Förbättra företagsklimatet

sol-has-bg sol-light-text

Centerpartiet vill Förbättra Företagsklimatet!

Utan framgångsrika företag skapas inga nya resurser. Skatteintäkter, arbetstillfällen och integration är helt avhänget på framgångsrika företag som får möjlighet att anställa och växa. Därför menar Centerpartiet att det är djupt oroande med den trend Göteborg haft under 24 år av rödgrönt styre där företagsklimatet successivt blivit sämre och sjunkit på de mätningar som genomförts.

År 2017 så hamnade Göteborg på plats tvåhundrasex (206) på Svenskt Näringslivs företagsklimatrankning. Sämst placering får staden när kommunpolitikers attityd gentemot företagare mäts. Detta är djupt oroväckande då vi vet att jobben skapas hos företagen. Fyra av fem jobb skapas i små- och medelstora företag. Utan tillväxt och småföretagande stannar Göteborg och välfärden får inga resurser. Det kommer vi i Centerpartiet inte att acceptera.

Centerpartiet vill att Göteborgs Stad ställer om sitt näringslivsarbete och istället blir en serviceorganisation som hjälper, stöttar och avlastar småföretagare. Tillståndsprocesser och ansökningar måste förenklas och tillgängliggöras för att fler ska vilja bli företagare. Företagsklimatet måste förbättras genom en kommun vars hela näringslivs- och jobbpolitik genomsyras av en framåtsyftande och stöttande attityd mot våra småföretagare. Det kommer också att locka hit jobb, arbetstillfällen och företagsverksamheter.

Centerpartiet vill också att staden säkerställer tillgång till företagslokaler för såväl start-ups som småbutiker. Här ska Göteborgs Stad ha ett lösningsorienterat fokus när vi hjälper företag att hitta finansiering och lokaler för sina ändamål. Fokus måste vara på att tillsammans med entrprenörerna själva hitta smarta lösningar som skapar jobb och tillväxt i hela Göteborg. Företagsklimatet behöver förbättras i alla delar av staden och möjligheten att driva företag bli större var du än bor.

Vi vill:

  • Införa en företagsklimatkommission med representanter från näringsliv och företagarorganisationer och utveckla åtgärder för att kraftigt förbättra Göteborgs företagsklimat
  • Fastslå i Göteborgs Stads näringslivspolicy målet om Minst 40 till 400-årsjubiléet. Kommunen ska minst ha uppnått plats 40 i Svenskt Näringslivs företagsklimatrankning bland Sveriges kommuner innan 400-årsjubiléet 2021.
  • Att Göteborgs näringslivsbolag, Business Region Göteborg ska verka mer utåtriktat mot små- och medelstora företag samt få ett utökat ansvar för att främja nyföretagande
  • Utveckla den kommunala företagslotsen och förbättra servicen till företagare från stadens verksamheter
  • Förenkla de kommunala upphandlingarna. Genom att bryta ned de offentliga upphandlingarna samt att ange målsättning snarare än teknikspecifikt utförande får fler småföretag möjlighet att delta i de kommunala upphandlingarna.
  • Sälja kommunala bolag och minska stadens bolagskoncern och inte konkurrera ut privata företagare. I valet 2018 nämnde vi bland annat Göteborgs Energi AB, HIGAB och Got Event som företag vars driftsform vi vill se över.
  • Inrätta en investeringsfond för kapitalet som får i uppgift att i stadsbyggnadsutveckling, lokaler för småföretagande samt infrastruktur och bostadsbyggnation som är viktiga för näringslivet

David Bernardi
Verksamhetsutvecklare för Centerpartiet i Göteborg