Vatten och avfall

sol-has-bg

Centerpartiet värnar rent vatten och en smidig avfallsservice!

I takt med klimatförändringarna framfart påverkas också tillgången på rent vatten. Dricksvattentäkter hotas med högre vattenivåer och torka. Plast och gifter förorenar våra hav och vattendrag. För Centerpartiet är vattenfrågan en helt avgörande del av miljöpolitiken. Rent vatten måste tryggas till både dricksvattenkonsumtion, näringsliv och lantbruk. Samtidigt måste vattenanvändningen också effektiviseras och minskas. Vi menar att Göteborgs Stad har en unik roll i detta viktiga miljöarbete.

Centerpartiet vill satsa på projekt, initiativ och ny, smart teknik som minskar vattenförbrukningen. Vi tror också att många skulle kunna använda mindre vatten om de blev mer medvetna om hur mycket vatten de använder. Det kan t.ex handla om vattensnåla tvättmaskiner, toaletter som spolas med havsvatten eller avloppsrör som rensar gifter och kemikalier. Med mer effektiva tekniker och genom att ändra vårt beteende kan vi minska vår vattenanvändning mycket.

Klimatförändringarna innebär nya utmaningar för vattenförsörjningen. Dessutom blir vi allt fler som bor i Göteborg. På sommaren flyttar vi gärna ut till öar, till skärgården och till andra semesterområden. När vi är många som ska samsas om samma vatten kan det bli problem, särskilt under varma perioder. Med ett förändrat klimat ökar även risken för översvämningar, jordskred samt spridning av bakterier och förorenande ämnen.

Allt detta ställer högre krav på att Göteborgs Stad samverkar med andra aktörer såsom näringsliv och industri: och gemensamt planerar vattenförsörjningen på ett smart sätt. Centerpartiet vill därför utveckla Göteborgs vattenförsörjningsplan och säkerställa tillgången på rent dricksvatten under lång tid framöver, i olika scenarios och krissituationer kopplat till klimatförändringarna. Vi vill investera i- och genomföra projekt som kan säkra tillgången på dricksvatten. Det kan handla om investeringar i teknik som utnyttjar vatten mer effektivt, inventering av brunnar eller att anlägga våtmarker och magasin som kan säkerställa vattenförsörjningen. Det är viktigt för att säkerställa göteborgarnas tillgång till rent vatten och många, säkra dricksvattentäkter.

Många anläggningar och ledningar behöver uppgraderingar. Ett gammalt vattenledningsnät innebär mycket läckage av vatten. Dricksvatten har länge varit billigt, vilket bidrar till att vi slösar på vatten. Dessutom innebär det låga vattenpriset att det inte byggs upp resurser som skulle kunna användas till nödvändiga investeringar i vattennätet. Centerpartiet vill se över möjligheten för privata aktörer att delta i att finansiera investeringar i vattenledningsnätet. Vi behöver också rusta upp Göteborgs vatten- och avloppsledningsrör. Det är viktigt när klimatet förändras i allt snabbare takt.

Centerpartiet vill också skapa ett hållbart och miljövänligt avfallssystem. Vi behöver gå till ett mer cirkulärt avfallssystem och främja återvinning. Det är viktigt för klimatet men också vår närmiljö. I Sverige och i Göteborg har vi på att källsortera, och vi har också blivit bättre på att ta hand om hushållsavfallet. Matrester kan till exempel bli till biogas, som både bilar och bussar kan gå på. För att göra det enklare för dig och alla andra att lämna avfall, vill vi höja målen för insamling och återvinning av förpackningar, tidningar och matrester. Centerpartiet tycker att det ska finnas bra service för att ta hand om avfall, i hela staden, under hela året. Vi vill tillåta fler företag att erbjuda sina tjänster för bättre insamling och återvinning. På så sätt skapas fler jobb och bättre service. Dessutom skapas incitament för företag att satsa mer på ny teknik inom avfallsteknik och andra smarta miljölösningar.

Centerpartiet vill förändra Göteborgs sopsysteringsystem i grunden. Systemet med vikttaxa missgynnar småbarnsfamiljer och leder till att avfall dumpas på otaliga platser runt om i kommunen. Genom att införa ett system med sortering direkt i din egen tunna; antingen genom olikfärgade påsar som i Eskilstuna eller genom olika fack som i Lund - ökar sorteringen rejält och minskar behovet av återvinningsstationer. Det förenklar vardagslivet för barnfamiljer samt gör det lättare att göra klimatsmarta val i vardagen.

Idag slängs väldigt mycket kläder och andra textilier i Sverige. Det tycker vi är både synd och onödigt. Samtidigt har det inte varit så lätt för vanliga konsumenter att veta var man ska göra av textilierna. Om du vill slänga en gammal T-shirt som luktar illa – var ska du då göra av den? För att göra det enklare vill vi därför införa ett nationellt system för att samla in kläder och annan textil. Det ska vara gratis för dig och andra privatpersoner (så som till exempel pappersinsamlingen är idag). På så sätt kommer vi att kunna återvinna mer kläder och textilier.

Vi vill:

  • Införa ett nytt sopsorteringssystem. Se över möjligheterna att skrota systemet med vikttaxa och införa ett nytt system t.ex med olikfärgade påsar i Eskilstuna eller olika fack såsom i Lund.
  • Införa fria besök på återvinningsstationerna. Besöken på återvinningsstationerna ska vara helt kostnadsfria istället för att som idag varje hushåll ett fåtal fria besök och ta betalt för resterande. Det gör vardagslivet enklare för många familjer och främjar återvinning.
  • Införa enskild debitering av vatten. Genom att den som förbrukar vatten också betalar för det minskar vi också resursanvändningen och ökar . I nybyggda kommunala bostäder ska enskild debitering vara standard
  • Rusta upp vatten- och avloppsledningsrören. En upprustning krävs för att miljösmarta och hållbarare vatten- och avloppsrör.
  • Inför krav på spolplattor på båtklubbar. För att minska utsläppen av giftiga färgrester i havet ska spolplattor krävas på båtklubbar och i småbåtshamnar i hela Göteborgs kommun.

David Bernardi
Verksamhetsutvecklare för Centerpartiet i Göteborg