Energipolitiken kräver många åtgärder

Det finns många orsaker bakom att det nordiska elpriset nått sin högsta nivå på över 10 år.

Elpriserna i Norden är i hög grad beroende av vädret. En utlösande faktor har varit en period av kallt väder. Sen är det väl känt att det råder extremt höga priser på kol och gas som har fått elpriserna på kontinenten att stiga. Detta i kombination med en dålig tillgång på vatten i svensk vattenkraft, samtidigt som det rådet begränsad nätkapacitet i det nordiska systemet, som förvärrat läget och sammanvägt bidragit till mer extrema priser.

Allra helst i södra Sverige som har ett stort antal industrier och där dessutom de allra flesta svenskar bor med en stor efterfrågan på el som följd. Detta i kombination med att flera kärnkraftsreaktorer avvecklats och även om förnybar el från bl.a. vindenergi ökat väldigt snabbt, så går inte nyetableringen av vind tillräckligt fort.

En sak som komplicerar situationen ytterligare är att det inte bara är Sveriges kraftsystem som förändras, utan även systemen i våra grannländer. Det sätter det svenska transmissionssystemet under en enorm press. Det gör att nätet inte klarar av att hantera elflödena på ett optimalt sätt. Det är därför flaskhalsarna i nätet och en stabil transmissionskapacitet behöver åtgärdas.

Ny produktionskapacitet i södra Sverige kan mildra problemen och ett stort antal nya havsbaserade vindkraftsprojekt håller på att planeras i södra Sverige. Men de kan komma att anläggas tidigast 2027 och framåt.

Det behövs därför snabbare godkännandeprocesser för nya nät- och kraftproduktionsprojekt. Det behövs en kartläggning och tilldelning av områden för ny havsbaserad vindkraftsproduktion. Lagar och regler behöver också förberedas för ny teknik så som vätgas m.m.

För att lösa nuvarande situation krävs samtidigt mer omedelbara insatser, som att köpa in fler stödtjänster för att hantera överbelastningar i nätet och att investera i teknik för spänningsreglering samt skynda på en marknad för sådana stödtjänster.

Det finns tjänster inom ”Aktiv Effekt” som skapar en balansering på nätet. Det spelar ingen roll var i Nordens system som effekten tillkommer, så man kan göra detta via vindkraft.

Fler stödtjänster behövs för att t.ex. kunna skicka stora mängder el långa sträckor (med kraftelektronikkomponenter) samt stödtjänster för att hantera svängmassa när frekvensen sjunker. Här behövs effektinsatser från t.ex. vattenkraft eller framtida vätgaslager.

Energipolitiken kräver många åtgärder på bred front och samarbete.

Gabriella Hammarskjöld (C) Riksdagskandidat

Ledamot i Regionfullmäktige och i Tekniska nämnden

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.