Bättre kommunikation för ökad öppenhet

Just nu handlar mycket om hur vi ska hantera effekterna av Corona-pandemin och vilka stödinsatser som behövs för att stödja våra gotländska företag och på så vis rädda jobben på ön. Men vid sidan av allt detta pågår samtidigt en hel del positivt utvecklingsarbete.

Ur demokratisk synvinkel behöver kommunikation och möjlighet till dialog alltid förbättras och därför är det glädjande att samhällsbyggnadsförvaltningen har beviljats EU-finansiering från Tillväxtverket till en förstudie om hur den digitala dialogen mellan regionen, näringslivet, boende och fastighetsägare kan förbättras.
Förstudien är tänkt att baseras på dialog med näringsliv, civilsamhälle och besökare för att ta reda på vad kunder och användare tycker är viktigt för att förvaltningen ska bli bättre på bland annat tillgänglighet och service.
Jag anser att medborgarnas inflytande i besluten som fattas i Region Gotland och möjligheten till nära dialog för den enskilde i olika ärenden är mycket viktigt ur demokratisk synvinkel. Förstudien om utvecklad digital dialog ligger helt i linje med det medinflytande och möjlighet att påverka som vi i Centerpartiet arbetar aktivt för. Information ska vara nära och enkel att komma åt.
Jag har höga förhoppningar om att detta kommer att leda till ökad öppenhet på användarnas villkor och det kommer att gynna hela Gotland framåt.

Eva Ahlin (C) ordförande för miljö- och byggnämnden