Fler bostäder på höjden

sol-has-bg

Centerpartiet vill Bygga fler bostäder på höjden!

Centerpartiet verkar för fler bostäder. Vi behöver ett blandat bostadsbestånd med olika boendeformer för olika generationer i hela staden. Istället för att bygga bort grönområden och jordbruksmark vill vi bygga på höjden. En klimatsmart, hållbar och estetiskt tilltalande stadsbyggnation med attraktiv arkitektur och miljötekniska bostadslösningar är vägen framåt för Göteborg.

För Centerpartiet är ett blandat bostadsbestånd viktigt för att skapa boendeformer för alla oavsett generation, inkomst eller bakgrund. Ett blandat bostadsbestånd innebär att människor möts över traditionella ekonomiska och sociala gränser. Det är viktigt för gemenskap och samhörighet göteborgare emellan. Ett blandat bostadsbestånd handlar om att exempelvis bygga fler villor och bostadsrätter i områden med stort hyresbestånd men också att bygga fler klimatsmarta hyreslägenheter i områden där det idag bara finns villor.

Centerpartiet vill att allmännyttan ska erbjuda klimatsmarta, hållbara och högkvalitativa bostäder. När de lägenheter som byggdes under miljonprogrammen nu ska renoveras vill Centerpartiet se ett grönt renoveringsprogram där ny teknik och forskning möjliggör klimatsmartare energianvändning, hållbarare sopsorteringsystem, miljövänligare vattenledningsteknik och förnybara byggnadsmaterial såsom trä, i renoveringsbyggnationen. Det leder till en minskad energianvändning, minskad klimatpåverkan men också smartare bostadslösningar för våra hyresgäster.

Vi vill:

  • Bygga fler klimatsmarta bostäder på höjden. Centerpartiet vill bygga fler bostäder för alla åldrar och generationer samt i olika delar av staden. Fler bostäder är ett vallöfte från oss.
  • Genomföra ett grönt renoverings- och upprustningsprogram av allmännyttan och de lägenhetskomplex som byggdes under miljonprogrammen.
  • Frigöra mer kommunal mark för bostadsbyggande
  • Skapa fler bostäder i centrum genom att flytta ut kommunala förvaltningar och verksamheter i andra delar av staden. Det möjliggör att hela staden får förutsättningar att leva och att innerstaden blir mer aktiv under alla delar av dygnet.
  • Skapa blandade boendeformer i hela staden. Fler detaljplaner och markanvisningar i områden med högt hyresbestånd måste premiera byggen av bostadsrätter, villor och radhus. I områden med högt villa- eller bostadsrättsbestånd vill Centerpartiet att motsvarande ska premieras hyresrätter. Genom blandade boendeformer minskar vi utanförskapet, integrerar hela staden och låter människor mötas över socioekonomiska gränser.
  • Påskynda byggprocesser och erbjuda tillfälliga boenden. I projekt där bostadsbyggen beräknas att ta lång tid eller flera olika etapper kan tillfälliga bostäder placeras på samma ytor tills bygget är färdigställt. I dessa områden är marken redan förberedd samt vatten, avlopp och el är redan draget. Det kan göra att människor i stort behov av en bostad, t.ex studenter, nyanlända och inflyttande snabbt kan få en billig lägenhet och flytta till Göteborg innan bostadsprojektet är färdigt. Plats för företagare och kontorslokaler i dessa moduler är också viktigt för att skapa livskraft, rörelse och gemenskap i byggnadsområden samt erbjuda företagslokaler till låga kostnader.
  • Förenkla reglerna för andrahandsuthyrning. Överlag enklare hyresregler kräver samverkan med staten men även Göteborgs Stad kan se över rutinerna för andrahandsuthyrning i allmännyttan. Alla bostäder som kan möjliggöras är viktiga om Göteborg ska kunna växa och för att mota svart uthyrning. Samråd med hyresgästorganisationer är i denna fråga viktigt.
  • Enklare regler för bygglov. Här har de lotsfunktioner staden erbjuder en viktig roll att spela men även byggnadskontoret kan se över hur vi enklare kan möjliggöra bygglov för t.ex uthus på tomter och liknande. För studenter och turister kan uthyrning av sådana bostäder vara betydelsefullt.

David Bernardi
Verksamhetsutvecklare för Centerpartiet i Göteborg