Cykelstaden Göteborg

sol-has-bg

Centerpartiet vill bygga Cykelstaden Göteborg!

Centerpartiet vill att cykeln ska bli ett naturligt transportslag i Göteborg. Vi vill att Göteborg ska vara Sveriges främsta cykelstad år 2025. Cykeln är viktig både för luftkvalitén och stadsmiljön. Hög framkomlighet och säkerhet samt smidiga trafiklösningar måste vara i fokus om cykeln ska kunna bli en självklar del av transportkedjan. Under 2017 var personresandet med cykel i Göteborg bara sju (7) procent. Cyklandet måste därför prioriteras i trafikplaneringen.

Centerpartiet vill förstärka cykelinfrastrukturen. Cykelnätet måste byggas ut och göras attraktivare, t.ex genom att förlägga cykelstrål bredvid kanalen. Samtidigt får det inte ske på bekostnad av fotgängare eller personer i behov av bilen, såsom äldre och personer med funktionsvariationer. För att göteborgarna smidigt ska kunna ta sig runt i staden krävs därför en trafikplanering där cykeln snarare inkluderas som ett naturligt inslag i stadsmiljön.

Vi har en aktiv cykelpolitik som krävs för en hållbarare och trivsammare stadsplanering. Vi driver på för att öka cykelns roll i Göteborg samt göra cykeln till ett lättillgängligt trafikmedel för människor oavsett ålder eller bakgrund. Vi tror att Göteborg har alla förutsättningar att bli en än bättre cykelstad men det krävs en smart och aktiv trafikplaneringspolitik om vi ska nå dit. Det krävs ett starkt Centerparti som verkar för en grön stadsmiljö där cyklandet får stort utrymme.

Vi vill:

  • Rusta upp cykelvägnätet i Göteborg. Vi behöver ett attraktivare, tryggare och smidigare cykelnät. Centerpartiet vill se över stadens cykelvägnät och även rusta upp briser samt miljön i anslutning till cykelbanorna med t.ex skyltning och belysning.
  • Bygga fler låsbara cykelställ, särskilt i anslutning till knytpunkter för kollektivtrafik. Cykelställen ska placeras vid alla knutpunkter och vara attraktiva för cyklister genom att garantera hög säkerhet. Detta kan göras genom exempelvis högsäkerhetslås på cykelställen, riktad övervakning och effektiva larm.
  • Bygga ut cykelvägnätet i hela staden. Cykelvägnätet behöver kraftigt byggas ut i synnerhet på Hisingen och i Västra Göteborg. Vi vill även att cykelvägarna ska bli bredare så att man t.ex kan köra lådcykel eller skjutsa barnen till förskolan genom cykeln som fordon.
  • Möjliggöra att ta med cykeln på spårvagnen. Redan idag får man ta med cykeln på Västtrafiks pendeltåg. Centerpartiet vill att man, i mån av plats, även ska få göra det på spårvagnarna.
  • Införa en cykeljour i Göteborgs Stad. Göteborgarna ska effektivt kunna ringa in och anmäla brister i cykelframkomligheten såsom skador i vägnätet, nedfallna grenar och farliga leder. Cykelservicen hos staden ska prioriteras.
  • Dra attraktivare cykelleder vid t.ex kanalen och kajstråk. I nya detaljplaner runt Rosenlund och i Eriksberg vill Centerpartiet skapa större möjlgiheter för cyklandet för att göra det attraktivare att välja cykeln.
  • Bygga separata gång- och cykelbanor. Fotgängare och cyklister är två skilda trafikslag med skilda behov. Trafikpolitiken måste planera för cyklismen enskilt i stället för att tro att det hör samman med gångtrafiken. Det minskar frustrationen hos både gående och cyklister.
  • Utöka kraftigt Styr och Ställ till att omfatta hela staden och i alla stadsdelar. Efter framgången med cykeluthyrningen vill Centerpartiet genomföra en omfattande expansion av Styr och Ställ. I framtidens trafik behöver det från vår sida inte heller nödvändigtvis vara kommunen som är huvudman utan huvsamverkan med näringsliv och regionen krävs så länge vi kan säkerställa att den hos göteborgarna uppskattade cykeluthyrning finns i hela staden.
  • Ge staden möjlighet att vara testarena för nya cykeltrafiklösningar. Göteborg har med sin unika ställning bland t.ex fordonsindustrin stora möjligheter att bli testarena för innovativa idéer kopplat till trafikplanering och cyklandet.
  • Färgmarkerade övergångar för cyklister vid trafiktäta korsningar. Att markera övergångarna för cykelbanorna är viktigt både för cyklister och bilister.

David Bernardi
Verksamhetsutvecklare för Centerpartiet i Göteborg