Miljöskydd och hälsoskydd

sol-has-bg sol-light-text

Centerpartiet värnar Miljöskydd och Hälsa!

Centerpartiet verkar för ingen ska behöva bli utsatt för giftiga och hälsostörande ämnen i vardagen. Du ska kunna känna dig trygg,; oavsett om det handlar om livsmedel, leksaker eller byggnadsmaterial. Som förälder ska du känna dig säker på att badankan ditt barn biter i inte är giftig, som anhörig eller senior ska du veta att maten på tallriken inom äldreomsorgen inte innehåller gifter eller förhöjda antibiotikanivåer. En vardag fri från farliga ämnen har länge varit en hjärtefråga för oss i Centerpartiet och är något som vi kommer att fortsätta arbeta för såväl lokalt i Göteborg, nationellt i riksdagen som globalt i Europaparlamentet. Det handlar om ansvarstagande för göteborgarna samt klimatet.

Göteborgarna utsätts varje dag för olika ämnen som kan vara skadliga för hälsan och miljön. I kläder, inredning, leksaker – överallt omkring oss finns kemiska ämnen som kan vara farliga för oss. Vi vill att de farliga ämnena ska fasas ut och att alternativ som är bättre för vår hälsa och för miljön uppmuntras.

Centerpartiet i Göteborg arbetar för fasa ur giftiga ämnen ur offentlig sektor. Maten ska vara giftfri och innehålla så låga antibiotikanivåer som möjligt. Verktyg och material i verksamheterna ska fria från hälsoskadliga ämnen. Vi vill också säkerställa en högkvalitativ hälsoskyddsverksamhet där näringsverksamheter får redskap och verktyg för att ställa om. Såväl industri som småföretagare, privata välfärdsföretagare som restauranger ska få stöd och service i arbetet med hållbar och giftfri verksamhet. Göteborgs Stad har en viktig uppgift inom miljö- och hälsoskydd som Centerpartiet menar att kommunen bör utveckla.

Vissa menar att människor alltid kommer att komma i kontakt med giftiga ämnen. Centerpartiet är medvetna om att det alltid kommer att finnas en viss mån av gifter i människors vardag. Det innebär dock inte att vi inte ska göra allt som vi kan för att få ut onödiga och hälsostörande ämnen där bra och hållbara alternativ finns. För våra barns skull, för våra äldre och för våra företagare i Göteborg så krävs det en folkbildande och upplysande hälsoskyddsverksamhet som även visar på de alternativ det finns. Förnybara material, nya tekniska lösningar och lokalproducerad mat är exempel på hur miljö och tillväxt effektivt kan kombineras.

Centerpartiet vill långsiktigt därför också väva in vår viktiga forskningssektor i hälsoskyddsarbetet. Ny teknik och innovation har en viktig roll att spela i stadens miljö- och hälsoskyddsverksamheter. Här kan entreprenörer, högskola/universitet och forskningsprojekt ha en nyckelroll, bättre samarbete med dessa är väsentligt även inom detta område. Effektiva hälsoskydd och en god miljö krävs för ett hållbart Göteborg och ansvarstagande för klimatet. Det är någonting som vi i Centerpartiet prioriterar.

Vi vill:

  • Införa ett genomlysningsprogram för en giftfri vardag i offentlig sektor. Leksaker, arbetskläder, plastredskap, påsar, handskar och andra inventarier som innehåller stora nivåer av hälsostörande gifter måste ersättas i kommunens förskolor och äldreboenden med hållbara och klimatsmarta alternativ. Centerpartiet vill att kemikaliecentrum på miljö- och klimatförvaltningen ska genomföra ett genomlysningsprogram för att fasa ut farliga kemikalier och hälsostörande ämnen.
  • Öka återbruk och återvinning i staden. Göteborgs Stad kan gå före i att hitta nya, smarta lösningar för återbruk och återvinning av t.ex möbler och inventarier.
  • Effektivisera vatten- och avfallssystem i offentlig sektor. Nya tekniska lösningar kan göra att t.ex läkemedelsrester, mikroplaster och andra skadliga ämnen rensas från avloppen och vattnet som går ut i havet. Centerpartiet vill att Göteborgs Stad ska låta sina verksamheter testa nya, smarta och innovativa tekniklösningar för att hitta sätt att minska giftutsläpp i havsmiljön.
  • Utveckla hälsoskyddsverksamheten. Informationen till småföretagare som genomgår hälsoskyddskontroller bör bli än mer proaktiv och informerande. Företag ska kunna få stöd och hjälp att göra sin verksamhet mer hållbar både ur ett miljö- och hälsoperspektiv.
  • Inför krav på spolplattor på båtklubbar. För att minska utsläppen av giftiga färgrester i havet ska spolplattor krävas på båtklubbar och i småbåtshamnar i hela Göteborgs kommun.
  • Köpa in närodlade, klimatsmarta råvaror i stadens kök. All mat som serveras i stadens verksamheter ska vara god, vällagad, hälsosam och hållbar. Det handlar om att den ska vara producerad med restriktiv antibiotikaanvändning och tillagad med närodlade, klimatsmarta råvaror. De råvaror staden behöver importera ska ha krav på att uppnå samma standard kopplat till djurskydd och miljö som i Sverige.
  • Inför ett centralt kemikaliehanteringssystem. Kemikaliecentrum på miljö- och klimatförvaltningen gör ett enormt viktigt arbete kopplat till att fasa ut farliga kemikalier ur stadens verksamhet. Vi vill att staden inför ett central kemikaliehanteringssystem utifrån den stadsövergripande kemikalieplanen.
  • Inför kemikaliesmarta upphandlingar. I byggprojekt, detaljplaner och upphandlingar som genomförs ska så lite hälsostörande ämnen och farliga kemikalier vara inblandade som möjligt.

 

David Bernardi
Verksamhetsutvecklare för Centerpartiet i Göteborg