Satsningar på välfärd och utveckling

Välfärdens kärna får en stor del av kakan i Alliansens budgetförslag. Stefan Nypelius redogör för positiva satsningar men även besvikelse.

Alliansens förslag, efter den nyligen avslutade budgetberedningen, innebär att budgeten till alla nämnder utökas med sammanlagt 220 miljoner - motsvara mer än 4 procent ökning. Av det är över 160 miljoner till skola, vård och omsorg. Dessa områden omfattar därmed sju åttondelar av regionens nettobudget på nära 5,8 miljarder. Förra året var det över 700 miljoner kronor i riktade statsbidrag till alla verksamheter varav mer än hälften till hälso- och sjukvård. Cirka 200 miljoner till följd av pandemi-insatser.

Det känns särskilt bra med de insatser för barn och elevhälsa, Första Linjen, samt våld i nära relationer som vi ger möjlighet genom budgeten. Att motverka ohälsa och utanförskap tidigt i livet är viktigt för en god start och att lyckas i vuxenlivet.

Andra områden vi satsar på är kollektivtrafiken, digitalisering och förbättra processer kring bygglov och planer. Att underlätta för byggande gynnar Gotland på flera sätt. Dels är det ett av hindren för inflyttning men även en del av företagsklimatet. Bland annat.

Målet med digitaliseringssatsningar är att frigöra resurser så att fler kan jobba med det som verkligen ger värde för medborgarna. Digitaliseringen ska även underlätta för medarbetarna i sitt vardagliga arbete och lyfta bort uppgifter som kan göras smartare. Frigöra för fler händer i verksamheten i stället för administration.

I badhusfrågan infann sig besvikelse hos ledamöterna i budgetberedningen. För mig var det ny information att ett badhus kräver sådant grundarbete och god förankring i marken så att det kan påverka grundvattnet i området. För mig är det viktigt att skydda vårt grundvatten. Utredningen från 2018 pekar även på problem med att placera badhuset på Gutavallen. Närhet till världsarvet och arkeologiska förhållanden är några utmaningar. Uppdraget är därför att även söka annan lämplig placering i Visbys närområde.

Jag känner en oro för hur vi alla efterlever behovet av att hålla avstånd för att minska pandemins effekter. Tyvärr verkar spridningen ligga stabilt på en allt för hög nivå. Det är viktigt att vi från Region Gotland är proaktiva inför och under sommaren. Att underlätta så att vi håller avstånd till varandra även när det är semester. Det för att slippa ta till vistelseförbudet i sommar!

En väg kan kanske vara att alla har en två gånger två meter stor filt med sig på pick-nick eller stränder som hjälper till att markera coronaavstånd.

Stefan Nypelius (C)