Yngre generationer måste få lönsamhet tidigare än idag

Som Förste ersättare i Riksdagen på Centerpartiets Riksdagsmandat och som fritidspolitiker på Gotland, har jag ägnat en stor del av hela den här mandatperioden åt att aktivt följa utvecklingen inom svensk jordbrukspolitik.

Inom C lokalt motionerade jag våren 2020 om ett förslag om en arbetsgrupp runt de jordbrukspolitiska frågorna, som sedan genomfördes 2021. I våra samtal med unga lantbrukare på ön framkom det att det är avgörande att slakteriavgifterna är rimliga om producenterna ska kunna nå lönsamhet. Det behövs en bred diskussion kring hur framtidens generationsväxlingar ska bli mer effektiva och rimliga. Den yngre generationen lantbruksföretag måste också tidigare än idag få lönsamhet för att kunna bygga upp ett kapital.

Mindre regelkrångel oavsett om det gäller kör- och betesjournaler eller antalet tillsynsbesök återkommer ständigt. De unga lantbrukarnas har också mycket tankar kring hur EU:s nya jordbrukspolitik fortsatt måste gynna svenskt lantbruk och i större utsträckning stödja lantbruksproduktionens samexistens med EU:s Miljö- och Vattendirektiv. Att lantbruket också måste fasat ut sitt fossilberoende ser många av de yngre lantbrukarna som en självklarhet. Men då krävs en energi- och skattepolitik som på allvar stödjer det framåt. Framtidens lantbruksproduktion måste också ha fungerande vägnät och vägunderhåll på landsbygden.

Arbetsgruppen inom Centerpartiet på Gotland la ner mycket arbete på att föra fram många av dessa synpunkter till C:s riksdagsgrupp sommaren och hösten 2021. Gotland var ett mycket aktivt län i Centerpartiets arbete kopplat till Sveriges nationella program för EU:s nya jordbrukspolitik. Regionpolitiken har också med stöd från Tekniska nämnden tillskjutit extra medel för vägunderhåll och en väghyvel i ett steg att förbättra det lokala vägunderhållet på fler enskilda vägar.

För att driva en stark jordbrukspolitik i Riksdagen krävs både kunnande och engagemang kring vad lantbrukets verksamhet behöver för att utvecklas både lokalt och nationellt. Men det räcker inte. Det krävs även en stor förmåga att kunna analysera och samverka kring många andra politiska ramverk inom andra politikområden så som miljö, försvar och beredskap, skatter, energi och infrastruktur. Breda nationella insatser kommer fortsatt att behövas för att bibehålla den svenska självförsörjningsgraden i en mycket orolig tid.

Jag har lagt ner många ideella timmar de senaste fyra åren för att aktivt följa jordbrukspolitikens och lantbruksnäringens utveckling. Jag har lämnat in viktiga motioner till Centerpartiets Riksstämma runt framtidens behov av ökad dränering och anläggande av bevattningsdammar på grund av klimatförändringarna samt behovet av stärkt infrastruktur på landsbygd.

Vill du se en stark svensk jordbrukspolitik. Rösta på mig i Riksdagsvalet 2022.

Gabriella Hammarskjöld (C), Riksdagskandidat och Mark/Växt Agronom

 

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.