fokus på miljö och klimat för en hållbar framtid

Centerpartiet är ett grönt parti. För oss är det, och har alltid varit, viktigt med miljö- och klimatfrågor för en hållbar utveckling framåt.

För Centerpartiet på Gotland är dessutom landsbygdsutveckling en av våra absolut viktigaste frågor inom den regionala politiken. Landsbygdsutveckling och grön hållbar miljöpolitik hänger ofta ihop på ett eller annat sätt, och vår ambition är att dessa viktiga frågor ska vara samspelta i mesta möjliga mån. Inte minst gäller det utbyggnaden av vindkraft som engagerar lokala entreprenörer och gynnar en hållbar utveckling av miljövänlig energi på en och samma gång.

Satsningar på förnybara energikällor och drivmedel är för oss avgörande för att klara utmaningen med klimatmålen. Vi måste hejda den globala uppvärmningen. För att lyckas med det krävs kraftfulla åtgärder med målet att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av koldioxid 2040 – och Gotland ska som pilotlän gå före i det arbetet.

Jag tycker det är glädjande att se så många innovativa krafter som finns över hela vår ö när det gäller miljö- och klimatfrågor. Som till exempel hållbarhetsprojektet Fossilfritt Kött som verkar för fossilfri köttproduktion och att hela produktionskedjan stannar på Gotland. Projektet som drivs av Gotlands Slagteri och LRF Gotland är ett bra exempel på vad jag som centerpartist menar med närodlat. Ett annat projekt värt att nämna är Austerland Energi som jobbar för utveckling av förnyelsebara energikällor på Östergarnslandet. Även förstudien om produktion av vätgas och energilagring, som LRF-Gotland just nu jobbar med, kommer bli superintressant att följa.

Och jag vet att det skulle bli en mycket lång lista om jag fick räkna upp alla de positiva projekt och idéer som finns runt om på vår ö när det gäller lösningar för framtidens miljö- och klimatfrågor. Lokala initiativ är starka, välförankrade och livskraftiga.

Att Centerpartiet är en stark drivande kraft i miljöfrågor märks inte minst i att vår egen Fredrick Federley numera har en ledande roll i att driva EU:s nya klimatpaket, ”The Green Deal”. För Centerpartiet och Sverige kommer han att arbeta för högre ambitioner i klimatpolitiken, fler åtgärder för gröna investeringar i Europa samt stärka arbetet för en biologisk mångfald i hela Europa.

För en positiv samhällsutveckling på Gotland, i Sverige och EU - är grönt, miljövänligt och hållbart viktiga ledord. Det tycker jag är bra för framtiden.

Eva Ahlin (C)