Integration på individnivå

 • Inför SFI-förskolor i Göteborgs Stad
 • Bygg en blandad stad med olika boendeformer
 • Skapa fler jobb och gör det lättare att starta företag för nyanlända

 

sol-has-bg

Centerpartiet verkar för en integrationspolitik som bryter utanförskap och skapar framtidstro.

Centerpartiet menar att integrationen är en av de viktigaste frågorna för hela Göteborgs och vår framtid. Vi vill bryta klyvningen av Göteborg och bygga ihop staden både ekonomiskt, socialt och fysiskt. Segretation och utanförskap skär staden itu och behöver åtgärdas med en aktiv och träffsäker integrationspolitik som vänder utanförskap till framtidstro.

Integration sker i vardagen genom att skapa trygga, attraktiva bostads- och stadsmiljöer där människor med olika bakgrund kan bo, arbeta och umgås. Det handlar om att få ett jobb och komma in på arbetsmarknaden. Det handlar om god språkundervisning och samhällsorientering. Det handlar om att knäcka bidragsberoendet och istället skapa möjligheter för inkludering och självförverkligande.

Människor ska kunna påverka sin framtid, skapa sig en meningsfull vardag och fritid, komma in i samhället och arbetsmarknaden på ett snabbare sätt och få möjlighet till en trygg och varierad fritid. Centerpartiet ser att Sveriges integrationspolitik har stora brister men tror att vi med ett grönt, liberalt ledarskap kan skapa möjligheter för nyanlända att integreras i samhället. Med politiska reformer som skapar arbetstillfällen och ställer krav på språkundervisning kan Göteborg enas och utanförskapet knäckas.

För att förbättra jobbintegrationen krävs en företagarpolitik som inte bestraffar och krånglar till det. Det måste vara enklare och billigare för företag att anställa. Det behövs en arbetsmarknad som inte stänger ute. Det krävs effektivare och bättre möjligheter till vidareutbildning och svenskundervisning. Det behövs en mer effektiv offentlig sektor som inte fångar nyanlända i byråkrati utan i stället stöttar och hjälper människor att snabbt kunna skaffa sig en egen försörjning. Det är av största vikt att alla som kommer till Sverige får möjlighet att på riktigt komma in i det svenska samhället. Den vägen går genom att snabbare kunna få sitt första jobb.

En stor del av de nyanlända har kort utbildningsbakgrund. Utbildning har en viktig roll att spela för att fler ska få ett jobb, men utbildningssatsningar räcker inte. Matchningen mellan arbetsgivare och arbetstagare måste förbättras vilket både kan göra det lättare att få ett arbete men också lösa näringslivets rekryteringsutmaningar. Här menar Centerpartiet att stadens verksamheter har ett stort ansvar inom validering. De nyanlända som har erfarenheter, meriter eller utbildningsexamens måste snabbt kunna få ett arbete där de får möjlighet att bidra med sina kompetenser och inte fastna i utbildningssystemet.

I dag kommer många människor inte in i samhället, utan hamnar i stället i ett permanent utanförskap. Delvis beror detta på bristande kunskap om hur Sverige och Göteborg fungerar. Det finns ett stort värde i att nyanlända tidigt får ta del av det svenska samhället och kunskap om hur det fungerar. Det kan handla om praktiska frågor som vart man vänder sig om man är i behov av hjälp, hur arbetsmarknaden ser ut och vilka regler som gäller i olika sammanhang. Det är information som snabbt måste förmedlas för att förbättra integrationen. Därför vill Centerpartiet göra samhällsorientering obligatorisk att delta i redan under asylprocessen. SFI och samhällsorientering kan även knytas till olika välfärdsförmåner för att öka incitamenten att delta i dessa väsentliga moment. Det kan också göra det enklare att utkräva ansvar från staden, dess verksamheters och stadsdelsförvaltningarna för att faktiskt tillhandahålla rätt antal utbildningsplatser.

Kvaliteten i svenska för invandrare (SFI) är otillräcklig. En mycket stor andel av de som går SFI lär sig inte svenska och undervisningen är ofta illa anpassad och av ojämn kvalitet. Samtidigt har vissa privata och ideella utbildningsanordnare visat sig framgångsrika i att lära ut språk. I dag har dock studerande inom SFI inte möjlighet att välja en annan utbildningsanordnare än staden eller de anordnare staden upphandlat. Genom att öppna upp för konkurrens mellan nya utbildningsanordnare kan kvaliteten inom SFI höjas. Här kan en resultatbaserad SFI-peng öka konkurrens, kvalité och valmöjlogheter. Centerpartiet menar även att nya, smarta och innovativa modeller för SFI kan tas fram. Ett exempel är SFI-förskola där förskoleverksamhet och svenskaundervisning kombineras. Det har testats på olika platser i Sverige och har bevisat både ge bra resultat för språkinlärning och integrationen men också vara uppskattat hos föräldrar och familjer.

Göteborg behöver bryta utanförskapet och knäcka segregationen. Integrationspolitiken ska präglas av både medmänsklighet och ansvarstagande. Vi ska ställa krav men också skapa möjligheter. Gemenskap, värme och framtidstro ska prägla alla delar av Göteborg och Centerpartiet menar därför att det krävs en aktiv integrationspolitik - med individen i fokus, för att uppnå det. Arbetar vi gemensamt och samverkande är vi övertygade om att vi kan nå dit. Centerpartiet verkar för en välfungerande integration - ända på individnivå!

