Grön och smidig trafikplanering

sol-has-bg sol-light-text

Centerpartiet vill skapa en grön och smidig trafikplanering!

Centerpartiet menar att trafik, miljö och stadsbyggnad går hand i hand. Vi vill skapa en hållbar trafiksituation såväl utifrån miljö, tillgänglighet och trängsel. Rent luft, ansvar för klimatet och trivsel är viktigt för göteborgarna. Centerpartiet menar att vi kan kombinera värnandet av centrumhandeln och småföretagandet i centrala innerstaden med en hållbarare samt klimatvänligare stads- och trafikplanering. Här har det kollektiva resandet dessutom en viktig roll att spela samtidigt som fotgängare och cyklister måste få större utrymme i stadsmiljön.

Centerpartiet är ett cykelvänligt parti med stort fokus på miljön i vår trafik- och infrastrukturpolitik, men det finns ingen motsättning mellan att samtidigt möjliggöra bilen för de som är i behov av det. Här behöver vi ge göteborgarna incitament för att ställa om till miljövänligare fordon. Vi behöver kraftigt bygga ut antalet laddningsplatser i en centrala stan och är även öppna för att t.ex undanta el- och miljöbilar från delar av trängselskatten eller delar av parkeringsavgifterna. Vi uppmuntrar därför regeringen att införa en officiell definition för miljöbilar så att Göteborgs Stad kan genomföra de åtgärder som krävs för en grönare, miljövänligare och smidigare trafikpolitik.

Vi vill:

  • Bygga fler laddstationer både i centrala innerstaden och i övriga delar av staden
  • Införa en dubbdäcksavgift i centrala Göteborg. Dubbfria däck är klimatsmarta, ger mindre förslitning på våra vägbanor och drar upp färre hälsoskadliga partiklar från vägbanan. För Centerpartiet är det viktigt att ta ansvar för en hållbar trafikplanering, därför vill vi införa en dubbdäcksavgift i centrala stan. Vi är emot ett förbud som vi menar skulle försvåra för t.ex färdtjänst, pensionärer och varuleveranser till småföretag. En dubbdäcksavgift tar ansvar för stadsmiljön och värnar grupper som är beroende av bilen. Vi menar att vi långsiktigt måste fasa ut dubbdäcken från den centrala stadskärnan.
  • Införa gratis parkering och halvera trängselskatten för miljöbilar. Centerpartiet vill främja miljöbilar och ge göteborgarna incitament att göra ett grönare val när man väljer bil. Därför uppmuntrar vi regeringen att införa en nationell, officiell definition av miljöbilar så att vi kan främja hållbart resande i hela Göteborg.
  • Utreda införandet av miljözoner i centrala Göteborg. Göteborg är en av tre (3) kommuner som överskrider EU:s gränsvärden för kväveoxid. Biltrafiken är enligt trafikundersökningarna den uteslutande källan till innerstadens dåliga luft. Centerpartiet vill trygga luftkvalitén i centrala Göteborg. Vi vill att luften ska vara ren och hålla hög kvalité i vår stadsmiljö vilket är viktigt för bland annat barn och äldres hälsa. Långsiktigt måste vi fasa ut dieselbilar utan miljöklassning och vill därför se över möjligheten att införa miljözoner i de mest centrala delarna av Göteborg. Det handlar om att ta ansvar för klimatet och värna göteborgarnas, i synnerhet barnens hälsa.
  • Ökad plats för cykeln i centrala Göteborg. Cykeln måste prioriteras i stadens trafikplanering och i detaljplaner för centrala innerstaden. Det ska vara lätt att cykla i Göteborg.
  • Sätta in fler elfärjor. Centerpartiet vill utöka den elektrifierade sjötrafiken såväl över älven som ut till skärgården. Det är viktigt för turism, näringsliv och kollektivt resande.

David Bernardi
Verksamhetsutvecklare för Centerpartiet i Göteborg