Minska lagkraven och stimulera regelförenkling

Gabriella H och Malin Å

Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) har nyligen genomfört forskningsprojektet: ”Byråkratin belastar och kostar” som visar att regelbördan och byråkratin för svenska lantbruksföretag har ökat med 120 procent på 20 år.

Jordbruksverkets ”förenklingsresa” för lantbruksföretag har helt misslyckats. Det finns idag för många olika former av kontroller som kan förekomma på samma gård under en säsong inbegripen både tillsynen och överlappande branschkontroller. Myndighetskontrollen är redan idag allt för omfattande och utgör ett hinder för lantbruket. Fortsätter denna utveckling riskerar regelverket att bli ett allvarligt konkurrenshot för svenskt lantbruk.

Värst är det för djurbönder och reglerna kring journalföring och märkning av djur samt rapportering av avlidna djur. Tar man lammuppfödare som exempel måste varje dödsfall av en tacka rapporteras på fem olika ställen enligt dagens regelverk.

Lantbrukarna själva önskar att det tillsätts någon form av regelråd med forskare, branschfolk och politiker som tar fram en lösning kring hur man kan bidra till att skapa en bättre konkurrenskraft. Branschorganisationer borde ta bort krav som är lagkrav som därför redan följs upp av tillsynen. Man önskar också en enhetlig central rapporteringssida för alla uppgifter som ska redovisas. Framförhållningen vid tillsyn måste också bli betydligt bättre och att lantbrukarna i alla län kan lita på att de är lika behandlade inför lagen.

Föreskrifter för t.ex. djur behöver större flexibilitet med mer rimliga straffsanktioner vid missad rapportering. Myndighetsbesked måste bli mer lättlästa och utbetalning av pengar ska inte behöva dröja. Blanketter måste på samma vis vara enklare att förstå och fylla i. Här måste digitaliseringens möjligheter underlätta snarare än öka byråkratin.

EU-stöden behöver bli mindre krångliga och framförallt måste de betalas ut i tid vilket inte fungerat alls de senaste åren. Minska rapporteringsbördan kring avfall, personalliggare på gården och att klassa anlagda våtmarker och dammar som strandskyddad mark står också högt på önskelistan över regellättnader.

Det behövs en översyn av lagkraven för lantbruk. Centerpartiet driver därför att vi behöver en regelförenklingskommission, som bland annat ser över hur djurskyddskrav och andra regler kan reformeras så att det inte är byråkratin, utan syftet med reglerna, som står i fokus.

Centerpartiet kommer aktivt verka för att bidra till att minska reglerings- och rapporteringsbördan inom lantbruket. C vill verka för en dialog med företagare kring förenkling och borttagande av lagkrav och att dubbelkontroller bör undvikas. De ekonomiska konsekvenserna av upptäckta avvikelser bör vara mer rimliga i förhållande till vilken omfattning och betydelse den har för till exempel djurhälsa och miljön.

Målet bör vara att förenkla så att varje lantbruk endast ska behöva ha en tillsynsperson som blir deras kontaktväg till myndigheter och att lokalproduktion och djurens väl ska vara viktigare än detaljstyrning och standardisering.

Gabriella Hammarskjöld (C), Riksdagskandidat och Mark/Växt Agronom

Malin Åberg (C), Regionfullmäktige kandidat och Husdjurs Agronom

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.