 

Vi vill:

 • Skapa fler enkla jobb i stadens verksamhet. Vi vill att Göteborgs Stad ska inventera i se vilka arbetsuppgifter som kan brytas ut till enkla jobb* där människor som står långt från arbetsmarknaden kan få en första rad på cv:t. Det kan handla om tjänster som t.ex avlastar vårdpersonal, lärare, bibliotikarier och stadsmiljömedarbetare.
 • Inför SFI-förskola i Göteborgs Stad. Ett bra sätt att nå barn till nyanlända föräldrar är att erbjuda integrationsförskola där förskoleverksamhet bedrivs samtidigt med SFI- undervisning. Försök har gjorts i vissa stadsdelar i Stockholm med goda resultat. Centerpartiet anser att integrationsförskola ska utvidgas till fler delar av landet.
 • Göra Göteborgs Stad till testkommun för en ny företagsform: ingångsföretag. Det kan både skapa fler jobb för nyanlända och större möjligheter till att starta eget.
 • Göra SFI och samhällsorientering obligatoriskt. Samhällsorientering i kombination med SFI är en viktig del för att nyanlända ska komma in i det svenska samhället och Göteborg. Genom ökad förståelse för lagar, regler och skyldigheter men också medborgerliga fri- och rättigheter får nyanlända bättre förutsättningar att komma ut på arbetsmarknaden. Centerpartiet vill titta på möjligheterna att göra samhällsorienteringen samt SFI:n obligatorisk eller att knyta den till olika samhällsförmåner och på så sätt ställa krav på att vi bereder platser till alla nyanlända. På så sätt garanterar vi den utbildning som krävs för en god integration.
 • Inför kommunala snabbspår. Snabbspår är en väl beprövad metod som gör att nyanlända och personer som står utanför arbetsmarknaden snabbt kan täcka upp bristen på personal inom förskola, skola och äldreomsorg. Där ska tidigare erfarenhet och kompetens valideras samt praktik och kompletterande utbildningar ges för att nå det långsiktiga målet ett riktigt jobb.
 • Ge Business Region Göteborg i uppdrag att genomföra fler starta-eget-utbildningar i samarbete med näringslivet
 • Skapa en bättre SFI där fler aktörer får möjlighet att bidra. Centerpartiet vill utveckla satsningen på SFI i kombination med yrkesutbildning, praktik och kunskap om hur man startar eget företag i nära samarbete med näringslivet och föreningslivet för att skapa kontakter, nätverk och möjligheter att praktisera språk och färdigheter i vardagssituationer. Centerpartiet vill också att fler aktörer såsom företag och föreningar ska få vara med och tillhandahålla SFI, vilket bland annat kan göras genom att upphandla fler tjänster av andra aktörer.
 • Inför en integrationspott för integrationsfrämjande projekt. För att stödja föreningslivets bidrag till integrationen i samhället bör en integrationspott införas. Föreningar ska kunna söka bidrag ur potten till integrationsfrämjande projekt och initiativ för en bättre integration och fler möten över sociala, kulturella och ekonomiska gränser. Språkkaféer, mentorskap och kulturmötesplatser är exempel på sådana projekt.
 • Skapa bättre möjligheter för arbetsintegrerande, sociala företag. Infrastrukturen mellan socialtjänst och sociala företagsnätverk måste utvecklas för att snabbare koppla på de sociala företagens möjligheter mot människor i utanförskap eller utsatthet
 • Förbättra samverkan med civilsamhället. Göteborgs Stad behöver i högre utsträckning stödja och samarbeta med lokala projekt som drivs av ideella- och frivilligorganisationer och som syftar till att skapa arbetstillfällen för nyanlända och andra personer som står utanför arbetsmarknaden vilket leder till ökad integration samt sprider goda exempel.
 • Inför anonymiserade ansökningshandlingar till i Göteborgs Stad. För att motverka diskrimineringen på arbetsmarknaden bör Göteborgs Stad införa anonymiserade ansökningsprocesser. Minskad diskriminering är viktigt för demokrati, jämlikhet men också för integrationen.
 • Skapa en blandad bebyggelse i hela Göteborg. En stad som byggs med en blandning av hyresrätter, bostadsrätter och hus med lokaler i bottenplan gör att fler människor rör sig i områden fler tider på dygnet. Det skapar naturligt lokala förutsättningar, sammanhållning och trygghet.
 • Flytta ut fler kommunala verksamheter till stadsdelarna. Fler utflyttade kommunala verksamheter skapar bättre underlag för lokala torg. Integrationen ökar och medvetenheten om hela stadens problematik blir bättre. Hyreskostnaderna för staden blir dessutom lägre när värdefull mark i centrum kan frigöras till annat.
 • Öka delaktighetheten i stadsplaneringen. Centerpartiet vill låta göteborgarna vara med och utforma stadsdelarna och stödja initiativ till nya affärslokaler, torghandel, biografer och konferenslokaler. Det kan locka människor från övriga Göteborg till förorterna och skapar ett tryggare Göteborg där fler människor rör sig i områden fler tider på dygnet. Inkludering är också viktigt för mångfald, delaktighet och integration.
 • Driva en aktiv fritidspolitik. Centerpartiet driver en aktiv fritidspolitik för att alla göteborgare ska kunna ha en aktiv och meningsfull fritid. Det är väsentligt för integrationen där delaktighet i föreningsliv och civilsamhälle är avgörande.
 • Tillåt friskolor att bedriva kvalitativ skolundervisning för att vända den nedåtgående trenden för vissa skolor. Centerpartiet vill främja friskolor men också ideella alternativ för att ge elever och föräldrar valfrihet men också för att höja skolresultaten och kvalitén i grundskolan. Det är avgörande för en fungerande integrationspolitik.

 

*(Med enkla jobb menar vi jobb som inte kräver så lång utbildning eller kvalifikationer och som kan göra att de som är nya på arbetsmarknaden t.ex unga, långtidssjukskrivna, nyanlända mm, kan få en första chans att komma in).

David Bernardi
Verksamhetsutvecklare för Centerpartiet i Göteborg

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.