Förslag för lantbrukets framtid

Det krävs kraftfulla åtgärder för lantbrukets framtid och myndigheterna måste lyssna och agera så vi kan lösa den allt mer ökande vattenbristen. Gabriella Hammarskjöld har skrivit en motion till Centerpartiets riksstämma så att partiet ska arbeta aktivt framåt.

Torkåret 2018 drabbade svenskt och gotländska lantbruk mycket hårt. I Jordbruksverkets utvärderingar efter 2018 lyfte många lantbrukare vikten av dränering som åtgärd även de år det är torrt, jämte behovet av ökad tillgång till bevattning. Väldränerad mark bibehåller jordens avkastningsförmåga och ger bättre rotsystem som står emot torka.

Myndigheten hävdar dock att det är svårt att hitta stödformer för dränering där både konkurrenskraften gynnas och negativa miljöeffekter helt undviks och att mer tillämpad rådgivning behövs. Rörande investeringsstöd till bevattning ryms även andra målkonflikter, bland annat att stöd till bevattning står i konflikt mot EU:s vattendirektiv och att sådana stöd kan ge fel uppmuntran i torra områden.

I utvärderingsarbetet verkar målen i Livsmedelsstrategin om ökad svensk livsmedelsproduktion inte tillräckligt ha satts i fokus. Svenska myndigheters ovilja eller oförmåga att lösa problemen kring den ökade vattenbristen är allvarlig. Ett jordbrukslän som Gotland, som redan haft tydligt lägre nederbördsmönster i över ett decennium, riskerar att förlora i konkurrenskraft om myndigheternas passiva hållning får fortsätta. Samtidigt som vi alla vet hur stora volymer vatten som rinner av Gotland varje år, utan att tas tillvara och att dräneringen av åkermark släpar efter.

Om vi inte gör något mer kraftfullt och ambitiöst för att anpassa svenskt lantbruk de närmaste 5-10 åren riskerar både vattenbrist och skyfall på fel årstider kunna orsaka skördeminskningar samtidigt som växtsäsongen förlängs på grund av klimatförändringarna.

Centerpartiet måste kliva fram och ta klimateffekternas negativa påverkan på svenskt och gotländskt lantbruk på ännu större allvar. Politiken måste ställa tydligare krav på myndighetssamarbete som resulterar i effektiva och proaktiva åtgärder om Livsmedelsstrategin ska kunna realiseras med ökad produktion och stärkt konkurrenskraft - trots klimatförändringarnas negativa effekter.

Därför - har jag motionerat till Centerpartiets riksstämma med förslag om att öka investeringsstöden för täckdikning, reglerbara dikessystem och bevattningssystem samt att relevant rådgivning kopplat till dessa stöd skyndsamt skjuts till. Jag har även lagt förslag om att utreda potentialen kring investeringsstöd till kommuner som i samarbete med lantbruket anlägger kommunala avloppsdammar för bevattning av lantbruksgrödor.

Jag hoppas att mina förslag till mer proaktiv vattenpolitik kan gynna lantbrukets framtid!

Gabriella Hammarskjöld (C)

Ledamot i fullmäktige och Tekniska nämnden