Gymnasium och vuxenutbildning 

 


sol-has-bg sol-light-text

Centerpartiet VILL INVESTERA I GÖTEBORGS GYMNASIER OCH VÅR VUXENUTBILDNING!

Framtidens arbetsmarknad kräver en högkvalitativ och leveranssäker gymnasieskola samt en vuxenutbildning som möter arbetsmarknadens behov. Det är vi i Centerpartiet övertygade om. Valfrihet, flexibilitet och effektiv styrning är saker som behövs i all form av utbildningsverksamhet i staden oavsett om det rör grundskola eller komvux. Vi vill att staden ska investera i gymnasieskolan samt vuxenutbildningen samt förbättra matchningen mellan näringsliv och utbildning. Utbildning ska leda till jobb, det är Centerpartiets ingångsvärde i dessa viktiga frågor.

Centerpartiet menar att gymnasieskolan ska vara en miljö där elever lär för livet, i en miljö som är anpassad efter varje individs behov och förutsättningar. Kopplingen mellan studier och arbetsmarknaden måste också bli bättre, oavsett om du läser ett teoretiskt eller praktiskt program. Centerpartiet vill säkerställa att gymnasieundervisningen, oavsett driftsform håller hög kvalité och ger alla elever möjlighet till stöd. Fler lektorer och förstelärare i stadens gymnasier är ett sätt att både skapa fler karriärsvägar för lärare och ge eleverna fler pedagogiska resurser. Centerpartiet ser även den växande psykiska ohälsan bland gymnasieelever som ett stort problem som vi måste åtgärda skyndsamt. Elevhälsoteamen måste bli större och elever få bättre hjälp i t.ex studieteknik och stresshantering.

För en meningsfull fritid i gymnasiet krävs det även att gymnasieskolornas föreningsliv får förutsättningar att fortsätta växa. Elevkårer och elevföreningar gör ett viktigt arbete för både gemenskap, social inkludering, insatser mot psykisk ohälsa samt arbetsmiljöfrågor.

Idag står många branscher utan arbetskraft samtidigt som klassrummen på yrkesprogrammen alltför ofta gapar halvtomma. Centerpartet vill investera i även yrkesprogrammen som ska vara av hög kvalitet och utformas tillsammans med aktörerna på arbetsmarknaden. Då statusen att höjas och möjligheterna till jobb fotsättningsvis förbättras.

Arbetsmarknaden förändras, därför måste strukturen för vuxenutbildningen också göra så. Det är inte längre så att man utbildar sig inom ett yrke, får en anställning och stannar i den större delen av livet ut. Framtidens arbetsmarknad kräver att människor får möjlighet att omutbilda sig och byta bana ifall man vill. Man ska inte behöva stanna inom samma yrkessektor ifall man inte vill. Därför menar Centerpartiet att komvux och yrkvux i högre utsträckning behöver möta arbetsmarknadens behov och utmaningar. Valfrihet och valmöjligheter kräver att göteborgarna får verktyg att även i mitten av livet kunna utbilda sig och byta jobb. Ekonomisk och social trygghet krävs men också en god vuxenutbildning som ger möjlighet till nya delar av arbetsmarknaden.

Vi vill:

  • Utveckla studie- och yrkesvägledningen. Idag är många unga osäkra på sina studie- och yrkesval. Det leder i sin tur till att matchningen på arbetsmarknaden; rätt person till rätt arbete, fortfarande har stora utmaningar. Studie- och yrkesvägledningen behöver stärkas på högstadiet men också på gymnasiet behöver SYV-tjänsterna utvecklas för att elever ska kunna få hjälp att göra goda val till fortsatta studier eller karriärsval. Det kan i vissa fall handla om fler studie- och yrkesvägledare men handlar också om utvecklade arbetssätt där man jobbar mer uppsökande mot eleverna och förbättrade arbetsformerna för att hjälpa eleverna att hitta möjliga yrkes- och framtidsvägar.
  • Höja statusen på yrkesprogrammen. Förbättrad samverkan med näringsliv och industri krävs men också ett utvecklat informationsarbete och mer resurser till undervisning för att höja statusen på yrkesprogrammen. Centerpartiet vill dessutom skapa möjligheter till praktik och extrajobb samtidigt som studier på yrkesprogram, gärna på små- och medelstora företag.
  • Anställa fler lektorer och förstelärare i gymnasieskolan. Det ger fler karriärsvägar för lärare och större pedagogiska resurser för elever.
  • Anställa fler personer inom elevhälsan. Fler kuratorer, skolsköterskor och elevvärdar behöver anställas i gymnasieskolan. Arbetet mot psykisk ohälsa behöver intensifieras och elevuppsökande arbete inom psykisk hälsa främjas.
  • Större möjligheter för ideella föreningar och civilsamhälle på gymnasieskolorna. Skollokaler som står tomma på t.ex eftermiddagarna och kvällarna måste kunna nyttjas enklare av elevföreningar. Möjligheterna för elevföreningar att få aktivitets- och föreningsstöd måste även ses över för att göra det enklare att vara föreningsaktiv under sina studier.
  • En vuxenutbildning som leder till jobb. Genom att ge arbetsgivare såsom näringsliv och småföretagare större möjlighet att påverka vuxenutbildningen kan matchningen mellan arbetsgivare och arbetstagare förbättras. Det kan dels kan lösa företagens utmaningar inom rekrytering och kompetensförsörjning men också skapa en vuxenutbildning (komvux/yrkvux) som direkt leder till jobb.
  • Fler ideella och privata aktörer inom vuxenutbildningen. Fler aktörer behövs inom vuxenutbildningen för att skapa större valmöjligheter men också högre kvalité på undervisningen. Folkbildningsrörelsen och studieförbunden har här en nyckelroll att spela. Centerpartiet vill ge dessa bättre möjligheter att verka i Göteborg. Upphandlade vuxenutbildningstjänster kan vara ett sätt att i högre utsträckning involvera och stötta fristående aktörer.

David Bernardi
Verksamhetsutvecklare för Centerpartiet i Göteborg