Klimat- och energipolitik

 

 

 

 

 

sol-has-bg sol-light-text

Centerpartiet tar ansvar för klimatet!

Klimatet och den globala uppvärmningen är en av vår tids viktigaste frågor. Läget är allvarligt och det krävs kraftfulla åtgärder, över hela världen såväl som i Sverige och Göteborg med vattenbrist, torka, rekordvärme och skogsbränder som konsekvenser av den globala uppvärmningen. Centerpartiet vill både minska utsläppen och med ny teknik ta bort koldioxidutsläpp som redan finns i atmosfären, så kallade minusutsläpp. Vi är övertygade om att vi här lokalt i Göteborg kan göra stor skillnad för att minska vår klimatpåverkan.

Klimatutmaningen är brådskande kräver politska reformer snabbt. Klimatavtalet som träffades i Paris år 2015 syftar till att begränsa temperaturhöjningarna till max 2 grader och allra helst 1.5 grader. Läget är dock allvarligt. Under 2016 noterades en rekordvarm höst på Arktis som kan vara första tecknet på en permanent destabilisering av Arktis klimat. Även i andra delar av världen uppstår stora problem i klimatförändringarnas spår. Svältkatastrofer till följd av långdragen torka, människor som tvingas lämna sina hem på grund av havsnivåhöjningar, extrema nederbördsmängder som får kostsamma konsekvenser.

Centerpartiet har höga ambitioner för att minska Sveriges klimatpåverkan och har sedan tidigare fattat beslut om att Sverige ska vara helt förnybart och fritt från nettoutsläpp år 2040. Göteborg som landets näst största stad har en nyckelroll i att uppnå det målet. Det krävs stenhårt arbete och resultatfokus i klimatpolitiken. Klimatet kan inte vänta och har inte råd med symbolpolitik som inte ger resultat. Göteborg och Sverige måste minska sin klimatpåverkan och alla politiska åtgärder måste utigå från det som huvudfokus.

Centerpartiet vill att Göteborg ska vara en föregångstad i klimatpolitiken. Vi tror att tillväxt och klimatansvar går hand i hand. Ny teknik, forskning och miljöinnovation är avgörande i den gröna omställningen. Därför vill vi att Göteborg ska sata mer på nya, gröna och innoativa spjutspetsprojekt eller testa nya miljötekniker för minskade utsläpp. Att samverka och stötta forskningssektorn är därför väsentligt. Här kan Göteborg som kommun göra mycket mer.

Centerpartiet i Göteborg vill att det ska bli enklare för göteborgarna att göra klimatsmarta val i sitt vardagsliv. Det ska vara lätt att göra rätt och att på ett smidigt och attraktivt sätt kunna välja miljövänliga alternativ i sin vardag. Oavsett om det handlar om att installera solceller på villataket, köpa ett medlemskap i en elbilpool istället för en dieselbil, att källsortera enkelt eller återvinna slitna kläder - så handlar det om att göra det lättare för göteborgarna att leva hållbart.

Kommuner och regioner som vill använda ekonomiska styrmedel så som trängselskatter och miljöavgifter, eller andra lokala miljö- eller trafikregler ska kunna göra det. Göteborg ska nyttja de redskap som finns. Centerpartiet vill att ska vara tillåtet för kommuner att utforma regler och avgifter efter miljöprestanda och råda över eventuella intäkter som dessa ger. Att styra parkeringsavgifter kan minska trafiken, att kunna reglera biltvätt på gatan kan ha stor betydelse för att begränsa kemikalier i dagvatten och ett decentraliserat strandskydd skulle ge bättre möjlighet att bygga mer i attraktiva lägen t.ex kring kanalen, stränder och kajer.

Vårt mål är att Sveriges energisystem ska vara helt förnybart år 2040. För att nå det målet krävs energieffektiviseringar och en mångfald av förnybara energislag, i både liten och stor skala. Sveriges unika förutsättningar för detta syns inte minst i den växande produktionen av el från sol- och vind, som tillsammans med vattenkraft och biokraft utgör basen i ett robust och helt förnybart elsystem. Centerpartiet vill att Göteborgs Energi AB tar ett större ansvar inom den förnybara energiproduktionen. Målet måste vara att tillhandahålla effektiv, förnybar och hållbar producerad el till låg kostnad för göteborgarna såväl miljömässigt som ekonomiskt. Göteborgs Energi kan bli en nyckelaktör i den gröna omställningen visa för andra aktörer på energimarknaden hur man till låg kostnad kan producera stora mängder förnybar energi. Då krävs rätt satsningar och rätt ledarskap för en grönare energiproduktion.

