Förskola och grundskola

sol-has-bg sol-light-text

CENTERPARTIET VILL SATSA på framtiden - vi satsar på förskolan och grundskolan!

Centerpartiet vill att staden ska göra färre saker, men de saker som man gör ska vara av världsklass. Vi vill att prioritera förskolan och grundskolan ska prioriteras. Det är helt väsentligt för att ge våra barn och unga de bästa förutsättningarna möjliga för att få ett bra liv och kunna självförverkliga sina drömmar. Centerpartiets ingång i förskole- och grundskolepolitiken är vårt fokus på valfrihet och kärnverksamhet.

För oss ska kärnverksamhet såsom skolan prioriteras och får de resurser, den personal och de lokaler som behövs för att bedriva god verksamhet och undervisning. Vi vill att föräldrar och elever, inte politiker och tjänstemän ska bestämma vilken skola eller förskola som man ska gå på. Vi vill att resurser tas från skrytbyggen och istället går till kärnverksamhet.

Fokus i undervisningen måste ligga på kunskap, evidensbaserad forskning samt läroplanen. Kommunpolitiken behöver inte hitta på fler uppdrag för skolan än att leverera undervisning av god kvalité. Centerpartiet vill säkerställa att professionens kompetens tillvaratas, att politiker och tjänstemän lyssnar på lärare och skolledningar. Vi menar att skolverksamheterna inte behöver fler projekt eller kommunpolitiska uppdrag. Utbildning och kunskapsfokus måste värnas.

Idag råder det akut brist på förskoleplatser i många stadsdelar. Göteborgs Stad har stora utmaningar med att erbjuda plats inom de fyra månader som lagen anger, i vissa stadsdelar får inte ett enda barn plats inom fyra månader. För oss i Centerpartiet är det därför viktigt att vi både får fler ideella och privata förskolor, att vi värnar de kommunala verksamheterna vi har samt deras ekonomi och minskar förskolegrupperna. Alla barn ska få det stöd och den hjälp som de behöver.

Centerpartiet vill att lärares och elevers arbetsklimat prioriteras i politiska beslut och ekonomiska fördelningar. Trygghet och studiero måste gälla i klassrummen. Krafttag mot mobbing måste genomföras och sociala satsningar mot psykisk ohälsa genomföras. Även lärares arbetsmiljö måste prioriteras. Här vill Centerpartiet erbjuda bättre fortbildningsmöjligheter för lärarna, utöver skolans egna studiedagar. Vi måste också säkerställa att lärare inte utsätts för trakasserier och våld av varken kollegor eller elever. Rutinerna för anmälan måste förbättras.

Centerpartiets ingång i skolpolitiken är att förskola och grundskola måste investeras i. Vi måste allokera resurser till kärnverksamheten och freda undervisningen från politiska pekpinnar. Skolan ska vara en trygg plats för gemenskap och kunskap. Elever ska få den tid och den hjälp som de behöver och elever med särskilda behov ska känna att de får stöd och undervisning efter sin nivå. Centerpartiet värnar valfriheten och möjligheten att välja skola och förskola. Vi vill att Göteborg ska satsa på framtiden!

Vi vill:

 • Minska barngrupperna i förskolan. Max 12 barn/grupp för 1-3 åringar samt max 15 barn/grupp för 3-5 åringar.
 • Införa fler lärarassistenter för att avlasta lärare med administrativa uppgifter. Centerpartiet vill anställa fler lärarassistenter så att lärare kan fokusera på undervisning samt få stöd i t.ex planering och administration.
 • Införa ett särskilt resurscenter för barn med särskilda behov. Ett särskilt, stadsövergripande resurscenter behövs där vi kan samla och utveckla pedagogisk kompetens för barn med t.ex hörselnedsättningar, synskador, autism och neurologiska behov. Ett resurscentrum ska vara lätt för skolorna att använda, avlasta lärarkåren men också ge elever i behov av mer stöd extra resurser och kompetens. Kompetens ska även finnas för att möta särbegåvande barn.
 • Värna valfriheten i förskola och skola. Elever och föräldrar ska få välja skola själv.
 • Samordna skolornas arbete mot mobbing i skolan. Staden behöver på en stadsövergripande nivå samordna insatser mot mobbing utifrån ett evidensbaserat och kvalitétssäkrat perspektiv för att avlasta skolorna och säkerställa att oriktiga arbetsmetoder inte används. Krafttag behöver tas mot mobbing och kunskapen kring mobbing på sociala medier ökas.
 • Skapa bättre förutsättningar för privata och ideella skolverksamheter. Fler alternativ behövs för att ge föräldrar valmöjligheter och olika alternativ. Centerpartiet är positiva till en ökad nyetablering av friskolor samt ideella skolor.
 • Anställa fler personer inom elevhälsan. Fler kuratorer, skolsköterskor och elevvärdar behöver anställas i grundskolan. Arbetet mot psykisk ohälsa behöver intensifieras och elevuppsökande arbete inom psykisk hälsa främjas.
 • Säkerställa mer närlagad mat i verksamheterna. Måltider inom skola och förskola ska lagas så nära enheten som möjligt. I förskolans verksamhet vill även Centerpartiet integrera matlagningen i verksamheten i så hög utsträckning som möjligt. Det skapar deltaktighet, matlust och ökad förståelse kring matens tillagning och ursprung.
 • Utreda skollokalerna. Vi vill att Lokalförvaltningen ser över lokalerna för stadens förskole- samt grundskoleverksamheter samt skötseln av dem. Göteborgs förskolor och grundskolor ska ha lokaler av bra kvalité och skötsel. Centerpartiet vill att vi kartlägger brister och utvecklingsområden inom skolans lokaler och hur vi kan förbättra driftsservice av dem.
 • Mer läxhjälp i skolan. Här kan civilsamhället såsom Mattecentrum och läxhjälpförmedlingar ha en viktig roll att spela. Även studenter från högskolor och universitet kan ges möjligheter till extrajobb vilket samtidigt skapar fler möjligheter för läxhjälp i skolan utan att lärarna behöver arbete mer eller längre.
 • Anställa fler skolbibliotikarier och öppna fler skolbibliotek. Centerpartiet vill långsiktigt att alla större grundskolor ska ha skolbibliotek med anställda bibliotikarier. Mer resurser behöver riktas för anställningar av skolbibliotikarier etablering av skolbibliotek vilket är viktigt för elever kompetensutveckling och läslust samt som pedagogisk resurs.
 • Öka fokuset på läsande i lågstadiet. Fokus på läsa, skriva och räkna behöver vara stort under de första åren i grundskolan. Resurser till böcker och barnbibliotikarier behöver tillhandahållas redan i ung ålder.

David Bernardi
Verksamhetsutvecklare för Centerpartiet i Göteborg