Gotland
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Hållbar utveckling av vindkraft

Hållbar utveckling för framtiden

Gotland ska vara i framkant vad gäller förnyelsebara energikällor. Vi är en ekokommun och ska vara ett pilotområde som går före i omställningen.

Vi är en ekokommun och ska vara ett pilotområde som går före i omställningen till ett hållbart energisystem, utifrån energipolitikens tre grundpelare - försörjningstrygghet, konkurrenskraft och ekologisk hållbarhet.

Idag, torsdagen den sjunde november, på miljö- och byggnämndens arbetsutskott antogs svaret till mark och miljödomstolen angående Forsviden södra vindkraftpark. Regionfullmäktige har tidigare bett regeringen att pröva tillåtligheten av vindkraftparken, då fullmäktige enigt ansåg att domstolarnas praxis har utvecklats i fel riktning då man skyddar enskilda örnar istället för örnpopulationer som helhet.

Nämnden fullföljer nu det eniga fullmäktiges linje om vikten av att se till fåglarnas populationer istället för enskilda individer. För ett hållbart, säkert och tryggt framtida energisystem på Gotland är det jätteviktigt att hitta olika vägar till samexistens mellan fåglar och vindkraft.

Områdena för riksintresset vindbruk utgör endast cirka fyra procent av Gotlands totala areal. Om Gotland, Sverige och resten av världen ska nå de mål som satts upp avseende produktion av förnybar el som ett medel för att nå klimatmålen, behöver så stor del av riksintresset för vindbruk som möjligt exploateras.

Om man konsekvent ska hålla skyddsavstånd till kända örnhäckningar, till örnar som byter häckningsplats och till gamla ej bebodda örnbon som upptäcks efter att ansökningarna lämnats in, finns det sannolikt inga platser att bygga vindkraftsparker på. De områden som blir kvar kommer endast ha plats för enstaka vindkraftverk och ska Gotland kunna bli fossilfritt och mer självförsörjande på el måste vi, istället för att sprida ut vindkraftverken, bygga mer koncentrerat. Detta är positivt på många sätt, inte minst vad gäller den totala påverkan på örnarna.

Mycket talar därför för att man bör frångå skyddsavståndet om två kilometer, inte minst när det som här handlar om en vindkraftspark som redan lämnat in ansökan när örnarna byter boplats.

Eva Ahlin (C) Miljö- och byggnämndens ordförande

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Arbetsutskottets beslutspunkter:

 

*Risken för påverkan på nattskärran förefaller liten enligt uppföljningar som gjorts vid andra vindkraftsparker i Sverige. Ett villkor att följa upp nattskärrans utveckling i området är rimligt, för kunskapsuppbyggnad. Ett villkor som innebär att tillsynsmyndigheten ges möjlighet att begränsa driften av verk under nattskärrans häckning anser dock nämnden vara allt för långtgående.

*När man ser till populationen istället för att inta individperspektivet nås slutsatsen att det faktum att havsörnspopulationen nu gott och väl uppnått gynnsam bevarandestatus innebär att särskilda skyddsåtgärder för arten inte är nödvändiga. Miljö- och Byggnämndens uppfattning är därför att även de vindkraftverk som i den aktuella ansökan för vindkraftspark Forsviden Södra hamnar på ett avstånd som något understiger två kilometer från ett känt havsörnsbo bör tillåtas.

*För ett hållbart, säkert och tryggt framtida energisystem på Gotland bedömer vi det nödvändigt att hitta olika vägar till samexistens mellan fåglar och vindkraft på Gotland. Nämnden ställer sig i övrigt bakom de 16 vindkraftverk som företaget anför.