Större trygghet i hela Göteborg


 

 

 

sol-has-bg

En ökad trygghet - en ökad frihet!

På många sätt går det bra för Göteborg, men inte på alla. En växande ekonomi, en blomstrande forskningssektor och satsningar inom välfärden är viktigt att lyfta för att nyansera den mörka bild som många målar upp av vår stad. Det går bra i Göteborg men inte för alla. Stora utmaningar återstår och för många göteborgare är den postiva utvecklingen ingenting man märker av i sin vardag. Det tycker vi i Centerpartiet är ett stort problem. Vi ser tryggheten som en av de största utmaningarna där stora problem fortfarande måste lösas. Vi tar människors otrygghet på allvar men vill också göra någonting reellt för att återgärda det.

För många göteborgare är otryggheten någonting man lärt sig leva med. Man har lärt sig kolla över axeln när man går hem och undvika sena kvällar på stan eller hos vänner. Föräldrar känner oro över sina barn och tonåringar när de är ett par minuter sena hem. Äldre tar färdtjänst istället för kollektivtrafik av rädsla för att bli rånade.

Hämdaktioner, öppen narkotikahandel och skjutningar är för många en allt för vanlig del av vardagslivet. Detta måste samhället och politiken ta på allvar. Gängvåldet drabbar betydligt fler än de som redan är grovt kriminella själva. Allt för många exempel finns på när helt oskyldiga liv släckts av gängvåld eller hämndaktioner. Detta är stora utmaningar som vi i Centerpartiet menar att vi gemensamt måste hitta politiska åtgärder för att lösa. Skjutningar och grovt våld ska inte kunna ske i Göteborg.

Centerpartiet vill skapa större trygghet i hela staden. Den polisiära närvaron måste öka dramatiskt men även trygghetsvärdar, fältassistenter och nattvandrare är nyckelspelare för att råda bot på otryggheten. Genom praktiskt stöd från staden kan fastighetsägare, handlare, ideella aktörer och andra samverka för att ta ansvar för sitt närområde och skapa en levande och attraktiv miljö.

Samhället i form av ordningsmakt, kommun och rättsväsende måste koordinera sina insatser för att knäcka den organiserade brottsligheten och gängkriminaliteten. Vi måste kartlägga grovt kriminella och snabbt lagföra de som begår brottshandlingar. Centerpartiet vill ge hela rättskedjan ökade resurser och effektivare arbetsmetoder, vi vill införa hårdare straff för grova brott och minska tillgången på vapen genom utökat samarbete med andra europeiska länder. Göteborg kan, med rätt politisk vilja bli en föregångsstad för hur man kan lösa kriminalitet och utanförskap.

De stadsdelar där gängen är hemmahörande behöver fler jobb och arbetstillfällen, ett mer blandat bostadsbestånd, bra skolor och en attraktiv stadsbyggnad som gör att fler människor vill bo och verka där.

Det förebyggande arbetet för att motverka radikalisering och våldsbejakande extremism måste trappas upp ordentligt. Radikalisering och våldsbejakande extremism är gängkriminalitetens verktyg. Det förstör ungas liv och föds av utanförskap och brottslighet. Centerpartiet vill att insatserna mot den våldsbejakande extremismen ska intensifieras. Vi behöver dessutom skapa fler möjligheter för skydd och stöd till avhoppare.

Centerpartiet ser även att vi behöver ta ett omtag i den politik som rör missbruk och droger. Narkotikaförsäljning utgör gängens främsta inkomstkälla och på flera platser idag vittnar unga om att öppen nakrotikahandel sker i stadsmiljön. Vi behöver en evidensbaserad och skademinimerande narkotikapolitik som ger missbrukare vård och eliminerar stryper gängkriminalitetens finansieringsmöjligheter. Genom en högkvalitativ missbruksvård kan vi strypa efterfrågan på narkotikan men tull och polis behöver även få ökade resurser nationellt för att stoppa inflödet av internationell, smugglad narkotika och göra razzior mot misstänkta lager. Centerpartiet vill att tryggheten ska vara närvarande i hela vår stad!

Vi vill:

  • Anställa fler kommunala ordningsvakter. Tryggheten i stadsmiljön behöver prioriteras. Fler ordningsvakter behöver anställas i hela staden för en ökad trygghet, i synnerhet sent på kvällar och tidigt på morgnar.
  • Anställa fler fältassistenter, trygghetsvärdar och ungdomsvärdar. Centerpartiet vill förskjuta riktade, utmärkta medel till stadsdelarna för att anställa fler fritids- och fältassistenter samt ungdomsvärdar.
  • Ge större möjligheter att installera kameror för stadsdelsförvaltningar och näringsidkare. Vi vill att stadsdelar och företagare ska få större möjlighet att installera övervakningsutrustning på otrygga platser.
  • Lagföra hemvändare från terrorresor till IS snabbare. Centerpartiet vill förbättra stadens infrastruktur och stöd- och servicesystem och på så sätt kunna bistå polisen med utredningshjälp och resurser för att lagföra hemvändarna från terrorresorna med IS.
  • Ha för fler närpoliser i stadsdelarna. Många brott begås lokalt och löses bäst lokalt. Med erfarna poliser som stannar länge i samma område är det lättare att arbeta långsiktigt, brottsöfrebyggande och med ökade trygghet. Centerpartiet vill att varje göteborgare ska känna till den lokala polisen i sin stadsdel samt känna förtroende för sin närpolis.
  • Upphandla fler ideella trygghetsvandrarprogram. Centerpartiet vill att staden och stadsdelsförvaltningarna upphandlar fler trygghetsvandringar av t.ex trygghetsvandrarföreningar och liknande nätverk.
  • Utöka antalet sambandscentraler för polisiära insatser. Här kan tomma lokaler som staden har vara vikiga för att ge polisen större möjligheter att göra framgångsrika insatser och operationer. Kontakt med polisen bör även tas av stadens politiska ledning för att se över möjligheten att inrätta fler permanenta sambandscentraler runt om i Göteborg.
  • Införa programmet Huskurage i allmännyttan. Krafttag behöver tas mot våld i hemmet och misshandel i nära relationer. Huskurage är en väl beprövad metod som införts i flera allmännyttiga bostadsbolag i Sverige och som sammanfattat innebär att man ger grannar kunskap samt verktyg för hur man agerar ifall man misstänker att någon far illa genom våld i hemmet. Centerpartiet vill införa detta program i allmännyttiga bostadsbolag och ge de bostadsrätts- samt villaföreningar som så önskar möjlighet att ta del av kunskap samt fortbildning om detta.

David Bernardi
Verksamhetsutvecklare för Centerpartiet i Göteborg

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.