Äldreomsorg med kvalitét och valfrihet

sol-has-bg sol-light-text

Centerpartiet VILL Trygga en äldreomsorg med kvalitét och valfrihet för VÅRA seniorer!

Centerpartiet vill att Göteborg ska ha en äldreomsorg i världsklass. Vi vill skapa en bred och brukarorienterad omsorg med valfrihet mellan olika utförare. Många äldre är nöjda med sin vård och omsorg, men det finns också stora utmaningar kvar. Valfriheten och kvalitén inom äldreomsorgen behöver höjas och fler alternativ erbjudas som kan svara till just den enskilda seniorens behov och livssituation.

Kvalitét kan såväl handla om att få en plats på ett äldreboende som att få hjälp i hemmet på ett smidigt sätt. Det kan också handla om att man själv får välja vem som kommer och städar från hemtjänsten eller möjligheten att välja vilken typ av boende man ska bo på. Det kan såväl handla om att få lite extra hjälp med bankärenden, erbjudas breda fritidsmöjligheter som en sammanhållen vårdkedja där kommunal omsorg och regional sjukvård samverkar utifrån ett brukarperspektiv. Alla dessa aspekter måste vara med när vi ska skapa en bättre äldreomsorg i Göteborg.

En trygg och tillgänglig vård av hög kvalitet är viktigt för alla patienter, men framför allt för den som är gammal och svårt sjuk. Idag finns stora brister i hur vården fungerar för äldre. Många gamla personer hamnar idag i kläm mellan olika system och får inte den trygga och sammanhållna vård och omsorg som de behöver. Många göteborgare saknar till exempel en fast vårdkontakt vilket äldre drabbas extra hårt av. Det vill Centerpartiet ändra på.

Centerpartiet vill öka göteborgarnas självbestämmande i välfärden. Endast så kan makten flyttas från politiker till patienter, brukare och anhöriga. Enligt Socialstyrelsens undersökning är såväl privata hemtjänstutförare som privata äldreboenden bättre inom de flesta kvalitetsparametrar. Vi är övertygade om att valfriheten inom äldreomsorgen måste stärkas och utvecklas.

Det är därför glädjande att det genom Januariavtalet nu finns en överenskommelse om att värna patienternas valfrihet och att det inte ska införas vinstförbud i välfärden. Tack vare överenskommelsen kan fokus nu skiftas från jakten på privata utförare till hur kvaliteten i välfärden kan öka, genom höjda kvalitetskrav och bättre kontroll av både offentliga och privata verksamheter.

Centerpartiet vill att äldre och seniorer ska få mer makt över sin vård och omsorg. Det handlar om att kunna påverka sitt äldreboende, sin hemtjänst men också vilken vård man behöver och vilka tjänster som tillhandahålls. Centerpartiet vill att valfriheten ska öka i vad gäller innehållet i välfärdstjänsterna. Vi har länge drivit på för möjligheten att få äldreomsorg utan biståndsbedömning. Det innebär att äldre över en viss ålder inte behöver ansöka om exempelvis hemtjänst, utan får automatiskt rätt till ett antal timmars hjälp. Man får sedan bestämma själv vad som ska ingå i den hjälpen. Tack vare att lagstiftningen ändrats, kan förenklade biståndsbedömningar användas även i Göteborg.

De äldre som varit med och byggt upp Sverige och Göteborg förtjänar en äldreomsorg värd namnet. Trygghet att veta att man får den vård som man behöver är avgörande om vi ska skapa en hållbar och högkvalitativ välfärd. För anhöriga, för personal men framförallt för de äldre själva är tillit till ett välfungerande omsorgssystem där man får den hjälp man behöver väsentligt. Centerpartiet är din röst för en nära vård i hela Göteborg. Vi värnar de äldres egna åsikter och vill ge våra seniorer och årsrika mer inflytande över sin omsorg. En bra äldreomsorg vinner nämligen alla på: oavsett ålder.

