Gotland
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Ansvar för Gotlands ekonomi

Ansvar för Gotland framåt

Eva Nypelius om kommande utmaningar och hur Centerpartiet och samarbetspartierna i Alliansen tar ansvar för en långsiktig hållbar ekonomi för Gotland och gotlänningarna.

Förra veckan hade vi budgetavstämning i regionen. Vi ser nu tydliga tecken på att konjunkturen dämpas och att vi är på väg mot en lågkonjunktur. Detta innebär att vi i regionen inte längre kan räkna med så stora ökade skatteintäkter som varit de senaste åren. Det är en mycket osäker konjunktur och vi står också inför fakta att både antalet äldre och yngre i befolkningen ökar vilket ställer krav på ökade resurser i skola och omsorg. Samtidig minskar antalet i arbetsför ålder vilket ökar försörjningsbördan och försvårar möjligheterna att hitta kompetens framåt. Därför behöver vi öka befolkningen och se över våra arbetssätt, dra nytta av ny teknik och tänka nytt. Vi måste alltså både gasa och bromsa samtidigt.

Kommunsektorn kommer att ha en svår ekonomisk situation framåt och behöver utökade generella statsbidrag. Den förändring som nu riksdagen kommer besluta om i kostnadsutjämningen mellan kommuner och regioner ger Gotland ett välkommet tillskott. Därför utökar vi nu budgetramen till Hälso- och sjukvården för att kunna klara arbetet med framtidens vårdinformationsmiljö, verksamhetsutveckling och nya arbetssätt. Utöver det kommer vi skjuta till budget för de ökade kostnader vi vet kommer inom utomlänsvården när förhandlingarna är klara.

Regionfullmäktige har beslutat om mål för ekonomin. Ett är att budgeten skall ha ett resultat som motsvarar två procent. Detta för att klara svängningar i ekonomin och för att betala det stora investeringsbehov som finns med nya akutmottagningen, om och tillbyggnad av Alléskolan, förskolor, korttidsboenden och utbyggnad av vatten och avlopp. Regionen har också en stor pensionsskuld som vi måste börja avsätta medel för att kunna betala framöver – gör vi inte det nu vältrar vi över kostnaden på våra barn och barnbarn. Varje generation måste ta sitt ansvar.

Det finns en bild av att budgeten år för år minskar genom besparingar. Men i verkligheten har pengar hela tiden tillförts till verksamheterna för löneökningar och andra kostnadsökningar. Nästa år får verksamheterna ungefär 200 miljoner kronor mer i en total budget på 5,3 miljarder. Samtidigt som vi måste effektivisera, liksom övriga samhället, för att använda våra pengar på bästa sätt. Undvika kvalitetsbrister, jobba annorlunda, tänka nytt och använda ny teknik.

Vi i Alliansen är fast beslutna att nå långsiktigt hållbar ekonomi med ordning och reda, god kvalitet genom effektivisering av processer i verksamheten som lokaler, inköp, personalplanering, måltider och genom ett tillitsbaserat ledarskap i hela organisationen. Därför är det viktigt att klara resultatmålet på två procent för att ge långsiktiga förutsättningar framöver, klara finansiering av investeringar samt avsättning till framtida pensionsutbetalningar.

Det är, vad jag anser, ett ansvarsfullt sätt att hantera våra gemensamma skattemedel för att skapa bra välfärd med god kvalitet åt alla gotlänningar.