Nu måste det bli ordning och reda

Pressinfo efter Regionstyrelsen 2017-02-23 från Centerpartiet

I samband med den granskning som nu skett av regionens fastighetsförsäljningar har allvarliga fel och brister upptäckts.

Nu stoppas alla kommande försäljningar som inte är påbörjade fram till att hela försäljningsprocessen kvalitetssäkras. Regionen måste få ordning och reda i sina interna rutiner samt tydligt klara ut hur dialogen med mäklare skall gå till utifrån gällande ramavtal. Allt för mycket har löpt på enligt praxis och med muntliga överenskommelser trots att det tydligt finns inskrivet i ramavtalet att avvikelser skall vara skriftliga. Internt i regionen måste det tydliggöras var i organisationen ansvar och befogenheter ligger för att säkerställa en öppen, transparent och rättssäker försäljningsprocessen .

  • Det är skattebetalarnas egendom som regionen har ansvar för och idag har Regionstyrelseförvaltningen fått ett klart och tydligt uppdrag att tydliggöra och kvalitetssäkra processerna vid försäljning av fastigheter och mark. Detta skall återredovisas och godkännas av Regionstyrelsen innan ytterligare försäljningar får påbörjas säger Eva Nypelius, (C)

Vi i politiken kan aldrig acceptera att inte de upphandlade avtalen fullföljs och båda parter måste förhålla sig till den formalia som är beslutad.

- För att inte tredje part skall lida skada av att såväl regionen som mäklarna brustit i formalia och inte följt ramavtalet fullföljs nu samtliga påbörjade affärer. Men, inga nya affärer får påbörjats förrän en kvalitetssäkrad process är beslutad, här ser vi gärna att regionstyrelseförvaltningen tar extern hjälp för att skapa trygga och säkra rutiner framåt.

Yrkande från Centerpartiet vid dagens RS som också beslutats.

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att se över och kvalitetssäkra Region Gotlands interna processer för att säkerställa en öppen, transparent och rättssäker försäljningsprocess. Uppdraget skall återredovisas till Regionstyrelsen för beslut innan ytterligare försäljningar får påbörjas.

Ytterligare info. Eva Nypelius 073-9805097