fungerande vägnät behövs för levande landsbygd

Centerpartiet ska driva en aktiv politik för att öka statsanslagen så vi kan få långsiktigt underhåll och skötsel av enskilda vägar. Det är själva yrkandet i Gabriella Hammarskjölds motion som distriktsstämman den 27 mars valde att ställa sig bakom.

Under lång tid har en stegvis nedprioritering av statliga anslag gjort att det långsiktiga underhållet på många enskilda vägar har nedmonterats.

Resultatet av det bristande underhållet är att många av de enskilda vägarna på landsbygden är i mycket dåligt skick och många riskerar sannolikt att med tiden bli avstängda och igenbommande. Det handlar om vägar som idag används av både boende och besökare för att ta sig till naturområden, stränder, skogar och så vidare.

Problemen med bristande underhåll och skötsel av enskilda vägar har uppdagats väsentligt i och med corona-pandemin då fler människor har valt att flytta ut och bosätta sig på landsbygden. Detta tillsammans med ett allmänt ökande intresse för natur och friluftsliv.

Dessvärre har inte finansieringen av underhållet och skötseln av de enskilda vägnäten ökat i motsvarande grad, utan snarare i motsatt riktning. När de statliga väganslagen minskas till att omfatta allt färre vägsträckor med neddragningar till och med inne i gotländska samhällen på landsbygden, lämnas lokalbefolkningen med en svårlöst och ohållbar situation.

Idag ser vi redan en utveckling där enskilda lantbrukare lämnas att på egen hand sköta vägpartier för att inte arbetsmaskiner och grannars och besökares fordon ska riskera att köra fast eller bli sönderkörda på de dåliga vägarna.

På sikt medför detta ett allvarligt konkurrenshinder för många småföretagare och lantbrukare på landsbygden. Särskilt uppenbart för ett län som Gotland där gårdsbutiker, turism, skogsbruk och maskin- och stängselentreprenad ofta är en viktig del av många lantbrukares verksamhet.

Miljö- och Jordbruksutskottet gjorde nyligen en utredning om lantbrukets sårbarhet och där framkommer tydligt att behovet av en upprustning av Sveriges vägnät är nödvändig. En väldigt viktig förutsättning för att driva lantbruk på Sveriges landsbygd idag är att transportmöjligheterna verkligen fungerar.

Centerpartiet är det parti som idag tydligast står upp för landsbygdens och lantbrukets fortsatta framtid och konkurrenskraft. Ett fungerande vägsystem även utanför allmänna asfalterade vägar och samhällen måste fortsätta fungera för att hela landet ska leva.

Det är dags att lägga i en extra växel så att staten ska ta sitt ansvar för landsbygden och våra vägar.

Gabriella Hammarskjöld (C)