Stora möjligheter för små företagare

 

 

 

 

sol-has-bg sol-light-text

CEnterpartiet vill Skapa STORA MöjlgLiGheter för små företagare!

Centerpartiet vill att Göteborg ska vara världens bästa stad att starta och driva företag i. Då behöver vi en företagspolitik som fokuserar mer på möjligheter och mindre på krångel. Företagare behöver få slippa många av de kostnader som de har idag, så att resurserna istället kan gå till att skapa nya jobb. Administrativa bördor såsom tillståndsansökningar och byråkrati behöver förenklas. Tillgången till lokaler och finansiering bli större. Centerpartiet ser att viktiga utmaningar fortfarande återstår inom småföretagarområdet men vi är optimistiska. Med ett grönt och liberalt centerparti kan Göteborg få fler företag som skapar jobb och intäkter till välfärden.

För att Göteborgs ekonomi och arbetsmarknad ska gå stark in i framtiden krävs att vi erbjuder goda villkor för de människor som vågar lägga den tid, ta de risker och investera de resurser som krävs för att starta företag och bygga en värdeskapande verksamhet från sin kreativitet och arbetsförmåga.

Som företagare ska du kunna fokusera på att få din verksamhet att växa istället för att lägga tid på regelkrångel. Många regler är onödiga och tidskrävande. Detta kostar mycket pengar, både för företagaren och för samhället. Centerpartiet vill införa ett krav på ”en regel in – en regel ut”. Nya regler som innebär ökade kostnader bör kombineras med regelförenklingar som minst kompenserar dessa kostnadsökningar. Fler regler bör ges så kallade solnedgångsklausuler, som innebär att en regel ges ett slutdatum då det måste visas att dess fördelar fortsatt överstiger dess nackdelar för att regeln ifråga ska få vara kvar. Göteborgs företagare möts med Centerpartiets politik av färre blanketter, ett enklare språk från stadens företagstjänster och större möjligheter för att anställa och växa.

Det måste bli lättare och mer lönsamt att starta företag i Göteborg. Centerpartiet vill att det ska vara lika naturligt att vara företagare som att vara anställd. För många personer kan det dock uppfattas svårt och komplicerat att starta eget. Därför vill Centerpartiet att fler starta-eget-utbildningas genomförs samt att Business Region Göteborg (stadens näringslivsbolag) får ett mer utåtriktat uppdrag och arbetar mer serviceorienterat mot småföretagen.

Ekonomiskt trygghet är även en faktor som gör att många tvekar från att starta eget företag. Här har staden en viktig uppgift för att nyföretagare ska få en större social och ekonomisk säkerhet så att de kan ta steget och starta eget och få den hjälp de behövet. Centerpartiet vill även att Göteborg arbetar strategiskt med att locka mer finansiering och riskkapital till Göteborg. För att nya företag ska kunna växa krävs det investeringar och finansiering. Göteborgs Stad måste ta ett större ansvar i arbetet med att locka hit investerare som kan stötta våra småföretag.

Småföretagare utgör en avgörande hörnsten i Göteborgs arbetsmarknad. Fler jobb och ökade resurser till välfärden kan skapas om vi får ett växande näringsliv med fler småföretagare. Centerpartiet är småföretagens röst i kommunfullmäktige. Vi vill göra det enklare att starta företag, anställa och fullfölja sina drömmar!

Vi vill:

  • Ge Business Region Göteborg i uppdrag att genomföra fler starta-eget-utbildningar i samarbete med näringslivet
  • Införa omlastningscentraler och stötta stadsnära livsmedelsproducenter. Genom att t.ex lantbrukare på Hisingen eller stadsodlare i Centrum får möjlighet att leverera mat till staden direkt istället för genom grossist blir det enklare samt billigare för småföretagare vilket både staden, jobben och miljön vinner på.
  • Göra Göteborgs Stad till testkommun för en ny företagsform: ingångsföretag.
  • Skapa bättre möjligheter för arbetsintegrerande, sociala företag. Infrastrukturen mellan socialtjänst och sociala företagsnätverk måste utvecklas för att snabbare koppla på de sociala företagens möjligheter mot människor i utanförskap eller utsatthet
  • Erbjuda starta-eget-program till personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Socialt företagande har visat sig vara ett framgångsrikt verktyg för att kombinera arbetsmarknadsinsatser men ett växande småföretagande. Centerpartiet vill att även de utanför arbetsmarknaden ska få chansen att driva eget och inte bara vara anställda.
  • Inför en strategisk plan för hur Göteborgs Stad kan arbeta långsiktigt med att locka hit finansiärer, investerare och riskkapital som kan stötta små företag med stora idéer.
  • Stötta ideella och privata småföretagsnätverk/företagarföreningar och skapa större möjligheter för ekonomiskt stöd, lokaluthyrning och liknande av staden för att de ska kunna bedriva sin viktiga verksamhet.
  • Bygga fler bokaler. Bokaler är en boendeform där privat boende kombineras i anslutning med en företagslokal t.ex en butik, en restaurang, ett galleri eller ett café. Centerpartiet vill att staden i detaljplaner och byggnadsavtal möjliggör fler fastigheter där det är tillåtet att både bo och vara verksam företagare. Det kan t.ex vara en lägenhet ovanför en butik eller precis bakom.
  • Införa fler tillstånd för foodtrucks. Ambulerande försäjning såsom foodtrucks bidrar till trivsel, en attraktiv stadsmiljö och gör staden mer levande. Det är ett enklare sätt att bli företagare på Centerpartiet vill därför utöka antalet tillstånd för foodtrucks markant och att de ska gälla i hela staden, dygnet runt, till rimliga avgifter och med en snabb hantering. På så sätt kan försäljningen flytta beroende på vart människor befinner sig vid olika tider men också olika väderlekar. Det skapar en levande stad med en ökad trivsel och sammanhållning.

David Bernardi
Verksamhetsutvecklare för Centerpartiet i Göteborg

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.