Kultur, jämställdhet och fritid

 • Bygga fler spontanidrottsplatser
 • Öka öppettiderna för stadens muséer
 • Skapa ett mer jämställt föreningsstöd

sol-has-bg sol-light-text

Centerpartiet verkar för ett levande och jämställt kulturliv - i hela Göteborg!

En närodlad kulturpolitik - för alla göteborgare

Centerpartiet vill att kulturen ska finnas nära dig. Då blir det enklare att ta del av kultur av olika slag. Vi vill att konserter, pjäser, musik, dansföreställningar och annat ska kunna spelas på många platser i staden. Det är viktigt för göteborgarna och för vår stadsutveckling.

Kultur är ett viktigt instrument för både turism, meningsfullhet och välmående. Kultur kan vara rolig, överraskande, tankeväckande eller sorglig. Den kan väcka känslor och idéer som du kanske inte haft förut. Centerpartiet vill att alla göteborgare ska få ta del av ett rikt och fritt kulturliv av olika slag oavsett var i Göteborg du bor.

Kulturen ska vara fritt från politiskt inflytande. Det är viktigt för demokratin. Därför ska politiker inte försöka styra vad kulturen handlar om. Däremot är det en viktig uppgift att se till att alla människor oavsett var man bor, vilken bakgrund man har, hur gammal man är eller ifall man har någon funktionsvariation - får lika förutsättningar att ta del av kultur och vara med och skapa den. Göteborgarna måste fritt få skapa och ta del av tankar om livet och samhället vi lever i. Kulturen har en viktig del i detta och därför vill Centerpartiet värna det fria kulturlivet i Göteborg.

Centerpartiet menar att det är extra viktigt att barn och unga får chans att uppleva kultur. De måste också få chans att skapa själva. Därför tycker vi att kulturskolan finns närvarande i hela staden men också ideella kulturföreningar och andra kulturnätverk. Vi menar att föreningslivet och civilsamhället har en avgörande roll i kulturlivet. Kulturskolan utgör en viktig hörsten men behöver kompletteras med ideella krafter och eldsjälar för att kulturen ska kunna bli tillgänglig för alla. Det skapar fler valmöjligheter och inriktningar vilket är särskilt viktigt för våra barn och unga.

Kulturföretagare är en annan viktig grupp som Centerpartiet vill lyfta. De gör ett viktigt arbete som också främjar turism och trivsel i stadsmiljön. Den ekonomiska tryggheten för våra kulturföretagare måste därför öka. Det är också viktigt med minskad byråkrati och regelkrångel. Det ska vara lätt att driva kulturföretag i hela Göteborg.

Idrott, föreningsliv och fritid

Centerpartiet vill att göteborgarna, i synnerhet äldre och unga ska få goda förutsättningar till en meningsfull fritid. Här ser vi att kultur och fritid går hand i hand. Civilsamhället behöver i större utsträckning vävas in i stadens fritidspolitik. Idrottsföreningar, friluftsföreningar och studieförbund är avgörande för att tillgodose alla göteborgares fritidsbehov. De ordnar aktiviteter som ger verklig integration mellan människor med olika bakgrund. Därför måste kultur, fritid och föreningsliv kopplas allt närmre varandra vilket också bra för hela vårt samhälle, integrationen och demokratin.

Centerpartiet vill att det ska bli enklare för föreningar att söka föreningsstöd. Reglerna och pappersarbetet behöver ses över för att det ska bli smidigt att söka stöd från staden. Rutinerna för lokaluthyrning behöver även tillgängligöras och bli enklare. Ideella föreningar har idag ofta stora utmaningar med att hitta adekvata lokaler. Det behöver därför bli enklare för föreningar att hyra kommunala lokaler men också nyttja lokaler som annars stått tomma på dagarna, t.ex konferenslokaler, klassrum eller liknande. Genom bättre kontrollfunktioner kan vi stävja organiserade antidemokratiska och våldsbejakande krafter utan att göra det svårare att driva ideella organisationer och föreningar.

Idrott som en fritidsform är också någonting som är viktigt för oss i Centerpartiet. Idrott ofta glädje och gemenskap och är också viktigt för vår hälsa. Dessutom är det en bra mötesplats för personer med olika bakgrund. Vi vill därför att du ska ha nära till idrott i hela staden. Vi vill också att det ska bli enklare för barn att hitta sin favoritidrott, genom att föreningar ska få komma till skola och fritidshem och visa vad de håller på med. Vi vi Centerpartiet vill också bygga fler spontanidrottsplatser och värna våra grönområden. Områden såsom Slottsskogen och Skatås är viktiga både för folkhälsa och fritid. Det är viktigt för sport och friluftsliv.

