Bra med breda insatser till våra näringar

Gotland är speciellt, det känner vi alla till som bor här eller som har sitt hjärta här. Det som ger oss vår särprägel gör det nu extra speciellt även i coronakrisen.

Besöksnäringen påverkas hårt av att vi ska avstå från onödiga resor. Runt om i hela landet märks frustration över svårigheten att planera. Den enskilde kring sina semesterplaner och för företagarna om de ska öppna, anställa säsongs-personal med mera.

Besöksnäringen står för en tredjedel av Gotlands ekonomi. I dessa tider blir det mer tydligt hur olika näringsgrenar hänger ihop. Besöksnäringen och de gröna näringarna har en slags symbios. Gotlands speciella natur och landskap som attraherar så många besökare är i mycket ett resultat av skogs- och lantbruk. Lantbruket är beroende av Gotlands utmärkta restauranger för avsättning av sina produkter. Det finns ett nät av sammanlänkningar mellan olika näringsgrenar som handel, transport, bygg och så vidare. Alla påverkas av varandra, direkt eller indirekt. Det är därför bra med de breda insatser som gjort dels av Region Gotland och från nationellt håll. Våra speciella gotländska förhållanden kräver dock speciella lösningar.

Fler börjar nu inse sambandet att det är företagen som håller igång Gotland och Sverige. Det är där jobben skapas. Utan företag blir det arbetslöshet och inga skatteintäkter. Skatteintäkter som behövs till vår välfärd. Coronakrisen har medfört snabbt och bryskt stopp i ekonomi som även påverkar regionens ekonomi. Nya beräkningar pekar på att de faktiska skatteintäkterna blir lägre än förra årets och att det kommer dröja till minst 2023 innan vi återhämtat oss. Det kommer innebära nödvändiga omprioriteringar i verksamheter. Vi kommer ha en välfärdsskuld att återhämta såsom uppskjutna operationer, färre myndighetsbesök och kontroller samt behov av ökade insatser för de som på olika sätt mår dåligt efter coronakrisen. Det samtidigt som skatteintäkterna sjunker.

De snabba och drastiska förändringar som vi upplevt senaste månaderna kommer kräva snabba och kraftiga beslut. Coronakrisen bidrar till att regionens verksamheter visar på den största budgetavvikelsen vi sett. Även utan corona-effekten är avvikelsen stor. När vi ser lägre intäkter till regionen framöver är det nödvändigt att verksamheterna är i balans med tilldelad budget och gör nödvändiga anpassningar av verksamheten.

Under helgen som gick hade Centerpartiet på Gotland skräpplockardag. Vi gick längs några av våra vägar och rensade vägkanterna. Tyvärr en syssla som behövs! För er som känner sig ha mer fritid än normalt, ta kontakt med ”Håll Sverige rent” för att se hur ni kan göra en insats.

Stefan Nypelius (C)