Dags att agera innan Sveriges kornbod sinar

De närmaste åren anser jag att Centerpartiet mer aktivt måste bidra till fler konkreta politiska visioner för att på allvar vända den negativa utvecklingen inom jordbrukssektorn. Innan Sveriges kornbod sinar.

Det politiska engagemanget kring Sveriges självförsörjandegrad under en stor del av 1900-talet hade sitt ursprung i bristen på mat under och efter världskrigen, samt behovet av strukturrationalisering när vårt land industrialiserades. Efter EU-inträdet har engagemanget kring svensk jordbrukspolitik stegvis klingat av och alltmer sinat.

Nu står vi återigen inför en allt mer akut situation där jordbrukets sårbarhet och långsiktiga beredskap återigen måste höjas. Men nu jämfört med 1900-talet behövs helt nya idéer och politiska lösningar för att säkerställa att svenskt jordbruk blir både mer självförsörjande och ekonomiskt bärkraftigt in i 2030-talet.

Linjen i svensk jordbrukspolitik är sedan länge att EU-stöden ska minskas och att frihandel av livsmedel ska främjas. Denna politik börjar dock få konsekvensen att svenskt lantbruk stegvis alltmer konkurreras ut. Sveriges många krav om exempelvis miljövänlig drift och god djurhållning klarar inte av att konkurrera med storskalig lantbruksproduktion på en världsmarknad utan motsvarande krav på en mer hållbar produktion.

Socialdemokraterna bidrog år 2014 till att en obruten hundraårig departementstradition bröts. Jordbrukspolitiken trängs sedan 5 år nu in under Näringsdepartementets mycket breda portfölj. Konsekvensen av ett sådant beslut märks kanske inte på en gång då det sker stegvis. Men nu går det inte längre att ducka för att det var ett felaktigt beslut att montera ner det dåvarande Landsbygdsdepartementet från sin tidigare så unika departementsstatus. Konsumentansvaret har också frikopplats från livsmedelspolitiken och det gör sammantaget att jordbrukspolitiken inte längre hänger ihop lika bra som den gjorde förr.

Nu står vi med en alltmer ohållbar situation där inte jordbrukspolitiken och konsumentfrågorna har en samlad strategisk och politisk vision längre. Resultaten av den av Socialdemokraterna så omtalade livsmedelsstrategin lyser fortfarande efter 2 år med sin frånvaro på gårdsnivå. Jag tror inte längre att livsmedelsstrategin kommer att kunna bidra med den stora ökning i självförsörjandegrad som Sverige så uppenbart behöver i ökade tider av oro. Socialdemokraternas bristande agrara grundkunskaperna och avsaknaden av en tillräckligt handlingskraftig jordbrukspolitik utgör därför ett allvarligt hot för vårt lands säkerhet.

Hur ska svensk jordbrukspolitik bäst utformas för att svenskt lantbruk inte ska riskera att konkurreras ut? Hur hanterar vi att det globala livsmedelsystemet inte tar tillräckligt ansvar för djurhälsa, miljö och hållbart brukande? Frågorna hopar sig och svaren är för få.

De närmaste åren anser jag att Centerpartiet mer aktivt måste bidra till fler konkreta politiska visioner för att på allvar vända den negativa utvecklingen inom jordbrukssektorn.

Innan Sveriges kornbod sinar.

Gabriella Hammarskjöld (C)

Mark/Växt Agronom

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.