyg för att kunna nå ungdomar med sina möjligheter.
  • Skapa en levande stad med ett större nattliv. Fler personer som rör sig i staden på nattetid innebär fler ögon och ökad trygghet i hela Göteborg. Vi behöver stötta vårt natt- och krogliv, utöka krogtillstånden till klockan 06 och förbättra den nattliga kollektivtrafiken.

David Bernardi
Verksamhetsutvecklare för Centerpartiet i Göteborg