Jämställdhet

Centerpartiet menar att kultur, fritid och jämställdhet är frågor som går hand i hand. Staden kan möjliggöra jämlika förutsättningar för göteborgarna oavsett kön genom jämställda satsningar inom kultur och fritid. Att damfotbollen får mindre resurser än herrfotbollen, att föreningsstöd fördelas ojämlikt, att det saknas idrottslag för människor av en annan könsidentitet eller att kvinnodominerade idrottsgrenar såsom ridning och gymnastik ges sämre förutsättningar än mansdominerade: det är stora jämställdhetsproblem som främst drabbar våra unga.

Alla göteborgare ska ha möjlighet att delta i kulturliv och föreningsliv och leva i ett samhälle där det är dina ambitioner och dina egenskaper som betyder något, inte medfödda förutsättningar vi inte kunnat påverka. Oavsett vem du är, var du bor, vilken bakgrund du har, om du har funktionsvariationer eller hur livet ser ut i övrigt så ska stadens kulturliv finnas tillgängligt för dig. Ojämlikhet inom kultur- och fritidsliv är en förlustaffär för alla inblandade. 

Centerpartiet är ett liberalt, feministiskt parti. Vi vill att människor oavsett kön eller sexualitet ska ha lika goda möjligheter i livet. Vi vill skapa likvärdiga förutsättningar för självförverkligande och framgång. Engagemang, flit, hårt arbete och entreprenörskap ska främjas, ojämställda strukturer brytas och lika möjligheter säkerställas.

Även ekonomisk jämställdhet är viktigt för göteborgarna. Här har staden som en stor arbetsgivare ett viktigt ansvar för jämställda löner genom att säkerställa att könsdiskriminering inte förekommer och att lika lön betalas ut för lika arbete och lika kompetens. Jämställda organisationer är också framgångsrika organisationer. Ska Göteborgs Stad som arbetsgivare kunna utvecklas krävs det att jämställdhet främjas och incitament för flit och driftighet skapas. Det handlar om stadens framtid som organisation men också om jämställdhet som en demokratisk rättighet.

Göteborg som stad har oändliga möjligheter om vi tillvaratar alla individers kompetens. Då kan inte ojämställdhet tillåtas hålla människor tillbaka. Sexism, destruktiva normer och skadliga strukturer måste brytas till förmån för lika förutsättningar och ett jämställt samhälle. Sverige och Göteborg är en av de mest jämställda platserna i världen. Det ska vi vara stolta över, vi ska erkänna det hårda arbete som krävts för att komma dit vi är idag. Mycket arbete återstår dock och då krävs en liberal, feministisk agenda - särskilt inom kultur och fritid.

Kultur + fritid + jämställdhet = sant!

Centerpartiet menar att vi behöver satsa på kultur och fritid men också på ett jämställt kulturliv och på likvärdiga förutsättningar framåt. Kultur- och fritidsområdet är nämligen också ett redskap för jämställdhet som vi inte kan vara utan. Genom en aktiv, feministisk politik inom kultur- och fritidsfrågor kan kvinnors möjligheter och jämställdhet generellt i samhället främjas. Det är ett av de viktigaste verktygen för att uppnå ett jämställt Göteborg och det är någonting vi i Centerpartiet prioriterar. Vi är beredda att ta på oss ledartröjan inom jämställdhetsfrågan, vi är beredda på att ta de politiska beslut som krävs för att fritt och starkt kulturliv. Det får hela Göteborg att gå Framåt!


Vi vill:

