Framåtsyftande stadsbyggnad

sol-has-bg sol-light-text

Centerpartiet Driver en framåtsyftande stadsbyggnadspolitik!

Centerpartiet vill att hela Göteborg ska växa. Vi vill skapa förutsättningar för stadsbyggnad i hela staden och se en aktiv, framåtsyftande och grön stadsbyggnadspolitik där hela Göteborg utvecklas framåt.

Centerpartiet menar att Göteborg behöver föra en stadsbyggnadspolitik där kulturmiljövärden värnas i traditionella områden samtidigt som höghus och skyskrapor uppmuntras. Det finns ingen motsättning mellan att bygga olika kvarter och områden med olika byggnadsarkitektur, tvärtom är det en förutsättning för en attraktiv och växande stad.

Vi vill hellre bygga högt än att bygga bort våra viktiga grönområden. Parker och naturområden är viktiga för göteborgarna, istället vill vi se flervåningshus med parkeringshus under marken, butiker i bottenplan och kontor samt lägenheter med fin utsikt över vår vackra stad. När vi bygger högt möjliggör vi parker, lekplatser och rekreationsområden vilket är viktigt för en trivsam och trygg stad.

Centerpartiet tror på en företagsam stad med plats för småföretagande. Nya, fräscha och smarta lokaler ska byggas för butiker, restauranger, caféer och kulturverksamheter. Det skapar tillväxt, mervärde och arbetstillfällen för göteborgarna. Vi ska främja turism genom en stadsbyggnad som får besökare och turister att känna sig välkomnade.

Stadsbyggnationen ska hålla hög estetisk standard och vara tilltalande och attraktiv. Göteborg ska få en stadskärna känd för vackra byggnader och där vi bevisar att nybyggnation kan vara allt annat än fyrkantigt, grått och lådaktigt. Fastighetsnämnden och Byggnadsnämnden måste gemensamt säkerställa att stadsbyggnationen görs med bra aktitektur, förankrat hos göteborgarna. Utveckling och kulturmiljö går hand i hand, det är vi i Centerpartiet övertygade om.

När vi bygger nytt får gärna ny teknik och hållbara material användas. Centerpartiet vill främja förnybara, gröna byggnadsmaterial och där olika trämaterial är någonting som måste nyttjas bättre. Energi- och vattenteknik som kan göra våra fastigheter klimatsmartare måste också användas för att klara den gröna omrställningen.

Fler fastigheter och hus behövs i Göteborg, stadsbyggnadspolitiken måste accelera utvecklingen av vår stad men vi ska gemensamt göra det på ett hållbart och estetiskt sätt. Centerpartiet menar dessutom att näringsliv och privata byggherrar gärna får inkluderas med i detaljplaneutformning än idag. Kommunen behöver inte nödvändigtvis vara utföraren av alla byggnadsprojekt, dessutom finns det värde i att bryta ned upphandlingarna så att mindre aktörer kan vara med och bygga.

Göteborgarna förtjänar en stad där stadsutvecklingen måste löser behoven som finns kopplat till lokalförsörjning och arbetsmarknad men också bygger en trivsam och öppen stadsmiljö. Stadsbyggnadspolitik handlar om att balansera dessa viktiga intressen och konkretisera dem i de detaljplaner och de byggprojekt som genomförs. Det krävs centerpartistisk politik för en grön, öppen och företagsam stad där stadsbyggnadspolitik både är hållbar och framåtsyftande. Centerpartiet är din röst för att hela Göteborg ska växa!

Vi vill:

  • Införa en skyskrapebonus i markprissättning. Det finns ingen motsättning mellan att värna kulturmiljönvärden i traditionella områden såsom Vasastan och Haga och samtidigt möjliggöra fler höghus runt t.ex Gothia Towers. Att införa en skyskrapebonus i markprissättning är ett bevis på att detta går att kombinera. För att inte bygga bort våra grönområden och parker vill Centerpartiet istället bygga på höjden, gärna i förnybara material såsom trä.
  • Anpassa kollektivtrafikplaneringen med bostadsbyggnadet. Genom samverkan med regionen kan vi göra det attraktivt och enkelt för folk i nybyggda bostäder att ta bussen, spårvagnen eller båten istället för att behöva köpa en bil.
  • Korta byggtiderna genom färre överklaganden. Göteborgarna måste få betydligt mer att säga till om i stadsbyggnadsfrågor innan förslag och detaljplaner tas fram. Om kommunen förankrar stadsbyggnadspolitiken hos våra invånare kan vi korta långa byggtider som skapar frustration och osmidighet. Centerpartiet vill också se över möjligheterna att minska möjligheterna för obstruerande överklaganden vid den tredje och fjärde gången. Göteborgarna ska inte behöva gå till domstol för att påverka sin närmiljö utan ska få reella demokratiska möjligheter och slippa överdrivet långa byggtider.
  • Minska bullerreglerna i centrala innerstan. Göteborg är i ett stort behov av fler bostäder och därför menar Centerpartiet att reglerna för att bygga bostäder måste bli betydligt enklare. Regelförenklingar är därför helt avgörande. Idag finns det smart och nytänkande teknik som värnar människors hälsa och samtidigt förenklar bullerregler som försvårar bostadsbyggen. Isolerade fasader, tysta väggar och ljuddämpande byggmaterial mm kan göra att vi samtidigt kan minska bullerreglerna och göra det enklare att bygga bostäder.
  • Bygg parkeringshus under jorden. Istället för att parkeringsplatser, t.ex runt kanalen som tar upp attraktiv mark vill vi flytta parkeringsplatserna under jorden. I nybyggen av centrala hus ska parkeringshus planeras under jord eller i bottenplan. Vi vill även differentiera parkeringsavgifterna så att det är betydligt billigare att parkera i parkeringshus än på parkeringsplatser.
  • Bygga i hela Göteborg. Detaljplaner och byggprojekt måste finnas för alla delar av hela staden om hela Göteborg ska kunna växa. Centerpartiet vill att stadsbyggnad ska ske i alla delar Göteborg, det behövs om vi ska klara bostadsutmaningen men också skapa förutsättningar för smart trafikplanering och företagsamhet i hela staden.

David Bernardi
Verksamhetsutvecklare för Centerpartiet i Göteborg