Socialpolitik för utsatta grupper

sol-has-bg sol-light-text

Centerpartiet vill att Göteborg tar ansvar socialt för samhällets mest utsatta grupper!

Ansvar för samhällets mest utsatta är en hörnsten i samhällsansvaret. Centerpartiet identifierar flera utmaningar inom detta området. Hemlöshet, drogmissbruk, barnfattigdom och psykisk samt fysisk ohälsa är utmaningar som Göteborgs sociala arbete behöver lösa. Vi kan inte lämna samhällets mest utsatta därhän utan behöver visa ledarskap och ta ansvar för de människor i störst behov av hjälp.

Ekonomisk utsatthet drabbar barn, äldre och personer i missbruksproblematik extra hårt. Att det fortfarande finns barn utan fast bostad är någonting vi som samhälle aldrig kan acceptera. Därför är det väsentligt att vi sätter in rätt sociala insatser för att råda bukt på dessa utmaningar.

Den vanligaste orsaken till hemlöshet, oavsett ålder eller bakgrund handlar om kombinationen av en utsatt ekonomisk situation och bristen på billiga bostäder. Det skapar i sin tur en ond spiral. Långsiktigt krävs det att vi löser både dessa problem - fler jobb och billiga bostadsmöjligheter - men även insatser på kort sikt krävs insatser för att ingen ska behöva sova utomhus eller i trappuppgångar. Det är inte den stad som Göteborg ska vara.

För att göra tidiga insatser för barn i socioekonomisk utsatthet krävs det att skolfam (ett organ där skolan och socialtjänsten samverkar för att hjälpa barn och familjer i behov av stöd) får mer resurser. Vi behöver även arbeta mer stadsövergripande inom dessa frågor. Idag ligger olika tjänster på olika nivåer, stadsdelsförvaltningarna kontra centrala förvaltningar såsom t.ex sociala resursförvaltningen har i enskilda ärenden en allt för otydlig ansvarsfördelning vilket gör att människor faller mellan stolarna. Här måste ansvarsfördelningen bli tydligare och strukturer utvecklas som fångar upp människor som annars hade missats.

Centerpartiet menar också att stadens strategiska folkhälsoarbete behöver bli mer inriktat på att hjälpa utsatta. Droger, smittsamma sjukdomar och gifter i vardagen är rötter till många av de folkhälsoproblem vi ser idag. Stadens folkhälsoarbete behöver öka fokuset på även bakomliggande orsaker och på så sätt bli än mer förebyggande.

Centerpartiet vill att Göteborg ska ta ett omtag i den politik som rör missbruk och droger. Narkotikaförsäljning utgör idag gängkriminalitetens främsta inkomstkälla och förstör hundratals människors liv, i synnerhet ungas. Vi måste få bort narkotikan från våra gator och strypa narkotikahandeln för att täppa igen gängens finansieringsmöjligheter. Fler personer måste få tillgång till en välfungerande missbruksvård; tillgänglig och närvarande i hela staden. Det förebyggande narkotikaarbetet behöver reformeras och vara evidensbaserat samt skademinimerande. Vi kan inte acceptera att göteborgares liv förstörs av narkotika och droger. En ny politisk inriktning krävs för att ge rätt vård till missbrukare och arbeta uppsökande samt förebyggande för att hindra narkotikamissbrukets framfart.

Vi kommer att arbeta strategiskt och medvetet för en socialpolitik som hjälper samhällets mest utsatta grupper. Fattigdom och hemlöshet är inte värdigt en stad som Göteborg, istället krävs det att vi gemensamt satsar på insatser för utsatta människor. Tillsammans kan vi visa det ledarskap som krävs för att alla göteborgare ska få den hjälp och det stöd som de behöver!

Vi vill:

  • Införa en större tak-över-huvudet garanti. Centerpartiet vill att även hemlösa över 20 år med missbruks- eller psykiska problem ska omfattas av en tak-över-huvudet-garanti genom nattlogi.
  • Ge mer resurser till skolfam. Centerpartiet vill stärka och utveckla skolfam där skolan och socialtjänsten samarbetar för att hjälpa familjer och barn i behov. Det är viktigt för individer och samhälle att elever med svårigheter får tidig hjälp.
  • Införa sprututbytesprogram i Göteborg. För att minska smittorisken, förbättra hälsan och skapa förtroende hos gruppen som injicerar ska kommunen medverka till att sprututbytesprogram införs i hela staden.
  • Ge utsatta barn en egen socialsekreterare. Centerpartiet vill kraftigt intensifiera arbetet med att större utsatta barn. Vi vill att varje barn som är i kontakt med socialtjänsten ska få en egen socialsekreterare som specifikt hanterar dennes ärende.
  • Motverka suicid – Arbeta med program för att motverka suicid i Göteborg. För att fler ska få hjälp i tid behöver tillgängligheten till psykiatrin förbättras. Samverkan mellan den kommunala socialtjänsten och den regionala psykiatrin behöver kraftigt förbättras.
  • Fler billiga bostäder i hela Göteborg. Fler bostäder, i synnerhet billiga hyresrätter behöver byggas för att öka bostadsbeståndet och skapa billigare bomöjligheter. Det är en av de långsiktiga lösningar som behövs för att motverka den hemlöshet som skapas när utsatta människor inte har råd med boende.
  • Genomföra en evidensbaserad och skademinimerande narkotikapolitik. Stadens narkotikapolitik ska baseras på den senaste forskningen för att minska droganvändning och missbruk, i synnerhet hos unga. De medicinska och sociala effekterna av missbruk måste minimeras vilket stadens drogpolitiska inriktning ska tillgodose. Arbetet ska fortsätta och utvecklas för att minska droganvändning genom utökat samarbete mellan offentliga myndigheter, skola, fritidsgårdar och frivillighetsorganisationer.
  • Skapa fler natthärbägen och sovplatser. Natthärbägen och korttidsboenden är inte en långsiktig lösning men krävs för att göteborgare inte ska behöva sova utomhus med risk för stöld, kyla och misshandel. Centerpartiet vill att nattsovplatserna ska bli tillgängligare och finnas nära i hela staden, i alla stadsdelar. Därför behöver vi skapa fler nattsovplatser i hela staden. Under höst, vinter och tidig vår är detta extra viktigt.

David Bernardi
Verksamhetsutvecklare för Centerpartiet i Göteborg