Främja kollektivtrafiken

 

 

sol-has-bg sol-light-text

Centerpartiet vill Främja det kollektiva resandet!

Centerpartiet vill främja det kollektiva resandet och ser kollektivtrafiken som helt nödvändigt för en attraktiv stadsmiljö och minskade transportutsläpp. Vi verkar för en grön, tillgänglig och smidig kollektivtrafik som samtidigt får förutsättningar att fungera långsiktigt genom en tryggad finansiering och ett starkt, miljöinriktat och förankrat ledarskap. Kollektivtrafiken ska vara tillgänglig för alla, oavsett funktionsvariationer, ålder eller bostadsområde. För Centerpartiet är det därför viktigt att Västtrafik får de resurser som krävs för att tillhandahålla en högkvalitativ kollektivtrafik men även kan genomföra en grön omställning.

Vi tror att spårvagnar, elbussar och andra elektifierade trafikfordon är väsentligt om vi ska kunna minska våra utsläpp och ta ansvar för vår miljö. Kollektivtrafiken måste främjas men resorna också förenklas. Vi i Centerpartiet brukar tala om hela resekedjan. Planeringen mellan staden och regionen måste vara från dörr till dörr, inte från hållplats till hållplats. Hur trafikplanerar vi så att resan blir så smidig för resenären som möjligt? Kan vi göra det lättare att t.ex ta cykeln till pendelstationen istället för bilen? Vilka trottoarer behöver vi förbättra belysningen på för att det ska bli attraktivare att promenera till spårvagnshållplatsen? Centerpartiet tror att trafikplaneringen därför måste samordnas bättre när trafikdetaljplaner tas fram.

Centerpartiet vill att alla bussar som körs inom Göteborgs kommunområde ska gå på förnybara drivmedel. El- och biogasbussar är viktigt både för göteborgarnas reseupplevelse men också för lufkvalitén i centrala innerstaden. Det krävs ett aktivt hållbarhetsarbete där staden och regionen gemensamt sätter de långsiktiga miljömålen för kollektivtrafiken och utifrån dem samordnar sitt miljöarbete inom kollektivtrafiksområdet. Här är även samordning med resterande kommuner i regionen väsentligt, för Göteborgs del är våra kranskommuner en nyckelaktör inom arbetet med främjande av kollektivtrafiken.

Kollektivtrafiken behöver göra en grön omställning men även reseupplevelsen behöver förbättras, det är Centerpartiet övertygade om. Göteborg kan som en av de första städerna i Göteborg ha ett kollektivtrafiksystem som är helt förnybart, vi har alla förutsättningar att nå dit med rätt politiska vilja. Då behöver resurser tillgodoses till kollektivtrafiksutvecklingen men också planeringen förbättras för att fler ska vilja åka kollektivt. Kollektivtrafiken för nämligen hela Göteborg framåt!

Vi vill:

  • Skapa ett tågstopp i Säve. Möjligheten att med snabbt och smidigt tågpendla är viktig för hisingsborna och i Säve i synnerhet. Centerpartiet vill att Göteborgs Stad ska arbeta strategiskt och aktivt mot region och stat för att få ett tågstopp i Säve.
  • Utveckla stombusstrafiken i hela staden. Stombussnätet behöver kraftigt utvecklas och nå alla delar av staden.
  • Införa fler elbussar och biogasbussar. Busstrafiken i såväl Västra Götaland som Göteborg behöver bli miljövänligare. Centerpartiet vill långsiktigt se en helt förnybar fordonsflotta med hybrider, elbussar och biogasfordon.
  • Utreda persontrafik på Hamnbanan. På Hisingen byggs järnvägsspåret hamnbanan ut för dubbelsspår på vissa sträckor. Vi vill utreda möjligheten till persontrafik på sträckan. Ett fungerande pendeltåg skulle vara ett led i att ytterligare förstärka den positiva utvecklingen i det nydanade området. Det är dock viktigt att godstrafiken fortsatt prioriteras med tanke på sträckans betydelse för näringslivet.
  • Skapa en tillgängligare kollektivtrafik för personer med funktionsvariationer. När fler personer med funktionsvariationer väljer att resa med kollektivtrafiken krävs det att teknik, och service hänger med. Det ska vara enkelt och attraktivt att välja kollektivtrafik framför färdtjänst.
  • Rusta upp busstationer och spårvagnshållplatser. Vi vill förbättra belysningen vid kollektivtrafikförbindelserna samt bygga ut antalet ordentliga busskurer rejält.

David Bernardi
Verksamhetsutvecklare för Centerpartiet i Göteborg