Landsbygdens framtid avgörs i EU-valet

En av de enskilt viktigaste frågorna för Gotland är att den fortsatta sammanhållande Landsbygdspolitiken inom EU:s inte halkar efter andra politikområden.

Under ett kvarts sekel, ända sedan Sverige gjorde sitt EU-inträdet 1994, har den samlade landsbygds- och jordbrukspolitiken utgjort en central och mycket viktig del av EU:s sammanhållande utjämnande kraft. Detta politikområde har varit till stor nytta för Gotland som är ett utpräglat landsbygdslän med en jordbruksnäring som utgör öns viktigaste basnäring. En av de enskilt viktigaste frågorna för Gotland är att den fortsatta sammanhållande Landsbygdspolitiken inom EU:s inte halkar efter andra politikområden.

Under de 25 åren som Sverige varit med i EU har också EU-samarbetet stegvis förändrats på flera viktiga vis. Dels har EU utvidgas i medlemsantal och de säkerhetspolitiska frågorna har avsevärt ökat i spänning och komplexitet. Migrationen till EU har också ökat. Spelreglerna kring internationella handelsavtal har ändrats radikalt de senaste åren. EU:s valutaunion har haft perioder av stora ekonomiska problem och södra Europa har genomgått en allvarlig ekonomisk recession. EU:s jordbruksstöd till Sverige kommer sannolikt minska som en direkt konsekvens av Brexit. De tunga jordbrusländerna inom EU kommer också göra allt för att skydda sina egna basnäringar.

Samtidigt som landsbygds- och jordbrukspolitiken sannolikt minskar i betydelse som politikområde inom EU har Sverige om möjligt ett ännu större behov av fungerande stödsystem för landsbygds- och jordbrukssektorn. Den internationella konkurrensen för livsmedelsproducenter är hård och lönsamheten i svenskt jordbruk är för låg. Självförsörjandegraden av svenska livsmedel är så låg som 50%. Går vi mycket lägre än så och handelstullar ökar och den säkerhetspolitiska situationen blir än mer kritisk står Sverige som nation inför en allvarlig och akut brist på livsmedel.

Att det i denna rådande situation krävs ett fortsatt starkt politiskt engagemang för att fortsätta värna landsbygds- och jordbrukspolitiken i EU och att Sverige inte slutar som en förlorare är viktigt för både Sverige och Gotland. Det är viktigt att en stark röst fortsätter driva det viktiga arbetet att produktionskraven skärps för hela EU när det gäller livsmedelskrav så som en mer anständig djuromsorg och en utfasning av antibiotika i foder. Jordbruksstöden behöver jämte fortsatt produktion även stötta lantbrukets fortsatta miljöinsatser och dess hänsyn kring biologisk mångfald då livsmedelsproduktionen annars riskerar att utarma omgivande miljö och natur inom EU.

Rösta på Centerpartiet som så starkt kämpar för landsbygdens framtid i EU-valet!

Gabriella Hammarskjöld (C)

Ledamot i Regionfullmäktige och Tekniska nämnden

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.