Kyrkovalet!

Bild

Rösta på Centerpartiet i kyrkovalet.

Lägg din röst på Centerpartiets kandidater i kyrkovalet 19 september!

  • Vilken är den största utmaningen för Svenska kyrkan och stiftet?

Svenska kyrkan har olika utmaningar och förutsägningar i olika delar av landet. Men även inom Visby stift ska vi verka för en bra balans mellan tätort och landsbygd. Viktiga att alla ska kunna leva och förverkliga sina drömmar oavsett var man vill bo. Därför behöver det lokala perspektivet stärkas.

Det finns ett stort engagemang för en demokratisk folkkyrka, med lokala församlingar som är en grund att bevara och utveckla det kulturarv som finns i kyrkobyggnader, våra kyrkogårdar och i musik och kyrkokonst.

Svenska kyrkan skall vara del av den världsvida kyrkan. Genom sitt internationella arbete, ACT, och jobba i samverkan med andra kyrkor och organisationer arbeta långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor.

Församlingarna kan och bör bedriva sociala verksamheter, ha en tydlig roll i den lokala utvecklingen. Det kan handla arbete med nyanlända, aktiviteter som främjar integration eller riktade till de som idag är arbetslösa.


Svenska kyrkan i utlandet, SKUT, är viktig för många som bor och vistas utanför Sverige. Dels som gudstjänstfirande församling med diakonalt arbete liksom sitt hjälpande arbete för svenskar som hamnat i fängelse, blivit sjuka eller hamnat i svårigheter på resa.

Vi vill också värna om det lokala ideella engagemanget i gudstjänster, ungdomsverksamhet och framför allt barnverksamhet i våra socknar men även annan församlingsverksamhet.

Vi har att bruka, utan att förbruka, jordens resurser. Detta ansvar sträcker sig över barnbarnens frihet.

  • Hur vi vill möta utmaningarna?

Bli bättre på att framföra våra tankar och idéer. Det handlar att finnas med bland annat på sociala medier men även att vi som jobbar inom kyrkan ska synas på olika plattformar.

  • Våra tre viktigaste frågor under kommande mandatperiod?
  • Ge mer resurser till arbetet med barn och unga. Unga vuxna är en grupp vi tappar och där är det viktigt att stärka resurserna.
  • Arbeta för att Samfälligheten Gotlands kyrkor kommer att finnas kvar för att kunna förvalta det kyrkliga kulturarvet på Gotland. En organisation som vi är unika med i Sverige.
  • Arbeta för att finnas till för dem som är mest utsatta och på flykt. Och jobba mot främlingsfientlighet
  • Hur kommer du att märka skillnaden om vi får mer inflytande i stiftsfullmäktige?
  • Barn, ungdomar och de mest utsatta i samhället. Att vi då kan se en tydlig roll i det lokala församlingsarbetet i dessa verksamheter.
  • En grön och hållbar kyrka. Vilken innebär att vi jobbar för en fossilfri kyrka 2030. Och på så sätt vara en förebild i omställningen till ett miljömässigt hållbart samhälle för god miljö och ekonomisk utveckling.

Värna och utveckla lokalt det ideella arbetet engagemanget för medmänskliga gärningar.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inför kyrkovalet 2021 ställer Centerpartiet upp som nomineringsgrupp i Svenska kyrkan. Kyrkovalet handlar om att utse personer som kan och vill ställa sitt engagemang, sin erfarenhet och sin kompetens till Svenska kyrkans förfogande.

Inom kyrkopolitiken i Centerpartiet finns många människor med ett stort engagemang för en demokratisk folkkyrka, öppen och närvarande i hela landet med lokala församlingar som grund för att bevara och utveckla den tradition och det kulturarv som finns i kyrkobyggnader, på våra kyrkogårdar, i musiken och i kyrkokonsten.

– Vi vill lyfta värderingar och idéer för en livskraftig öppen folkkyrka.
– Alla människors lika värde är grunden för Centerpartiets politik, det gäller i samhället i stort och det gäller i vårt engagemang inom Svenska kyrkan.
– Vi verkar för en bra balans mellan stad och landsbygd. Alla ska kunna leva och förverkliga sina drömmar oavsett var man vill bo. Därför behöver det lokala perspektivet stärkas. Vi kallar det närodlad politik.
– Församlingen ska vara en mötesplats för inspiration, erfarenhetsutbyte och mångfald där människor känner sig välkomna och väl bemötta.
– Den lokala församlingen är den grundläggande enheten i vår kyrka.

– Barns och ungas idéer ska få ta plats i församlingens verksamhet.

– Svenska kyrkan ska utrusta sina lokaler med digitala lösningar för att framtidssäkra verksamheten för att öka tillgängligheten och livesända kyrkliga handlingar.

– Svenska kyrkan ska vara öppen och finnas för alla. Särskilt de som är utsatta, ensamma eller på flykt. Kyrkan ska tydligt bemöta främlingsfientliga, odemokratiska krafter och tendenser. Genom församlingens lokala arbete kan Svenska kyrkan bidra till ett öppet samhälle och vara en kraft för förbättrad integration, för förståelse och tolerans.

– Vid kriser och katastrofer ska kyrkan kunna ge stöd och förmedla framtidstro.
– Vi hjälper inte människor för att de är kristna, utan vi hjälper människor för att vi är kristna.

– Svenska kyrkan ska vara en stark och känd aktör inom miljöarbetet och arbeta aktivt för omställning till ett hållbart samhälle, lokalt och globalt.

Gör som jag, ställ upp som kandidat för Centerpartiet i kyrkovalet den 19 september.

Carin Jakobsson (C)
Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.