Krafttag mot hedersförtrycket

sol-has-bg sol-light-text

Centerpartiet vill ta krafttag mot hedersFÖRTRYCKET!

Alla göteborgare får idag inte leva sitt liv som de vill. Vissa, särskilt flickor, kontrolleras hårt av sina familjer i hederns namn. De hotas och misshandlas och ibland går det så långt att de mördas eller tvingas till självmord.

Många kvinnor i Sverige har mördats av familjemedlemmar med hederskulturen som motiv. Pojkar pressas att kontrollera sina systrar för att bevara en påstådd heder och varje år tvingas unga män och kvinnor, pojkar och flickor in i arrangerade äktenskap. HBTQ-personer hindras att vara sig själva.

Att inte få bestämma hur man själv vill gå klädd. Att inte själv få välja vänner eller vem man vill leva med. Det är att utsättas för hederskultur. Hedersproblematiken sträcker sig från kränkande behandlingar till framtvingade självmord, misshandel och mord i hederns namn. Det är något som vi aldrig får acceptera. Det är något som vi aldrig får blunda för. Hedersbrotten måste få ett slut.

Många flickor förs idag ut ur landet för att giftas bort mot sin vilja eller könsstympas. Centerpartiet vill att skolan och socialtjänsten ska få bättre redskap, utbildning och mer resurser för att identifiera unga i riskzonen för att föras ut eller skadas. Samverkan med domstolar, polisväsende och kommunen måste förbättras för att spärra pass, lagföra könsstympning och hindra tvångsäktenskap.

I Göteborg ska demokrati, rättsstat och individuella rättigheter gälla. Flickor och pojkar ska få lika möjligheter till självförverkligande och trygghet. Här ska man kunna leva sitt liv efter eget huvud, älska vem man vill och göra de livsval som man önskar. Centerpartiet kommer att vara en aktiv kraft för att staden ska ta krafttag mot hedersförtrycket och få ett slut på dessa vedervärdiga och vidriga brott. Vi kommer aldrig att acceptera ofrihet, våld eller förtryck.

Vi vill:

  • Ge samtliga större grund- och gymnasieskolor riktade resurser till att kunna anställa specialutbildad personal med inriktning att identifiera och hjälpa barn som utsätts för hedersrelatat våld eller förtryck. Det avlastar kuratorer och ger skolan extra resurser samt mer personal.
  • Förbjuda finansiering och lokaluthyrning till antidemokratiska eller våldsbejakande organisationer. Vi måste täppa igen rekryterings- och finansieringsmöjligheterna till extrema grupper och fånga upp unga i riskzonen att radikaliseras. Idrotts- och föreningsförvaltningen ska ges en specifik granskningsfunktion för att granska alla föreningar som söker bidrag eller hyr föreningslokaler.
  • Införa en lagändring nationellt som innebär att hedersmotiv blir en försvårande omständighet och en högre straffnivå.
  • Införa en skyddslag nationellt som hindrar att unga under 18 år förs ut ur landet för att t.ex giftas bort eller könsstympas.
  • Införa en särskild samordningsfunktion för insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck på stadsledningskontoret liknande den som finns på Länsstyrelsen i Östergötland. När en ny politisk organisation tas fram för 2022-2026 kan det även finnas fördelar med att överväga att en beredning under kommunstyrelsen tillsätts för att ta fram konkreta politiska reformer och verktyg för att få ett slut på hedersförtrycket.
  • Ge resurser för att samtliga anställda som arbetar med barn- och unga i kommunens ges möjligheter till utbildning inom hedersrelaterat våld och förtryck samt hur man identifierar och motverkar det. Exempelvis lärare, skolsköterskor, socialsekreterare och fritidspedagoger ska få möjligheter till kompetensutveckling för att snabbare kunna agera vid misstanke om hedersförtryck.

David Bernardi
Verksamhetsutvecklare för Centerpartiet i Göteborg

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.