Hur främjar vi byggande på hela Gotland?

Bygg på hela Gotland Gabriella och Arne

Bostadsbyggandet är en viktig utvecklingsfaktor för Gotland och är också en viktig förutsättning för att bibehålla en fungerande samhällsservice på hela Gotland. Bristen på nya bostäder är en direkt tillväxthämmande faktor som begränsar önskad befolkningstillväxt på ön och som gör att den fortsatta utvecklingen på landsbygden riskerar att stanna av.

En viktig orsak som hämmar byggandet på landsbygden är att byggkostnaden överstiger marknadsvärdet vilket försvårar finansieringen. Det gör att den nybyggnation som skett är nästan uteslutande i form av fritidshus. Därför behövs utvecklingsprojekt där man bygger billigare genom att t.ex. ta fram koncepthus som blir billigare genom repetition, lägre utgångsstandard samt nyttjande av lokala entreprenörer.

På grund av att vatten och avloppsfrågan blivit en allt viktigare hämmande faktor för fortsatt byggande utanför tätorter behövs en långsiktig utvecklingsplan av V/A på hela Gotland som lägger grunden för en fungerande infrastruktur. Här kan politiken även behöva stimulera privata initiativ likt Östergarns V/A projekt för att påskynda utvecklingen. Politiken måste även fortsätta uppmuntra Gotlandshem att vilja bygga även på landsbygden samt fortsätta driva frågan om t.ex. säkra 90 vägar och tätare bussförbindelser till de större tätorterna.

Men framför allt måste Region Gotland fortsätta utveckla fler detaljplaner med byggbar tomtmark i attraktiva lägen och synliggöra och sprida information om de översiktsplaner och detaljplaner som redan finns. Det behöver skapas mer byggbar mark i samverkan med markägare och GUBIS (Gotländska utvecklingsbolag i samverkan).

Centerpartiet driver på riksnivå frågan om att öppna upp för lättnader i strandskyddsbestämmelserna i syfte att möjliggöra fortsatt utveckling på landsbygden. Som ett led i att skapa fler attraktiva lägen för framtida byggande vill Centerpartiet öppna upp för möjligheten till bebyggelse 100 m från strandkanten i områden på Gotland där det finns ett lokalt stöd och engagemang för en sådan utveckling.

Arne Strandänger (C)
Regionfullmäktigekandidat

Gabriella Hammarskjöld (C)
Riksdagskandidat

 

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.