Hopp för grön energi på Gotland.

Centerpartiet på Gotland vill fortsätta utvecklingen av miljövänliga energikällor på ön. I skrivande stund handlar det om vindkraftsparken Forsviden på norra Gotland. Ett av två projekt som från början handlade om 50 vindkraftverk men som nu är nere på 11 stycken. Eva Ahlin, regionråd för Centerpartiet, är hoppfull.

Eva Ahlin nära bild
  • Vi måste fortsätta kämpa för att bli självförsörjande på förnyelsebar energi på Gotland. Domstolarna övertolkar EUs direktiv och skyddar på så vis enskilda örnar, när det är populationen som ska skyddas.

Trots att Miljöprövningsdelegationen beslutat om tillstånd för 11 vindkraftverk i Forsviden har bland annat Naturskyddsföreningen överklagat på grund av att populationen av havsörn anses hotad. Men i själva verket har havsörnen etablerat sig på Gotland under 2000-talet – trots att vi har vindkraftverk på ön. Idag lever och frodas cirka 60 gotländska havsörnspar och år 2000 fanns det inga alls.

-Enligt Eva Ahlin finns det inget som visar att 11 vindkraftverk på norra Gotland kommer att hota populationen av örnar på Gotland.

  • Nej, där går forskningen och min bild hand i hand. Klimatet har inte råd med att Sverige övertolkar och till exempel anpassar sig efter att enskilda örnpar flyttar sina bon under pågående utredning.

-I en skrivelse har Eva Ahlin väckt ärendet om att söka tillåtlighetsprövning hos regeringen för att rädda vindkraftsparken Forsviden.

Vad händer härnäst?

  • Det råder bred politisk enighet i frågan, så på nästa fullmäktige förväntar jag mig att vi kommer begära att regeringen tar över avgörandet från domstolen.

Tar ansvar för en hållbar framtid

För Centerpartiet är förnyelsebara energikällor en av nycklarna till en ljusare framtid och en ansvarsfull energipolitik för kommande generationer.

Av hela Gotlands yta anses endast 4 procent vara möjligt för vindkraftsbruk, så kallade riksintresseområden. Utanför dessa områden, det vill säga 96 procent av öns yta, kan örnarna leva utan att bli störda av vindsnurror. Det är av högsta vikt att vi värnar om dessa små ytor för utbyggnad av hållbar grön energi.

Vindkraftsprojektet på norr bestod år 2013 av närmare 50 vindkraftverk i två projekt vid Forsviden och Forsvidar vindkraftspark med mark i socknar som Lärbro, Othem, Hangvar och Tingstäde. Men av hänsyn till örnar i området finns nu endast hopp för 11 stycken. Forsviden AB ägs av 19 markägare i området.