Vi vill:

  • Ge äldre fler boendeformer att välja på. Centerpartiet vill bygga fler boendeformer för äldre att välja på. Trygghetsboenden, seniorboenden, äldreboenden och gemenskapsboenden är bara ett fåtal av de många boendeformer som idag utvecklas runt om i landet. Centerpartiet vill att Göteborg ska vara en föregångskommun i att bygga fler boendeformer för äldre att välja på. Flyttkedjorna gör dessutom att fler bostäder blir tillgängliga på bostadsmarknaden vilket alla göteborgarna tjänar på.
  • Införa förebyggande hemtjänstbesök. Kostnadsfria hemtjänstbesök för de som inte har hemtjänst när de fyller 75 år ska erbjudas alla äldre i Göteborg.
  • Genomföra en måltidsintventering för äldreboendena. Centerpartiet vill att maten ska lagas på plats på äldreboendena, att råvarorna ska vara närproducerade och öka möjligheterna att t.ex odla grönsaker i anslutning till äldreboendena. Därför krävs det att vi inventerar hur vi kan för att tillgodose dessa tjänster.
  • Införa möjligheten för äldre att ta ett glas vin eller en drink till maten. De äldre som vill ta ett glas vin till maten ska få möjlighet att göra detta. På många äldreboenden i Göteborg är detta idag redan fallet, vi vill att stadsövergripande rutiner sätts som möjliggör denna form av livskvalité för alla äldre på stadens samtliga offentliga äldreboenden.
  • Införa ett matlöfte inom hemtjänsten. För många äldre är att få vällagad, varierad och välsmakande mat en stor del för en bättre livstillvaro och en ökad livsglädje. Centerpartiet vill införa ett matlöfte inom den kommunala hemtjänsten där alla äldre ska erbjudas att maten lagas på plats hemma hos dem istället för att få uppvärmningsbara plastlådor. Att få hem- eller närlagad mat är viktigt för att våra äldre ska få en bättre tillvaro.
  • Skapa fler platser på korttidsboenden och äldreboenden. Fler platser på korttidsboenden och äldreboenden behövs för att tillgodose vårdbehov av alla nivåer utan att behöva kompromissa med att t.ex få leva med sin partner.
  • Förbättra livskvalitén på äldreboendena. Ekonomiskt och personellt stöd behövs erbjudas för äldres föreningsliv men också dagsutflykter såsom promenader, utflykter och kulturupplevelser. Idag hänger mycket på eldsjälar i personalkåren. Plattformar för personal som arbetar med äldres livskvalité behöver skapas för att dela med sig av tips, råd, aktivitetsförslag och liknande.
  • Införa administrativt stöd till äldre i t.ex pensions- och bankärenden. För många anhöriga är äldre släktingars pensions- och bankärenden någonting man kämpar med och för de seniorer som inte har några anhöriga kan detta bli tufft att sköta när man blir äldre. Centerpartiet vill att staden genom äldreomsorg och hemtjänst ska erbjuda administrativt stöd till äldre i även dessa tjänster och ärenden.
  • Utveckla valfriheten inom äldreomsorgen. Centerpartiet vill att LOV - Lagen om valfrihet ska genomföras fullt ut i äldreomsorgen. Vi vill att äldre själva ska få välja vilket äldreboende man vill bo på. Det ger dessutom möjlighet till att äldreboenden kan profilera sig inom exempelvis språk, intressen, djur, trädgårdsodling, sport och liknande. Det ökar äldres valfrihet och ökar kvalitén.
  • Värna valfriheten i hemtjänsten. Centerpartiet är din röst för valfrihet i äldreomsorgen. När vi nu genomför LOV i hemtjänsten innebär det att äldre får mer makt att få välja tidsanvädning, innehåll och utövare. Efter behovsprövning får de äldre själva välja vad de vill använda de beviljade timmarna av hemtjänsten för. Detta motionerade Centerpartiet redan 2009 om. Vi vill värna den egenmakten som äldre nu får möjlighet till.

David Bernardi
Verksamhetsutvecklare för Centerpartiet i Göteborg