Text

Vattenfrågan står högst på agendan


2019 har Region Gotland en ny Teknisk nämnd som styrs av en minoritetsallians med C i ledningen. Jag sitter med i denna nämnd som nyvald ledamot för C. Tekniska förvaltningen går ur 2018 med en budget i balans, men det har inte varit en helt enkel eller smärtfri process. De höga investeringsnivåer som förvaltningen nu ligger uppe i indikerar en mycket diger projektflora.

Men det är ändå vattenfrågorna alltjämt som kommer att stå högst på agendan de närmaste åren och som är rejält utmanande. Under första halvan av 2019 kommer Region Gotland att testköra sitt nya stora bräckvattenverk i Kvarnåkershamn. Under testperioden kommer vatten att stegvis kunna levereras på södra linans vattenledningssystem. Här finns också en del tidsutmaningar att hinna bygga ut alla ledningsetapper som ska försörja olika delar av södra Gotland.

Den andra stora utmaningen är att det efter fjolårets långa torka med efterföljande mycket nederbördsfattiga höst nu återigen råder brist på både grund- och ytvattenbildning på ön. Detta innebär enkelt förklarat att det både för små (enskilda brunnar) och stora grundvattenmagasin (Regionens grundvattentäkter) råder ett underskott jämfört med den grundvattenbildning vi varit vana med i Sverige under vinterhalvåret historiskt. Detta innebär att Regionen istället i större utsträckning fått förlita sig på ett större vattenuttag ur bl.a. Tingstädeträsk. Detta samtidigt som den långvariga torkan och nederbördsbristen under en stor del av 2018 bidragit till att även Tingstädeträsk nu är nere på nivåer som inte skådats sedan 1960-talet. Vatten i en sjö avdunstar nämligen också helt naturligt vid högre temperaturer.

Många enskilda har framfört kritik kring varför Regionen släppte ut vatten ur Tingstädeträsk hösten 2017 när det å andra sidan tillfälligt rådde ett extra stort överskott av nederbörd. Regionens vattendom för vattenuttag ur Tingstädeträsk är som de flesta vattendomar reglerade från en översta till en lägsta nivå i lag. Vid den översta nivån bräddar sjön ut naturligt i nedströms kanaler för att markägare av odlingsbar jord och andra naturvärden runt sjön annars skulle ”dränkas” och åsamkas allvarlig skada. Att kritisera Regionen för att följa sin vattendom i Tingstäde visar att det råder brist på förståelse kring hur vattendomar fungerar.

Allmänheten på Gotland måste nog tyvärr redan nu förbereda sig på en vattenbrist under 2019 som vi kanske aldrig skådat tidigare. Får vi inte en mycket riklig nederbörd de närmaste månaderna kommer ett vattensparprogram inledas redan tidigt i vår där precis alla insatser behövs. Så ser verkligheten ut.

Gabriella Hammarskjöld

Ledamot Regionfullmäktige och Tekniska Nämnden

 

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.