Grön stadsbyggnad

  • Fler klimatsmarta bostäder som byggs på höjden
  • En attraktiv stadsmiljö med fler uteserveringar, butiker och ett rikt kultur- och nöjesliv
  • Smarta kollektivtrafiklösningar som utformas efter bostadsbyggandet

sol-has-bg sol-light-text

Framåt för en grön, öppen och företagsam stad!

Centerpartiet vill att Göteborg ska vara en levande storstad dygnet runt med ett rikt och varierat gatuliv för alla åldrar och generationer. Uteserveringar, marknader, stadsodlingar och kulturverksamheter skapar en mer levande stad, en trevligare stadsmiljö och en ökad trygghetsupplevelse för både invånare och besökare.

Staden behöver fler bostäder som byggs på höjden och en grön, innovativ och framåtsyftande stadsbyggnadspolitik som skapar möjligheter för företagande samt en attraktiv och hållbar stad.

Centerpartiet vill värna våra viktiga parker och grönområden, istället vill vi bygga på höjden. Vi vill se en grön och smidig trafikplanering där cykeln får stort utrymme och där hög framkomlighet främjas. Vi verkar för en tillgänglig stad, öppen för alla med plats för kultur, företagande och nöjesliv. Vi vill ha ren luft och grönområden i centrala Göteborg, vi verkar för att stadsbyggnad ska ske i hela staden.

En grön stadsbyggnadspolitik gör att vi får flera bostäder och företagslokaler men också att Göteborg utvecklas med fler jobb, arbetstillfällen och småföretagare. Vi vill ta ansvar för klimatet genom en grön och hållbar byggnadspolitik där nya, gröna byggmaterial främjas och smarta tekniklösningar sparar på våra gemensamma resurser.

Göteborgs Stad har dessutom stora möjligheter att med små insatser skapa större möjligheter för en utvecklad stadsmiljö. Genom etablering av stadsodlingar, mobila bibliotek i stadsmiljö, fler serveringstillstånd som även gäller på gatorna, längre öppettider för vårt krogliv och förbättrad belysning blir mervärdet för göteborgarna mycket större.


ge mer inflytande över sin närmiljö till göteborgarna

Centerpartiet menar att göteborgarna måste få mer inflytande över sin lokala när- och stadsmiljö. Här har stadsdelsnämnderna en viktig roll att spela och genom SDN:ernas samhällsbyggnadsråd kan invånare få en direkt plattform att möta politiker, beslutsfattare och byggherrar samt därigenom påverka stadsutvecklingen. Som ett grönt, liberalt och decentralistiskt parti är det viktigt för oss att makten kommer närmre människorna och allra helst på individnivå. Göteborgarna ska få verktyg att påverka sin egen närmiljö. Att säkerställa välfungerande och transparenta samhällsbyggnadsråd i hela staden men också att förstärka invånardialogen (exempelvis genom undersökningar kring otrygga platser osv) ger göteborgarna en direkt möjlighet att påverka vår stad.

Centerpartiet tror på en människonära stadsutveckling, en idéburen framtidsoptimism där beslut förankras. Vi vill att göteborgarna ska få möjlighet att påverka detaljplaner och byggprojekt redan innan byggnationer påbörjats. Dialogforum, webbomröstningar och digitala förslagslådor är exempel på hur vi vill att alla stadens förvaltningar ska arbeta för att politiken ska komma närmre invånaren och göteborgaren ska få mer makt över sin stad.

Centerpartiet är en röst för en grön stadsbyggnadspolitik som kombinerar tillväxt, utvecklingsoptimism och klimatansvar. Vi vill ta ansvar för att skapa en grön, levande och aktiv storstad med en plats för alla oavsett ålder eller bakgrund och med en framåtsyftande stadsutveckling som bygger högt och hållbart. Vi värnar småföretagande och restaurangliv men också smidiga samt miljövänliga trafiklösningar där cykeln får ta större plats. Fler bostäder, fler trygga cykelstråk och en ökad turism för Göteborg framåt!

Framåt för en grön stadsbyggnadspolitik i hela Göteborg!

David Bernardi
Verksamhetsutvecklare för Centerpartiet i Göteborg

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.