Tillgänglighet för personer med funktionsvariationer

sol-has-bg sol-light-text

Centerpartiet vill Skapa ETT TILLGÄNGLIGT GÖTEBORG för människor med funktionsvariationer!

Människor med funktionsvariationer är inte en homogen grupp. För personer som behöver stöd på grund av sin funktionsvariation ska det ges utifrån individens behov. Det kan exempelvis handla om handledning och praktikplatser för att få värdefull arbetslivserfarenhet. Det kan handla om hjälpmedel, assistans eller tillgänglighetsskapande åtgärder. Därför är det viktigt att socialtjänsten men också omsorgen för funktionsvarierade utgår från just individens behov, önskemål och synpunkter. Kommunen bör utforma tydligare rutiner för socialtjänst och omsorg där behovsanpassningen blir en naturlig del och dessutom är generell för hela staden.

Funktionsvariationer kan ta sig uttryck på olika sätt. Människor måste få den stöd och den hjälp som de behöver utifrån sina förutsättningar. Tillgänglighet handlar om individualism - att människor ska få det stöd som hen behöver utifrån sina unika behov. Här måste Göteborgs Stad vara en serviceleverantör av hög klass. Oavsett om det är en färdtjänst, en lampa, en personlig assistent, en medicin, ett par specialutformade glasögon, en arbetshandledare eller en rullstol så måste staden erbjuda service av hög kvalitét och av hög smidighet.

Centerpartiet menar att Göteborgs Stad behöver samla kompetens kring olika funktionsvariationer för att kunna stötta och hjälpa företag samt verksamheter att tillgänglighetsanpassa sin verksamhet. När verksamheter, butiker eller utövare blir mer tillgängliga får de också en större besökskrets vilket både näringslivet, ekonomin och Göteborg som stad vinner på. Tillgänghet är någonting som alla göteborgare vinner på, inte minst handlar det om lika rättigheter och möjligheter.

Centerpartiet driver en aktiv tillgänghetspolitik. Oavsett om du är i behov av ett gruppboende, av en personlig assistent, av ett hjälpmedel eller av arbetsanpassning så måste Göteborgs Stad finnas där för dig utifrån dina personliga förutsättningar. Vi tror på en stad där människor får möjlighet att bidra utifrån sina individuella behov och möjligheter. Självförverkligande och måluppfyllnad är någonting som hela Göteborg vinner på - och som alla göteborgare ska få möjlighet till.

Vi vill:

  • Införa LOV även för gruppboenden och daglig verksamhet inom LSS. Vi behöver öka valfriheten för även de i behov av särskilt stöd.
  • Ta fram en tillgängslighetsdatabas. Genom att kunna jämföra olika brukare och utövare inom LSS/gruppboenden/hemtjänst blir det enklare för människor att göra ett upplyst val och nyttja sina valmöjligheter.
  • Ge särskilt stöd inom nyföretagande. Personer som har olika former av funktionsvariationer ska ha lika goda förutsättningar att starta företag som andra. Därför måste Göteborgs Stad och Business Region Göteborg erbjuda särskilt stöd, oavsett hur det stödet kan se ut för att människor utifrån sina personliga förutsättningar ska få chansen till nyföretagande och att starta eget.
  • Öka valfriheten inom habiliteringsverksamheten. Fler boenden och fler boendeformer behöver byggas med en en flexibel hemtjänst för att kunna ge livskvalitét och självbestämmande över vardagen.
  • Öka möjligheterna för mindre aktörer inom daglig verksamhet och habilitering. Mindre aktörer innebär större valmöjligheter och bättre förtusättningar för små välfärdsföretagare.
  • Förbättra tillgängligheten inom kollektivtrafiken. I de avtal som Göteborgs Stad tecknar med Västra Götalandsregionen/Västtrafik ska tillgängligheten i kollektivtrafiken vara med som en betydelsefull del. Det ska vara enkelt att resa kollektivt istället för att välja färdtjänst. Då krävs det nya smarta, tekniska lösningar men också att bussar och spårvagnar anpassas för att personer i t.ex rullstol lättare ska kunna nyttja kollektivtrafiken.
  • Skapa en arbetsmarknad tillgänglig för alla. Personer med funktionsvariationer som har möjlighet att arbeta ska känna sig fria att navigera på en växande, västsvensk arbetsmarknad. Göteborgs Stad ska ge stöd till arbetsgivare i att tillgängligsgöra olika arbetstillfällen så att medarbetare kan få det stöd som krävs för att arbeta utifrån sina unika, individuella förutsättningar.

David Bernardi
Verksamhetsutvecklare för Centerpartiet i Göteborg

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.