 • Öka öppettiderna för stadens muséer. För att fler ska få tillgång till stadens muséer krävs det att öppettiderna utökas så att även t.ex barnfamiljer, personer med funktionsvariationer och äldre ska kunna få tillgång till kulturen.
 • Reformera kulturskolan och släppa in fler ideella aktörer. Göteborg har ett fantastiskt rikt föreningsliv och civilsamhälle som kommunen kan utnyttja. Kulturskolan bör öppnas upp för föreningar och organisationer genom att kommunen upphandlar olika tjänster inom kulturskolans verksamhet, från olika lokala föreningar.
 • Skapa fler lokala bibliotek. Fler biblioteksfilialer nära människor som till exempel 300 kvadrat för att utveckla sin verksamhet med olika inriktningar och öppettider så att de blir attraktiva för fler. Samarbete kan ske med företag och föreningsliv när det gäller exempelvis caféverksamhet och kulturevenemang. Centerpartiet vill även skapa fler former för biblioteksverksamheter genom t.ex fler biblioteksbussar, utomhusbibliotek på sommaren och liknande.
 • Avskaffa de kommunala gymmen. Göteborgs Stad ska inte driva gymverksamhet och konkurrera ut företag och föreningar som likvärdigt kan utföra verksamheten.
 • Låta föreningar och organisationer vara med och driva olika fritidsverksamheter. Centerpartiet vill se över möjligheten för att föreningsliv och civilsamhälle ska kunna få vara med och driva exempelvis ungdomsgårdar och fritidsverksamhet, t.ex genom projektuppdrag. De har lokalkännedomen och genom föreningslivet växer engagemanget i närsamhället.
 • Skapa ett mer jämställt och rättvist föreningsstöd. Centerpartiet vill att föreningsstödet ska bli enklare, mer jämställt och mer rättvist. Bidrag ska delas ut efter antalet utövare och inte beroende på typ av aktivitet eller könet på dess utövare. Därför vill Centerpartiet genomföra en omfattande utredning av föreningsstödsystemet för att se över des modell.
 • Inför anonymiserade ansökningshandlingar till i Göteborgs Stad. För att motverka diskrimineringen på arbetsmarknaden bör Göteborgs Stad införa anonymiserade ansökningsprocesser. Minskad diskriminering är viktigt för demokrati, jämlikhet men också för jämställdheten.
 • Samla alla föreningsstöd i en central funktion. Idag beviljas föreningar kommunalt föreningsstöd från olika nämnder. Vi vill samla ansvaret för föreningsstöd till en central funktion för att stärka kontroll och överblick. Det kan också göra att risken för att extremistiska eller våldsbejakande organisationer får stöd minskar genom bättre kontrollfunktioner.
 • Förbättra tillgången till lokaler för föreningar och ideella organisationer. Möjlighet att hyra och låna stadens lokaler på ett enklare sätt. Det handlar både om att lättare kunna se vad som är ledigt till att göra det tillgängligt för uthyrning i större grad än i dag.
 • Skapa ett mer jämställt och brett idrottsliv. Olika sorters sport och idrott ska uppmuntras och möjliggöras så att barn, ungdomar och vuxna hitta en idrott som passar dem. Idrottslivet behöver även bli mer jämställt. Likvärdigt stöd i form av personal, lokaler och finansiering ska gå till både flickor och pojkars idrott.
 • Inför stöd för en bredd av olika fritidsaktiviteter. Idrott ska inte vara den enda möjliga fritidsaktivteten. Centerpartiet vill även skapa stöd till andra former av fritidsaktiviteter, inte minst som främjar kreativitet, kultur och entreprenörskap. Barn och unga är en målgrupp som dessutom måste inkluderas mer i utformningen av fritidsverksamheten så att den utgår från deras behov och önskemål.
 • Skapa ett mer varierat utbud av arenor och idrottsanläggningar. Centerpartiet vill att Göteborg ska få ett mer varierat utbud av arenor och idrottsanläggningar i Göteborg så att inte endast vissa idrotter gynnas. Detta ska göras tillsammans med näringslivet och organisationer för att använda skattepengar på ett klokt sätt.
 • Bygga fler spontanidrottsplatser. Centerpartiet vill värna våra grönområden och bygga fler spontanidrottsplatser. De ska finnas i hela staden och nära bostadsbebyggelse.
 • Inför friskvårdsbidrag för ridsport. Centerpartiet vill att ridsport ska räknas som friskvård. Där kan Göteborgs Stad som arbetsgivare göra en stor skillnad. Det är viktigt både för jämställdheten, ridsporten och mångfald inom fritidslivet.
 • Skapa lika villkor för e-sport. E-sport ska jämställas med andra sportaktiviteter. Göteborgs Stad ska främja e-sporten som är en viktig näring inom kultur, sport, event och turism. Det måste bli enklare och tillgängligare att delta i e-sportlivet men krav ska också ställas på ökad mångfald och jämställdhet i e-sportlivet.

David Bernardi
Verksamhetsutvecklare för Centerpartiet i Göteborg

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.