Närproducerad mat

 

 

 

 

 

sol-has-bg sol-light-text

Centerpartiet Verkar för mer närproducerad mat och livsmedel!

En ökad närproducerad livsmedelsförsörjning är viktigt för både klimatet, djurskyddet, småföretagandet och stadens ekonomi. Fler lantbrukare innebär ökade skatteintäkter men också kortare transportsträckor och mindre utsläpp. Centerpartiet är partiet för dig som likt oss tror på närproducerad mat och hållbara livsmedel. Vi vill att maten som finns i våra skolor, förskolor och äldreboenden i högre utsträckning ska vara producerad i Sverige, Västra Götaland och allra helst i Göteborgsområdet.

Vi är partiet för dig som likt oss tror på att stadsodlingar är viktigt för såväl stadsmiljön lokalt som för klimatet globalt. Vi verkar för att fler göteborgare ska få möjlighet att odla och producera sin mat här lokalt. Matfrågan är en fråga som handlar om både tillväxt, klimatansvar och ansvarstagande för djuren. Det handlar om att främja goda djurskyddsregler och ta ansvar för att minska våra koldioxidutsläpp, även internationellt.

Göteborgs Stad måste möjliggör mer mark för jordbruk och livsmedelsproduktion. Det kan handla om jordytor på Hisingen som annars hade byggts bort. Det kan handla om odlingslådor i Centrum som innebär trivsel och en utvecklas stadsmiljö. Vi vill också att våra lokala livsmedelsproducenter ska få större möjligheter att leverera mat till våra verksamheteri staden. Det främjar en grön och närproducerad stadsutveckling men kräver en byggnadspolitik som ger utrymme för detta. Centerpartiet vill bygga på höjden för att inte bygga bort vår lantbruksmark. Vi vill skapa fler möjligheter till stads- och takodlingar. Vi är din närodlade röst för mer lokalproducerad mat!

Vi vill:

  • Fler stadsodlingar. Centerpartiet vill ge stadsdelsförvaltningarna ett uppdrag att inventera mark som lämpar sig för stadsodlingar genom antingen markodling eller odlingslådor. Information ska nå näringsliv och civilsamhälle (t.ex odlarföreningar) för att effektivt kunna etablera fler stadsodlingar. Det behöver inte nödvändigtvis vara staden som är huvudman för dem.
  • Införa omlastningscentraler och stötta stadsnära livsmedelsproducenter. Genom att t.ex lantbrukare på Hisingen eller stadsodlare i Centrum får möjlighet att leverera mat till staden direkt istället för genom grossist blir det enklare samt billigare för småföretagare vilket både staden, jobben och miljön vinner på.
  • Värna jordbruksmark på exempelvis Hisingen. Centerpartiet vill bygga högt istället för att bygga bort jordbruksmark som är viktig för lokal matproduktion. Närproducerad mat vinner både klimatet, djuren, småföretagande och tillväxten på.
  • Bygga fler takodlingar. Fler upphandlingar och markanvisningar ska innehålla krav på takodlingar såväl i bostadsrättsföreningar som i allmännyttan.
  • Se över Göteborgs Stads regler för livsmedelsinköp. Centerpartiet vill att maten i våra verksamheter i så hög utsträckning ska vara svensk, lokalproducerad och hålla hög standard. Kraven på att allt kött ska vara ekologiskt har lett till att man t.ex importerar animalier från länder där köttproduktionen inte håller motsvarande djurskyddskrav som i Sverige. Dessutom innebär transportsträckorna höga klimatutsläpp och reglerna för antibiotikaanvändning är dramatiskt mindre restriktiva än i Sverige. Det menar Centerpartiet är orimligt. Vi vill:
  • Slopa målet om 100 procent ekologiskt kött och chark. Istället vill vi ställa tuffa krav på att svenskt djurskydd ska gälla.
  • Avskaffa målet om hälften av de totala matinköpen ska vara ekologiskt och i stället ge förvaltningarna i uppdrag att handla ekologiskt om det kan motiveras utifrån djurskydd och miljömässiga hänsyn.
  • Möjliggöra för mer närodlad mat och småskalighet genom att dela upp upphandlingarna.

David Bernardi
Verksamhetsutvecklare för Centerpartiet i Göteborg