Vår syn på jordbrukspolitiken

Med anledning av Naod Habtemichaels Ledare på Gotlänningen i veckan om EU:s jordbrukspolitik (CAP) finns ett behov av att klargöra var C-politiken på ön står i frågan. Centerpartiet på Gotland har utvecklat förslag kring hur Sveriges nationella plan för en ny programperiod inom CAP bör utformas.

Centerpartiet på Gotland anser att det i EU:s nuvarande CAP-förslag läggs för lite tyngdvikt kring uppfyllandet av livsmedelsstrategins mål. Livsmedelsstrategin skulle ytterligare behöva stärkas genom tydligare produktionsmål för svenskt lantbruk. Här bör en tydlig sammankoppling ske med Försvarsmakten, Sveriges beredskapsplaner samt hänsyn till klimatförändringarna och dess allvarliga effekter.

De frågor Centerpartiet på ön anser särskilt ska slås vakt om, förutom lantbruksproduktionen, är klimatarbetet, vatten, kompetensutveckling, innovation, unga lantbrukare, nystartade företag, samt produktion i hela landet. Det finns även ett behov av att stärka de övergripande målen för att öka digitaliseringstakten i svenskt lantbruk via EU-medel riktat mot till exempel precisionsjordbruk.

Tydligare stöd för stärkt inhemsk proteinförsörjning är också viktigt för att minska importberoendet av proteingrödor. Det är viktigt att stödformerna i CAP:s Pelare 1 – så kallat 1-åriga miljöersättningar - utformas så att stöden blir tillräckligt breda och innovativa. Fler av stöden måste faktiskt kunna sökas av svenska lantbrukare även i mellan- och skogsbygd och inte som nu riktas främst mot slättbygd. Detta borgar för att stärka en hållbar produktion i hela Sverige och minska risken för att stora EU-belopp inte söks som annars måste lämnas tillbaks till EU.

Stödutformningen för Pelare 2 bör utformas så att växtodlingsformer som idag är hållbara så som det viktiga vallstödet gynnas mer och som idag omfattar cirka 40 procent av växtodlingen på Gotland, men som är ännu högre i många delar av mellan- och skogsbygderna i Sverige. Vallstödet är viktigt för dess kolinlagrande effekter och som därför starkt bidrar till bibehållen svensk mullhalt. Vallen är på samma vis viktig för den biologiska mångfalden samt för att säkerställa att inhemsk svensk hållbar köttproduktion stärks.

Därför är det också viktigt att ökade djurvälfärdsmedel och att ekostödmedel tillskjuts via betydande nationell medfinansiering. Nationella investeringsstöd för dränering och dammluckor samt bevattningssystem och bevattningsdammar behöver ökas i spåren av att klimatförändringarna påverkar svensk växtodlings sårbarhet. Detta på grund av förväntad minskad nederbörd under odlingssäsong och skyfall vid fel årstider.

Förslagen Centerpartiet på Gotland driver syftar till att i större utsträckning gynna öns fortsatta livsmedelsproduktion som utgör en viktig kugge i vårt näringsliv. Förslagen bedöms kunna stimulera till en fortsatt hållbar livsmedelsproduktion med ökad konkurrenskraft in i framtiden.

Gabriella Hammarskjöld (C)

Lars Thomsson (C)

Stefan Nypelius (C)