Stora utmaningar framåt

Tack vare rekordhöga statsstöd ser det i år bra ut för region Gotland ekonomiskt. Men de kommande åren kommer bli mycket tuffa för Gotland och hela Sverige. Utöver detta har vi utmaningarna med att en stor del av öns lärare går i pension de kommande åren.

Just nu pågår budgetberedningen inom Region Gotland. Under några dagar stöts och blöts hela regionens ekonomi, budget och strategiska dokument. Innevarande år pekar på mycket bra resultat. Statliga insatser till företag gör att skatteintäkterna inte sjunker så mycket som vi befarade i våras. Samtidigt har statsbidragen till kommuner och regioner ökat till historiskt höga nivåer. Den pågående pandemin ger exceptionell påverkan och effekt på verksamheterna.

Just nu funderar vi på hur vi kan nyttja årets ekonomiska utrymme för insatser och förbättringar som kan ge effekt kommande år. För framtiden ser inte alls lika ljus ut. Från nämnderna finns äskanden på 144 miljoner inför nästa år för ny och utökad verksamhet. Skatteprognosen från förra veckan visar att utrymmet för förändring är ungefär hälften om vi inte genomför planerad effektivisering och förändringar på 1 procent. Till 2022 är utsikterna ännu sämre och då finns det bara ett utrymme på 62 miljoner. Det innebär att om vi tillmötesgår nämndernas äskanden i år måste vi dubblera effektiviseringskraven 2022 samtidigt som vi inte har något utrymme för förändring eller satsning. Prognosen inför 2023 ser ännu tuffare ut. Vi får se var vi hamnar i slutet av veckan.

I morgon kväll är det digital sändning om framtidens förskola och grundskola. Då finns det möjlighet för alla att höra om hela förslaget och att ställa frågor till tjänstemän och politiker. Klockan 18:00 börjar sändningen och finns på Region Gotlands hemsida.

I nästa vecka börjar en tre veckor lång dialogturné till de berörda skolorna. Att ha dialog i corona-tider är verkligen en utmaning i och med begränsningen med maximalt 50 personer. De digitala kanalerna får återigen bekänna färg och visa på hur det kan vara ett komplement till fysiska möten.

I skolöversynen kan man bli förundrad över att skolorna i Sanda och Endre ingår i avvecklingsskolorna eftersom de ligger i Gotlands mer expansiva områden. Under drygt tio år, sedan förra översynen, har det inte satsats långsiktigt och byggts för hållbar framtida undervisning. I båda dessa skolor har utrymmesbehovet lösts genom tillfälliga lokaler. Det kommer behöva byggas ett antal klassrum och investeras för att klara nuvarande omfattning på undervisning.

Ändå återstår huvudproblemet. Hur förser vi alla klassrum med goda pedagoger och ledare? Det är för få som går lärarutbildningar. För få som känner att de vill arbeta med alla Sveriges underbara barn och elever. Bristen på personal till våra förskolor och grundskolor kommer att ökar framöver. För Gotland kommer bristen och rekryteringsutmaningen vara större än i övriga Sverige, framför allt till följd av pensionsavgångar. Hur vi ska klara personalrekryteringen långsiktigt oroar mig, likväl som landsbygdsutvecklingen på Gotland.

Stefan Nypelius ( C )