Centerpartiet menar att kommunens privatpersonsservice måste bli enklare och smidigare. Göteborgs Energi AB, Renova, Miljö- och klimatförvaltningen och Kretslopp- och vatten är alla väsentliga aktörer i stadens arbete för att göra det enklare för göteborgarna att göra klimatsmarta val i sin vardag. Samordningen måste bli bättre mellan dessa enheter för att göteborgarna ska kunna få en väg in.

Den urbana miljön kännetecknas av täthet mellan människor, verksamheter och bostäder. Därför är förutsättningarna för effektiva kommunikationer goda. Länge har städer planerats utifrån i första hand bilar och stora ytor tas upp av vägar och parkeringar. Biltrafiken leder till utsläpp av växthusgaser och negativ miljöpåverkan genom luftföroreningar och buller. Genom att främja en omställning till förnybara drivmedel, miljöbilar och nya transporttjänster som bygger på en ökad digitalisering kan de negativa konsekvenserna av biltrafiken minska, samtidigt som framkomlighet och mobilitet ökar. Styrmedel som gynnar effektiva mobilitetslösningar så som bilpooler behöver stärkas. Dessutom bör rådande parkeringsnormer ses över så att p-platser i ökad utsträckning prissättas utifrån efterfrågan. Krav på antal p-platser kan också ersättas med krav på mobilitetslösningar där integrerade smarta tjänster som kombinerar kollektivtrafik, hyrcykel och bilpooler kan användas i en samlad funktion utifrån aktuella behov.

Vi vill:

  • Att Göteborgs Energi AB ska bli helt klimatneutralt. Centerpartiet vill att Göteborgs Energi AB ställer om sin energiproduktion och går från att använda naturgas till biogas. Bolaget ska även uppmuntra och hjälpa göteborgarna att ställa om till förnyelsebar elproduktion, exempelvis genom att erbjuda solcellspaket och småskalig biogasproduktion.
  • Kraftigt öka Göteborgs Energi AB:s biogasproduktion. Genom ett bättre sopsorteringssystem kan vi samla in mer matavfall som ger bättre underlag till biogasproduktion.
  • Ge Göteborgs Energi AB ett tydligt uppdrag att aktivt stötta villa- och radhusägare i att installera solceller. Göteborgs Energi ska ge aktivt stöd i installation och service av solpaneler på sina hus. Servicen måste bli bättre och enklare för att det ska gå smidigt och snabbt att sätta upp solcellerna men också att navigera för att få nationellt investeringsstöd.
  • Förbättra luft- och vattenkvalitén i staden. Dålig luft orsakar hundratals dödsfall i Göteborg varje år genom dess påverkan på inre organ och hälsan. Utsläpp från t.ex biltrafik leder också till ökad smogrisk samt större påverkan på klimatet. Förbättringsarbeten såsom jämnare trafikflöden, bättre asfalt och dammbindande åtgärder gör stor skillnad både för göteborgarna och internationellt.
  • Reducera parkeringsnormen för för byggherrar som främjar miljövänligare resor. Det kan exempelvis vara cykelparkeringar av hög kvalitet, bilpoolsparkering, medlemskap i en bilpool, elbilsparkering, lastcykelparkering och intelligenta lastrum för hemleveranser.
  • Förenkla för elbilsägare. Sätt krav i detaljplanerna på att sätta upp laddstolpar för elbilar vid byggande av parkeringsplatser.
  • Undanta eldriven sjöfart från energiskatt och avgifter. De fartyg som väljer att ansluta till el i hamnen minskar sina utsläpp av farliga avgaser avsevärt och påverkar också klimatet betydligt mindre. Vi vill därför att de ska slippa energiskatt för att uppmuntra omställningen men också se över ifall man kan ta bort kommunala avgifter såsom hamnavgift för dessa.
  • Sätt upp fler solceller på allmännyttans lägenheter. AB Framtiden och de kommunala bostads- samt fastighetsbolagen ska få i uppdrag att inventera och investera i solceller som ska sättas upp på allmännyttans lägenhetshus.
  • Utveckla stadens strategiska klimatarbete. Samtliga förvaltningar och bolag i Göteborgs Stad behöver få ett större ansvar att minska sin klimatpåverkan och se över vilka åtgärder man kan vidta för att minska utsläpp av koldioxid och giftgaser. Samordning och uppföljningsrutiner behöver bli bättre för att kontinueligt säkerställa att det strategiska klimatarbetet implementeras, genomförs och utvecklas.
  • Införa en förnybar fordonsflotta i staden. Alla stadens tjänstefordon ska vara förnybara och antingen gå på el, biogas eller vara laddhybrider. Det är viktigt för att minska stadens klimatpåverkan men också för att förbättra luftkvalitén i stan. Utvecklingen pågår just nu, Centerpartiet vill accelerera den och säkerställa att en förnybar fordonsflotta finns på plats så fort som möjligt samt att fossila bilar fasas ut.

 

David Bernardi
Verksamhetsutvecklare för Centerpartiet i Göteborg